Stadsrekening 2015
PCPortal

Balans

ACTIVA
 bedragen x € 1.000

31-12-2015

31-12-2014

VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa

kosten van onderzoek en ontwikkeling

277

426

277

426

Materiële vaste activa

in erfpacht gegeven gronden

620

620

investeringen met een economisch nut

280.838

294.101

investeringen met een economisch nut (heffing )

33.009

29.209

investeringen met een maatschappelijk nut

85.718

78.493

400.185

402.423

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

5.850

6.122

leningen aan:

  • woningbouwcorporaties

35.373

44.778

  • deelnemingen

5.625

129.981

overige langlopende leningen

44.122

48.004

overige uitzettingen looptijd > 1 jaar (beleggingen)

11.333

8.762

bijdrage aan activa in eigendom van derden

12.528

12.673

114.831

250.320

TOTAAL VASTE ACTIVA

515.293

653.169

VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden

gronden niet in exploitatie

25.732

9.932

grond- en hulpstoffen

115

99

grondexploitaties

365.527

308.734

voorraad gereed product

66

73

391.440

318.838

Kortlopende vorderingen

vorderingen op openbare lichamen

25.816

18.816

overige kasgeldleningen

0

17.000

rekening-courant derden

6.500

0

overige vorderingen

49.835

48.484

82.151

84.300

Liquide middelen

kassaldi

126

160

banksaldi

26.748

11.410

26.874

11.570

Overlopende activa

voorschotbedragen overheidslichamen

13.600

8.993

overige nog te ontvangen bedragen

5.978

6.316

19.578

15.309

TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA

520.043

430.018

TOTAAL ACTIVA

1.035.336

1.083.187

PASSIVA
bedragen x € 1.000

31-12-2015

31-12-2014

VASTE PASSIVA

Eigen Vermogen

algemene reserves

92.845

68.572

bestemmingsreserves

11.634

9.783

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

-29.353

10.103

75.126

88.458

Voorzieningen

voorzieningen en verplichtingen, verliezen en risico's

36.362

55.543

egalisatievoorzieningen

1.889

11.061

middelen van derden met bestedingsdoel

3.660

4.335

41.911

70.939

Langlopende schulden

onderhandse leningen van:

  • binnenlandse pensioenfondsen en verzekeraars

39.273

9.286

  • binnenlandse banken en overige financiële  instellingen  

564.762

582.909

  • binnenlandse bedrijven

21.000

27.000

  • openbare lichamen

98.100

55.000

waarborgsommen

188

161

723.323

674.356

TOTAAL VASTE PASSIVA

840.360

833.753

VLOTTENDE PASSIVA

Kortlopende schulden

kasgeldleningen openbare lichamen

0

40.000

overige kasgeldleningen
banksaldi

134.500
218

100.000
188

overige schulden

12.423

32.753

147.141

172.941

Overlopende passiva

verplichtingen

34.820

28.804

voorschotbedragen overheidslichamen

12.668

47.623

overige vooruit ontvangen bedragen

347

66

47.835

76.493

TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA

194.976

249.434

TOTAAL PASSIVA

1.035.336

1.083.187

Totaal gewaarborgde en gegarandeerde geldleningen en overige zekerheidstellingen ragen x € 1.000

654.677

(bedrag x € 1.000)