Stadsrekening 2015
PCPortal

Toelichting activa

Vaste activa

(bedragen x €1.000)

Immateriële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de immateriële vaste activa gedurende het jaar

Immateriële vaste activa

boekwaarde 31-12-2014

Investeringen

Afschrijvingen

boekwaarde 31-12-2015

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

426

0

149

277

Totaal

426

0

149

277

Materiële vaste activa

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de materiële vaste activa weer en tevens is aangegeven of het investeringen met maatschappelijk nut (M) of economisch nut (E) zijn:

Materiële vaste activa

Boek- waarde 31-12-'14
E

Boek-
waarde 31-12-'14
M

Investe- ringen

Desinves- teringen

afschrij- vingen

bijdragen van derden

Boek-
waarde 31-12-'15 E

Boek- waarde 31-12-'15
M

Gronden in erfpacht

620

620

Gronden en terreinen

30.971

6.032

435

3.863

5

27.224

6.346

Bedrijfsgebouwen

198.780

15.793

4.756

8.435

-1.775

199.607

Woonruimten

3.663

2.882

2.889

150

3.506

grond-, weg- en waterbouwkundige werken

31.997

71.102

19.395

5.799

-7.997

31.517

77.181

Vervoermiddelen

1.177

115

269

1.023

machines, apparaten, installaties

5.344

- 95

449

716

-250

4.813

-81

overige activa

14.259

35

6.312

148

3.360

-50

17.020

28

activa in ontwikkeling

7.911

1.420

-8.751

765

-185

onderhanden werk  via VGP*

voorraden

voorraden

-2.208

-4.637

2.429

Economisch nut met dekking

Riolering

29.209

9.978

5.740

-438

33.009

Totaal

323.929

78.494

44.400

11.656

24.474

-10.510

314.467

85.718

De bijdragen van derden zijn direct gerelateerd aan het betrokken actief.
De grote investeringen in 2015 zijn: Keizer Karel Podia, fietstunnels, minicontainers, riolering, en verbouwing Mariënbeurs en Nieuwe Dukenburgseweg
In de vervaardigingsprijs van de materiële vaste activa is rente toegerekend over de periode van vervaardiging van het actief.
*In het VGP worden enkele investeringen verantwoord en deze werden opgenomen onder de balanspost voorraden, grondexploitaties. Eind 2015 zijn deze investeringen hier verantwoord.
Financiële vaste activa
De specificatie naar categorieën is in de balans weergegeven. Van het onderdeel  kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is onderstaand een specificatie opgenomen. Hierbij is aangegeven welke dividenduitkeringen  deze deelnemingen hebben gegenereerd.

Kapitaalverstrekkingen deelnemingen
( bedragen in €’s )

%
deelneming

boekwaarde 31-12-2014

Vermeer- deringen

verminde- ringen

Boekwaarde
31-12-2015

Opbrengst
2015

193.479 aandelen NV bank Nederlandse Gemeenten

100%

483.698

483.698

-1.716

2.500 aandelen DAR

100%

985.497

985.497

406.534

Brabantse Poort

10%

34.034

34.034

Mariënburg B.V.

100%

18.151

18.151

B.V. Land over de Waal

100%

290.419

272.268

18.151

Waalfront BV

100%

3.938.000

3.938.000

GEM Waalsprong beheer

100%

27.227

27.227

OBW Beheer B.V

50%

45.000

45.000

Indigo B.V.

5%

300.000

300.000

Leisurelands BV

16,9%

0

0

Totaal

6.122.026

0

272.268

5.849.758

404.818

De totale waarde van kapitaalverstrekking aan deelnemingen is afgenomen met € 272.268.
Dit heeft te maken met het volledig binnen de Nijmeegse administratie gaan voeren van de Grex Waalsprong. De kapitaalinleg is daarmee afgebouwd naar de (toenmalige) wettelijke minimale storting in een BV.

Leningen aan woningbouwcorporaties       35.373
Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken gemeenten zelf geen leningen meer aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het waarborgfonds garant staat richting de bank. Dit  zijn oude langlopende leningen die langzaam aflopen door tussentijdse aflossingen.

Leningen aan deelnemingen         5.625
De vennootschap GEM Waalsprong, waarin Nijmegen enig aandeelhouder was, is ontbonden. De hierin opgenomen grondexploitatie is overgedragen naar de gemeente en geïntegreerd binnen ons Ontwikkelingsbedrijf. Hierdoor verstrekken we de leningen niet langer aan een derde partij, maar stellen we het geld intern beschikbaar. De verstrekte leningen aan de voormalige deelneming GEM Waalsprong C.V. vallen daardoor weg.
Er zijn geen nieuwe leningen verstrekt.

Overige langlopende leningen          44.122
Deze post bestaat met name uit de lening aan de NUON/Alliander. Deze komt voort uit de verkoop van aandelen in 1998. Een deel van het geld wat aan ons verschuldigd was, is toen omgezet in een lening.

Vlottende activa

VOORRADEN

Specificatie van de niet in exploitatie genomen bouwgronden.

Niet in exploitatie genomen bouwgronden

Boekwaarde 31-12-2014

Investeringen

desinves- teringen

Afwaar- dering

Boekwaarde 31-12-2015

verwervings-prijs per m2

verspreid liggende terreinen

159

159

1

overige terreinen en panden

9.773

16.750

950

25.573

116

Totaal

9.932

16.750

0

950

25.732

Om de onderhandelingspositie van de gemeente Nijmegen op de markt niet te schaden volstaan wij hier met een boekwaarde en gemiddelde m2 prijs op totaalniveau

Grondexploitaties

Het verloop en de samenstelling van de grondexploitaties is ingedeeld naar hoofdgroepen van complexen. Ten behoeve van de bepaling van de boekwaarde van de complexen zijn de exploitatieopzetten geactualiseerd. Deze actualisatie is met inachtneming van de uitgangspunten in de Zomernota en latere besluitvorming. Verliesverwachtingen hebben geleid tot het opnemen van een voorziening als correctie op de boekwaarde. In de grondexploitaties bestaat onzekerheid over de na boekjaar 2015 opgenomen nog te realiseren kosten en opbrengsten. Hoewel de kosten met een hogere mate van zekerheid zijn te voorspellen en te beïnvloeden, liggen de grootste risico’s aan de opbrengstenkant. Het in de berekeningen van de grondexploitaties gehanteerde uitgiftetempo, blijft zeker gezien de economische omstandigheden en demografische ontwikkelingen, onzeker. Ook is het onzeker of de gehanteerde en doorgerekende uitgifteprijzen zullen worden gerealiseerd. De provinciale aanwijzing op terrein de Grift en het onderzoek Regionale Programmering Werklocaties heeft ertoe geleid dat de uitgifte van bedrijventerreinen voorlopig is  teruggebracht van 6 ha naar 4,3 ha per jaar en tevens is de looptijd van   de planexploitaties hierdoor verlengd. Als financieel gevolg is hiervoor een verliesvoorziening van totaal € 6 miljoen in de jaarrekening 2015 verwerkt. De uitkomsten van het RPW zijn nog onzeker en de gevolgen worden inzichtelijk gemaakt zodra het onderzoek afgerond is.

De risico’s zijn inzichtelijk gemaakt in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Specificatie van de grondexploitaties.

Grondexploitaties

boekwaarde 31-12-2014

boekwaarde 31-12-2015

voorziening
**

nog te realiseren*** rente voorziening

Voordelig eindresultaat

Spoorzone/TPG

-579

-1.699

0

Marialaan 2e en 3e fase

-188

-87

-7

Thijmstaat Spoorkuil

0

17

-2

stedelijke ontwikkelingsprojecten

-766

-1.770

0

0

-9

Nwe Dukenburgseweg, Compaq

5.779

5.958

-3.377

-3.738

0

Knoop Winkelsteeg

-2.968

-2.904

1

Microweg, Campusontwikkeling Synton

0

313

-647

Werkzaamheden Bijsterhuizen

54

54

0

Werkzaamheden Bergerden

-3

-4

0

bedrijvigheidsprojecten

2.862

3.416

-3.377

-3.738

-646

Malderburchtstraat Nieuw Malderborgh

-168

-143

-17

Prins Hendrikstraat 7

1.361

1.332

0

Heijndaalseweg klooster Brakkenstein

99

-14

0

Kamerlingh Onnesstraat 20, Onder Onnes

-255

-198

-1

Neerbosscheweg, (Rosa de Lima)

-288

-290

-9

Molenweg, terrein Jacobs

-55

0

0

Groesbeekseweg/Heijendaalseweg

-136

-64

-14

Prof. Van Weliestraat 4, Studentenkerk

-28

0

0

Groenestraat Smit Draad terrein

-175

-185

0

Ooyse Sluispad

-32

-101

0

Neboklooster, achterterrein

0

-17

0

woningbouwprojecten

323

322

0

0

-41

Willemskwartier Herstructurering

-1.819

-1.454

-11

Hatert vlek 2 Circusterrein

-1.221

-1.232

-66

Mensa

0

0

0

Tollenstraat + Dobbelmanweg

483

437

0

Dukenburg Herstructurering

-951

-1.108

0

Nachtegaalplein e.o.

-632

-710

-357

Kaaplandstraat

-24

-17

-2

Malvert Maisonettes

-1.207

-946

-49

Spreeuwenstraat, matrassenfabriek

0

0

0

Rozenbuurt, Asterstraat e.o.

0

-125

0

Herstructurering

-5.370

-5.156

0

0

-485

Hessenberg herontwikkeling

114

0

0

Plein 1944

14

-109

-314

-13

0

Parkeervoorziening Oude Stad en woningbouw

3.178

3.326

-1.971

-623

0

Stadscentrum

3.307

3.217

-2.285

-635

0

Waalsprong (inclusief GEM deel)*

250.442

345.412

-38.502

-31.478

0

Driehuizen/Kwakkenberg/  Heemraadstraat

2.126

2.219

-2.082

-83

0

Lindenholt Noord

209

263

0

Voorzieningenhart Waterkwartier

-10

0

0

Zorgwoningen Stadbroekseweg

0

43

-49

-2

0

Herontwikkeling Winckelsteegh

0

93

0

Onderwijshuisvesting

23.442

29.760

-13.914

-3.692

1

Maatschappelijk Vastgoed

25.768

32.378

-16.046

-3.777

1

Mercuriuspark/Nymakwartier

-3.224

-865

-3.542

Waalfront

58.112

47.600

0

Koers West

54.889

46.735

0

0

-3.543

PIO's

-801

1.185

naar investeringen MVA

-3.619

AF: Voorzieningen

-18.299

-60.210

Totaal

308.734

365.527

-60.210

-39.628

-4.723

Voor een specificatie van de te verwachten lasten en baten per grondexploitatie wordt verwezen naar het overzicht in de paragraaf Grondbeleid.
* Vanaf 2016 zijn de Waalsprong gemeentelijk deel en voorheen GEM waalsprong samengevoegd.
**Voor de planexploitaties met een verlies is een verliesvoorziening tegen netto contante waarde opgenomen
***Voor het verlies op eindwaarde moet deze nog te realiseren rente opgeteld worden bij voorziening op netto contante waarde.

Kortlopende vorderingen

Specificatie vorderingen met een looptijd korter dan één jaar:

Boekwaarde per

31-12-2015
(excl. voorziening)

Voorziening oninbaarheid

31-12-2015

31-12-2014

vorderingen op openbare lichamen

25.816

25.816

18.816

verstrekte kasgeldleningen

0

0

17.000

rekening-courant derden

6.500

6.500

0

vorderingen bijstandswet

34.036

15.655

18.382

17.903

Belastingdebiteuren

3.797

560

3.238

3.881

Nog op te leggen belastingaanslagen

6.296

6.296

3.557

vorderingen grondverkopen

4.828

4.828

6.508

Debiteuren

11.787

346

11.441

7.604

overige vorderingen

3.268

3.268

2.613

te vorderen rente

2.383

2.383

6.418

Totaal

98.712

16.561

82.151

84.300

Vorderingen op openbare lichamen

31-12-2015

31-12-2014

Belastingdienst ( afrekening BCF 2015 en BTW 4e kwartaal 2015 )

23.619

16.889

Belastingdienst BTW 2005/2011

1.081

0

Gemeentefonds

131

1.467

Ministerie SZW; afrekening BBZ / BBOB

671

0

Overige vorderingen

314

460

Totaal

25.816

18.816

Verstrekte kasgeldleningen:
Eind 2015 is de aan de GEM Waalsprong verstrekte kasgeldlening afgelost i.v.m. de integratie van de GEM in de gemeente Nijmegen.

Vorderingen bijstandswet

boekwaarde

voorziening oninbaarheid/ aansprakelijkheid rijk

Balanswaarde
31-12-2015

Balanswaarde
31-12-2014

vorderingen WWB

21.325

9.810

11.515

11.357

vorderingen IOAW/IOAZ/BBZ

12.711

5.845

6.867

6.546

Totaal

34.036

15.655

18.382

17.903

De vorderingen op bijstandsdebiteuren zijn gewaardeerd op basis van de nominale waarde verminderd met de voorziening voor dubieus of oninbaar. De waardering op de balans vindt dus plaats tegen een reële waarde. Wij hanteren voor de voorziening dubieuze bijstandsdebiteuren in de jaarrekening 2015  hetzelfde voorzieningspercentage voor bijstandsvorderingen als in 2014, namelijk 46%.
Uit het jaarlijkse proces ter bepaling van het voorzieningspercentage bijstandsdebiteuren blijkt dat het voorzieningspercentage weer iets naar beneden bijgesteld zou kunnen worden. Echter, in verband met allerlei nieuwe ontwikkelingen die een negatieve impact hebben op de incassowaarde op openstaande vorderingen hebben wij het voorzieningspercentage niet gewijzigd in 2015.

Belastingdebiteuren       

Boekwaarde
31-12-2015

31-12-2014

Belastingdebiteuren

3.798

4.441

Af: voorziening inzake vermindering, kwijtschelding en oninbaarheid

-560

-560

Nog op te leggen aanslagen

6.296

3.557

Totaal

9.534

7.438

De belastingdebiteuren hebben betrekking op de debiteuren inzake gemeentelijke heffingen, zoals onder meer de OZB. Op de nominale vorderingen wordt een voorziening voor vermindering kwijtschelding en oninbaarheid in rekening gebracht. De nog op te leggen aanslagen die betrekking hebben op 2015 en eventueel voorgaande jaren worden hier eveneens verantwoord.

Vorderingen grondverkopen

31-12-2015

31-12-2014

vordering grondverkopen per 1 januari

6.508

6.026

Verkopen

21.168

22.245

gepasseerde akten

-22.848

-21.763

Saldo vorderingen grondverkopen

4.828

6.508

Rekening-courant derden

31-12-2015

31-12-2014

Planexploitaties Waalfront

6.500

0

Totaal

6.500

0

Als onderdeel van de financiering van het Waalfront is een rekening-courant overeenkomst gesloten met BPD Ontwikkeling  BV.

Debiteuren

31-12-2015

31-12-2014

diverse vorderingen waaronder verhuur, vervallen termijnen leningen e.d.

11.787

7.749

af: voorziening dubieuze debiteuren

-346

-145

Saldo overige vorderingen

11.441

7.604

Bij de waardering van de vorderingen is de voorziening bepaald op basis van een ouderdomsanalyse, evenals een beoordeling van enkele benoemde posten. De ouderdom van de debiteurenpost is op balansdatum:

Debiteurensaldo

TOTAAL

>30 dagen

30-60 dagen

60-90 dagen

> 90 dagen

13.034

10.005

529

1.017

1.482

Overige vorderingen

31-12-2015

31-12-2014

diverse vorderingen GKB, openbare ruimte en vastgoed

2.235

2.356

GEM Waalsprong

956

71

vorderingen eigen personeel pc privé, fiets, levensloop, UWV

77

185

Totaal

3.268

2.612

De post te vorderen rente bestaat uit transitorische rente van langlopende leningen.

Overlopende activa

De overlopende activa bestaan uit de componenten voorschotbedragen overheidsinstanties en overige te ontvangen bedragen. Onderstaand wordt een specificatie weergegeven van het verloop van de nog te ontvangen gelden van overheidsinstanties van 1 januari tot en met 31 december 2015 ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. Vervolgens is per onderwerp een inhoudelijke toelichting gegeven.

Naam

Boekwaarde
31-12-2014

Nog te ontvangen

Ontvangen

Boekwaarde
31-12-2015

O034 klimaatneutrale steden

171

171

0

O039 medische heroïnebehandeling

0

31

31

O043 isolatiefonds Gelderland

-/- 59

229

48

122

O045 jeugd aan de slag

193

1.588

1.781

O049 drempels en kuilen

191

191

0

O053 vangnetgevallen De Kat

43

10

53

0

O060 SFR Beuningen

104

104

0

O062 begeleiding jongeren 16-23 jaar

20

20

0

O065 projecten openbaar vervoer 2013

2.398

1.758

3.250

907

O066 Dennenstraat

371

1

372

0

O067 poort Neerbosch

317

3.001

3.318

O069 groene oever

-

42

24

25

O070 dynamisch verkeersmanagement

2.523

213

2.735

O071 transitie jeugdzorg prov. Gelderland

-/- 67

117

40

10

O072 VINAC

-/- 42

242

100

100

O075 fietsprojecten

2.479

4.308

2.998

3.789

O081 transitie jeugdzorg en AWBZ

-/- 74

99

25

O082 begeleiding ex-gedetineerden

-/- 51

111

49

11

O085 verkeersprojecten

175

250

425

0

O088 ESF werk is de uitkomst

0

666

666

O091 beter benutten vervolg

79

79

O043/O071/O072/O081 /O082 *

295

Eindtotaal

8.993

12.747

7.845

13.600

*Deze gelden van derden  zijn opgenomen om aansluiting te houden met de stand ultimo 2014. Door wijzigingen in de positie verschuiven bedragen tussen activa en passiva.

Klimaatneutrale steden

Met het project "De groene Hub" willen we een stap zetten richting klimaatneutraliteit en invulling geven aan duurzaam vervoer en de daarbij gewenste transitie naar alternatieve brandstoffen. Vanuit het Ministerie van Infrastructuur & Milieu is een bijdrage van € 0,8 miljoen beschikbaar gesteld en wordt ingezet voor duurzame mobiliteit. Het project is in 2014 afgerond en de subsidie is in 2015 definitief vastgesteld.

Medische heroïnebehandeling

Dit betreft een eenmalige subsidie van de provincie Gelderland voor het ondersteunen van de verslaafden bij het op een volwaardige wijze gaan deelnemen aan de samenleving. Dit wordt gerealiseerd via dagopvang, werk en huisvesting en het geven van psychische begeleiding en mentale zorg, looptijd van het project tot 2015. In december 2015 is de eindverantwoording ingediend bij de provincie

Isolatiefonds Gelderland

Deze bijdrage is bestemd voor het energiezuinig maken van particuliere woningen, via subsidiering energiebesparende maatregelen door eigenaren. Past binnen klimaatdoelstellingen Nijmegen en Gelderland. In 2015 is nog een aanvullende subsidie ( robuuste investeringsimpuls) toegekend. De eindverantwoording moet in 2016 worden ingediend.

Jeugd aan de Slag

De  subsidie toekenning uit 2011 is inmiddels met het Rijk afgerekend. Voor de periode 2014/2015 is een nieuwe toekenning gedaan voor  Actie Jeugd Additionele scholing, opleiding en toerusting van jongeren op of tot de arbeidsmarkt.  Rijksvoorschotten zijn hier nog niet voor ontvangen dus alle te declareren kosten zijn als vordering opgenomen.

Drempels en Kuilen

Dit betreft een investeringsbijdrage ten behoeve van het verhelpen van drempels en kuilen in de weg. De subsidie is in 2015 afgerekend.

Vangnetgevallen de Kat

Dit betreft een provinciale bijdrage die wij ontvangen voor de bodemsanering van de voormalige gasfabriek De Kat. De subsidie is in januari 2015 vastgesteld.

Snel Fiets Route  Beuningen

Dit betreft een subsidie voor de aanleg van een snelle fietsverbinding tussen Beuningen en Nijmegen. Deze subsidie  is in 2015 afgerekend.

Begeleiding jongeren 16-23 jaar

Dit betreft een subsidie ten behoeve van activiteiten voor Jongeren in de leeftijd van 16 tot 23 jaar in de regio Nijmegen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt met als doel ze weer  deel te laten nemen. Het project is afgerond en de resterende subsidie is in 2015 ontvangen.

Projecten Openbaar Vervoer

Er worden doorlopend projecten uitgevoerd ter verbetering van het openbaar vervoer. In de afgelopen jaren zijn in de Waalsprong verschillende nieuwe busbanen voor hoogwaardig openbaar vervoer aangelegd. In de hele stad is de toegankelijkheid van bushaltes verbeterd . Er zijn projecten uitgevoerd ter verbetering van de bereikbaarheid van NS-stations. Jaarlijks worden ook in overleg  met de busmaatschappijen  diverse kleinere verbetering t.b.v. het openbaar vervoer gerealiseerd. Op dit moment lopen projecten voor het invoeren van korte afstands radio (KAR) in VRI’s en de verbetering van het dynamisch reizigersinformatiesysteem op het CS.
Deze projecten worden grotendeels gefinancierd door de (vm) Stadsregio/Prov. Gelderland. De subsidies worden achteraf uitbetaald na vaststelling van de subsidiedeclaratie. . Eind 2015 staat nog een bedrag aan te ontvangen subsidies op toezeggingen open van ruim 9 ton.

Dennenstraat

Betreft bijdragen aan Snelfietsroute Nijmegen-Beuningen fase 1, onderdeel Dennenstraat.
Het project is in 2014 afgerond. De subsidies van de Provincie en de Stadsregio zijn in 2015 vastgesteld.

Poort Neerbosch

Voor de aanleg van de Snelfietsroute Poort Neerbosch en aansluiting Neerbosschebrug is totaal € 5,3 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidiebijdragen zijn vanuit partijen beschikt. Hierop is ca 35% aan voorschotten ontvangen.  De verwachting is dat we het project in 2016 afronden en het restant bedrag van € 3,3 miljoen bij de einddeclaratie ophalen.

Groene Oever

Bouw van 123 energiezuinige woningen in de Waalsprong, als voorbeeldproject voor klimaatvriendelijke woningbouw. Het project is in 2015 afgerond en het verzoek tot vaststelling van de subsidie is aangeleverd. Afrekening vindt plaats in 2016.

Dynamisch verkeersmanagement

Voor het verbeteren van de doorstroming van verkeer worden verschillende maatregelen uitgevoerd. Deze OMBD heeft betrekking op het onderdeel dynamisch verkeersmanagement. Voor het project is vanuit verschillende partijen € 3.695.407 beschikbaar gesteld. Hierop is € 960.000 aan voorschotten ontvangen.

Transitie jeugdzorg provincie Gelderland.

Een subsidie van € 400.000 is toegekend voor het Faciliteren lokale toegangspoorten, faciliteren gebiedsgerichte expertteams met deskundigheidsbevordering en scholing en ondersteuning van lokale netwerken en jeugdbescherming. Dit project loopt door tot eind 2016.

VINAC

Er is subsidie toegezegd voor bodemsaneringen en de laatste afrekening moet in 2016 plaatsvinden.

Fietsprojecten

De voor diverse fietsprojecten toegekende  subsidies verantwoorden we op deze OMBD. Voor de snelfietsroute Nijmegen-Wijchen en het fietspad St. Annastraat zijn in 2015 de declaraties ingediend en verwachten we de subsidie in 2016. Voor de projecten snelfietsroute Nijmegen-Beuningen, fietsstraat Kerkstraat, fietstunnel Laauwikstraat en verlichting Rijnwaalpad worden de declaraties in 2016 ingediend.

Transitie AWBZ en jeugdzorg

Het project omvat het inrichten van een uitvoeringspraktijk AMHK (Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling)en het ontwikkelen van informatievoorziening voor een lokale toegangspoort. Dit project loopt door tot eind 2016.

Begeleiding ex-gedetineerden.

De subsidieverlening is gebaseerd op artikel 34 van de Wet Justitie-subsidies. Doelstelling van de subsidie is om trajecten op het terrein van wonen en werken voor ex-gedetineerden te stimuleren. De projectperiode loopt tot 1 juli 2016.

Verkeersprojecten

Van de Stadsregio Arnhem Nijmegen ontvangen bijdragen verkeerslichtregelinstallatie Wijchenseweg en SLIM werken goederenvervoer. Beschikking en afrekening zijn in 2015 ontvangen.

ESF werk is de uitkomst

Dit betreft een subsidie voor het project “werk is de uitkomst” wat loopt tot november 2016.

Beter benutten vervolg

Voor de uitvoering het programma Beter Benutten Vervolg zijn door het Rijk en Provincie middelen beschikbaar gesteld voor infrastructurele- en gedragsmaatregelen ter verbetering van de verkeerscirculatie. De subsidie wordt bepaald aan de hand van ingediende bestedingsplannen. Voor bestedingsplan 1 wordt € 448.709 beschikbaar gesteld  De  subsidies worden per bestedingsplan achteraf na vaststelling uitbetaald.