Stadsrekening 2015
PCPortal

Incidentele baten, lasten en reservemutaties

Conform het BBV vermelden we de overzichten 'Incidentele baten en lasten' en 'Incidentele reserve mutaties'.

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-

programma

2015

Incidentele lasten

Tijdelijke noodopvang Vluchtelingen Heumensoord

Zorg en Welzijn

300

Onderzoek exit scenario Bergerden

Grondbeleid

6.686

Toekomstige bijdrages Waalsprong omgezet in voorziening

Grondbeleid

6.455

Aanpassen programmering Hof van Holland (Waalsprong)

Grondbeleid

14.899

Ophogen voorziening wethouderspensioenen

Bestuur en Middelen

916

OZB niet-woningen compromissen

Bestuur en Middelen

2.400

Totaal incidentele lasten

31.656

Incidentele baten

Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) 2016

Grondbeleid

10.338

Vangnetuitkering Participatie 

Inkomen & Armoedebestrijding

700

BTW meevaller voorgaande jaren

Bestuur & Middelen

600

Vrijval voorziening ruiming explosieven

Grondbeleid

2.800

Verkoop panden en terreinen (netto-resultaat)

Sport en accommodaties

670

Totaal incidentele baten

15.108

Overzicht incidentele reservemutaties

Incidentele onttrekkingen en toevoegingen reserves

Bedragen x € 1.000,-

Programma

Reserve

2015

Incidentele stortingen in 2015

Maatwerk interventie

Bestuur en Middelen

Saldireserve

4.737

Opheffen reserve Waalsprong

Saldireserve

Saldireserve

482

Planexploitaties

Grondbedrijf

Saldireserve

10.556

Mutaties 1% regeling op basis Slotwijziging 2015

CCC

1% regeling beeldende kunst

172

Melding Slotwijziging 2015

div.programmas

ISV

750

Onderuitputting kapitaallasten

Bestuur en Middelen

Saldireserve

700

Budgetoverhevelingen van 2015 naar 2016

div.programmas

Saldireserve

1.810

Totaal  incidentele stortingen in 2015

19.207

Bestemming resultaat 2014

Storting rekeningresultaat 2014 (winstbestemming)

Bestuur en Middelen

Saldireserve

8.729

Storting rekeningresultaat 2014 (winstbestemming)

Bestuur en Middelen

WMO-jeugd

1.374

10.103

Totaal incidentele stortingen inclusief resultaatbestemming 2014

29.310

Onttrekkingen

Bijdrage tbv voorz.plan Waalsprong

Bestuur en Middelen

Waalsprong

715

Opheffen reserve Waalsprong

Bestuur en Middelen

Waalsprong

482

Inzet reserve Groen in Woonwijken

Duurzaamheid

Groen in W-Wijk

1.098

Bijdrage plein '44

Mobiliteit

Saldireserve

70

Inzet ruimte boven Saldireserve PN'13

Bestuur en Middelen

Saldireserve

2.000

Verm. afbouw Huishoudelijk hulp

Bestuur en Middelen

Saldireserve

1.000

Planexploitaties

Grondbeleid

Saldireserve

174

Budgetoverhevelingen van 2014 naar 2015

div.programmas

Saldireserve

3.109

Overhevelingen van 2016 naar 2015: GIRO, Kroonjaar

div.programmas

Saldireserve

525

Mutaties 1% regeling op basis Slotwijziging 2015

CCC

1% regeling beeldende kunst

138

Melding Slotwijziging 2015

div.programmas

ISV

485

Melding Slotwijziging 2015

CCC

Focus Citymarketing

170

Verrekening 2015

Economie en werk

Gesubsidieerde arbeid

1.116

Besteed en opgeheven conform besluit 104/2013

Wonen

Volkshuisvesting

199

Totaal incidentele onttrekkingen

11.281

Totaal incidentele mutaties reserves

18.029