Stadsrekening 2015
PCPortal

Waar gaat het geld naartoe?

Overdrachten € 186 miljoen
Het grootste deel van  de overdrachten bestaan uit bijdragen aan verbonden partijen zoals de regionale brandweer, MGR-Werkbedrijf (inclusief <BREED>), GGD en ODRN. Verder vallen hieronder de verstrekkingen bijzondere bijstand en verstrekkingen vanuit het programma Zorg & Welzijn. Een andere grote post is de vergoedingen onderwijshuisvesting die wij verstrekken aan schoolbesturen.

Planexploitaties € 134 miljoen
Bij de opbrengsten is aangegeven dat we volgens de boekhoudregels de inkomsten en uitgaven aan grondexploitaties in de programmabegroting moeten verantwoorden. In 2015 werden de uitgaven voornamelijk gedaan voor het project Dijkteruglegging.

Organisatie € 116 miljoen
De totale kosten van de gemeentelijke organisatie bedragen € 116 miljoen. Hieronder vallen de loonkosten van de ambtenaren en de bestuurders en de kosten om de eigen organisatie te laten functioneren zoals huisvesting en ICT. In deze post zijn niet de kosten van de medewerkers opgenomen die werken aan investeringsprojecten en planexploitaties.

Uitkeringen WWB € 103 miljoen
Aan lasten voor de WWB uitkeringen hebben we in 2015 € 103 miljoen uitgegeven.

Goederen en diensten € 103 miljoen
Onder goederen en diensten wordt alles geboekt wat anderen tegen onze betaling in opdracht uitvoeren of leveren. Deze kostenpost wordt grotendeels bepaald door de programma's Openbare Ruimte, Sport en Accommodaties, Mobiliteit en Economie & Werk. Het gaat dan om trajecten voor uitstroom en participatie, contract met de DAR, onderhoud aan wegen en beheer en onderhoud van accommodaties.

Subsidies € 99 miljoen
In 2015 is er € 99 miljoen aan subsidies uitbetaald. Jaarlijks verschijnt het "Uitvoeringsprogramma Subsidies" waarin is opgenomen aan wie wij subsidies verstrekken.

Kapitaallasten € 39 miljoen
Kapitaallasten bestaan uit rente en de afschrijvingslasten van onze gereed gekomen investeringen. Het gaat hier om de kapitaallasten van onze beleidsinvesteringen. De kapitaallasten vanuit de investeringen ten behoeve van onze organisatie zijn onder de post "organisatie" opgenomen.

Rente en winst €24 miljoen
Aan rentelasten is in 2015 € 24 miljoen gerealiseerd. Het gaat hier om de rente die we moeten betalen aan leningen die we bij derden hebben afgesloten en de toerekening van rente aan eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente reserves).

Verrekeningen € 14 miljoen
Bij de inkomsten hebben we aangegeven dat er bedragen worden verrekend tussen producten en programma's. Naast een opbrengst levert dit ook een last op.

Reserves € 14 miljoen
In 2015 is er exclusief stortingen vanuit het programma Grondbeleid en de winstbestemming € 14 miljoen toegevoegd aan de reserves. In de paragraaf Incidentele baten, lasten en reservemutaties is een overzicht opgenomen van alle stortingen.