Stadsrekening 2015
PCPortal

Waar komt het geld vandaan?

 

Gemeentefonds € 341 miljoen
De belangrijkste inkomstenbron is het Gemeentefonds. Via dat fonds geeft het Rijk aan de gemeente middelen om de gemeentelijke taken uit te kunnen voeren. De keuze hoe de gemeente dit geld besteedt, is aan de gemeenteraad.Ten opzichte van vorig jaar is het gemeentefonds fors toegenomen vanwege de toevoeging van de middelen voor de 3D's.

Planexploitaties € 134 miljoen
De boekhoudregels schrijven voor dat alle baten en lasten via de programma's worden verantwoordt, dit geldt ook voor de uitgaven en inkomsten die in een jaar worden gedaan voor planexploitaties. Afgelopen jaar is vooral veel geld uitgegeven en ontvangen voor de Dijkteruglegging.

Specifieke uitkeringen € 111 miljoen
Van diverse Ministeries krijgen we geld voor speciale taken en projecten. Dit geld is specifiek bestemd voor het aangegeven doel en kan niet aan iets anders worden besteed. De bijdrage voor het verstrekken van uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (Wwb) en de bijdrage voor de WSW maken het grootste deel uit van dit bedrag. Ook provinciale subsidies zijn onder specifieke uitkeringen meegenomen.

Overige inkomsten € 78 miljoen
Drie grote inkomsten bronnen die onder de overige inkomsten vallen zijn de huren die wij ontvangen van ons vastgoed, de parkeerinkomsten en eigen bijdrage voor bijvoorbeeld zorg. De overige inkomsten zijn te relateren aan specifieke activiteiten binnen programma's en maken daarom geen deel uit van de algemene dekkingsmiddelen.

Belastingen € 67 miljoen
Belastingen zijn vrij besteedbaar en behoren tot de algemene dekkingsmiddelen. Verreweg het grootste deel bestaat uit de opbrengsten vanuit de OZB (Onroerend Zaak Belasting), in 2015 was dit in totaal, voor woningeigenaren en bedrijven, meer dan € 65 miljoen.

Rente € 37 miljoen
Onder deze categorie rekenen we de rente op onze reserves, toegerekende rente op onze investeringen, rente op uitgezette leningen en de dividenden. Tegenover de rente opbrengsten staan de rente kosten. Deze waren in 2015 € 24 miljoen.
Het resultaat wordt voor een deel toegevoegd aan de saldireserve en voor een deel gebruikt als algemeen dekkingsmiddel.

Heffingen en leges € 31 miljoen
Heffingen en leges zijn opbrengsten zijn verbonden met het leveren van bepaalde producten en diensten en mogen maximaal kostendekkend zijn. De twee grootste zijn de rioolheffing en afvalstoffenheffing.
In de paragraaf lokale lasten is een volledig overzicht opgenomen van de ontvangen belastingen, heffingen en leges.

Verrekeningen € 15 miljoen
In onze begroting worden op een aantal plaatsen bedragen verrekend tussen programma's en producten.
Het gaat dan om beleidsproducten die een bijdrage leveren aan andere producten c.q. programma's.

Reserves € 12 miljoen
Uit de reserves hebben we in 2015 € 12 miljoen onttrokken. In de paragraaf Incidentele baten, lasten en reservemutaties in de Jaarrekening is  een overzicht opgenomen van alle reservemutaties.