Stadsrekening 2015
PCPortal

Toelichting passiva

Vaste passiva

Alle bedragen x € 1.000

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit:

Boekwaarde per

31-12-2015

31-12-2014

Algemene reserve

92.845

68.572

Bestemmingsreserve

11.634

9.783

Rekeningresultaat

-29.353

10.103

Totaal

75.126

88.458

Het resultaat over 2015 is als volgt opgebouwd:

Rekeningresultaat 2015

Lasten

830.773

Baten

-817.440

Saldo voor aanspreken reserves

13.333

Reservemutaties:

Storting in de reserves

28.075

Onttrekking uit de reserves

-12.055

Per saldo storting in reserves

16.020

Resultaat voor verwerking resultaatvoorstellen

Nadelig   29.353

RESERVES

Het verloop van de reserves in 2015 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
De mutaties hebben plaatsgevonden in overeenstemming met de besluitvorming door de Raad zoals verwerkt in de dynamische begroting. Hieronder volgt een korte toelichting naar aard en reden van de reserves.

Reserves

Boekwaarde 31-12-2014

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat 2014

Boekwaarde 31-12-2015

F022  Saldireserve

68.572

22.818

7.274

8.729

92.845

Subtotaal Algemene reserve

68.572

22.818

7.274

8.729

92.845

F003 Reserve Waalsprong

1.197

1.197

0

F004 1%-regeling Beeldende Kunst

311

172

138

344

F029 Reserve onderwijshuisvesting

2.090

44

2.046

F040 Reserve ISV

556

750

485

821

F046 Reserve afschrijving

835

59

776

F047 Reserve bereikbaarheidsfonds

193

333

526

F051 Reserve Focus citymarketing

371

170

201

F052 Reserve gesubsidieerde arbeid

2.226

1.116

1.110

F054 reserve ondernemersfonds

450

450

F055 Reserve volkshuisvesting

199

199

0

F056 Reserve Groen in W-Wijken

1.098

1.098

0

F057 Reserve Duurzaamheidsmaatregelen

256

364

274

346

F058 Reserve WMO-jeugd

0

1.374

1.374

F059 Reserve onderhoud vastgoed

0

2.573

2.573

F060 Reserve POG buitensport

0

1.067

1.067

Subtotaal  overige bestemmingsreserve

9.783

5.258

4.780

1.374

11.634

Totaal reserves

78.355

27.076

12.054

10.103

104.479

Saldireserve
De saldireserve is een algemene reserve en is bedoeld om risico’s op te kunnen vangen. De saldireserve maakt een belangrijk deel uit van het weerstandsvermogen. De saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad. De hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de paragraaf Weerstandsvermogen.
Reserve Waalsprong
Deze reserve heeft als doel om de exploitatieverschillen van het uitbreidingsplan Nijmegen-Noord op te vangen. In 2010 stemde uw Raad in met uitbreiding van de Brandweer met Post Noord. Dat was een van de laatste besluiten, dat op basis van het Voorzieningenplan Waalsprong werd genomen. Dekking werd voor € 0,7 miljoen gevonden in de reserve Waalsprong. Conform besluit bij de jaarrekening 2012 is deze reserve eind 2015 opgeheven. Het restant van € 482.245 is naar de saldireserve gegaan.

1%-regeling Beeldende Kunst
Voor beeldende kunst worden in bouwkredietengelden beschikbaar gesteld. Uitvoering van kunstwerken zijn losgekoppeld van de betreffende bouwplaatsen. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten in hun verloop- de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces verloopt weer anders- maakt  “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig.  Om die reden is  de reserve 1% beeldende kunst gevormd.

Reserve onderwijshuisvesting
Het doel van de reserve Onderwijshuisvesting is het oormerken van gelden voor het onderwijshuisvestingsveld.

Reserve ISV
Het restant ISV gelden is in 2015 op grond van raadsbesluit verhoogd met onder meer de terugontvangen gelden Papengas. Tevens is vastgelegd welke projecten gefinancierd moeten worden uit deze ISV reserve. Na afwikkeling van deze projecten kan de ISV reserve vervallen. Het gaat om de projecten woningen boven winkels, monumentensubsidie, De Bastei en de Valkhofmuur.

Reserve Afschrijving
Bij investeringen met een economisch nut mogen bepaalde inkomsten  op grond van het BBV niet in mindering worden gebracht op de nieuwe investering (verzekeringsgelden na bijv. brand, de opbrengst uit verkoop van een pand, etc.) . Deze bijdragen kunnen in de reserve afschrijving gestort worden. Via onttrekkingen uit deze reserve worden de met die investering samenhangende kapitaallasten verlaagd.

Reserve Bereikbaarheidsfonds
De reserve is in 2005 ingesteld. Het doel van deze reserve is om gelden, die ontvangen worden op grond van de bouwverordening ten behoeve van alternatieve parkeervoorzieningen, beschikbaar te houden voor de realisatie van die parkeervoorzieningen. Met het raadsvoorstel “Kiezen én Delen, Parkeren in Nijmegen, is de Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de bestemming van dit fonds verruimd is. Voorheen was de inzet beperkt tot parkeervoorzieningen en nu gaat het om een bijdrage bereikbaarheidsbeleid in bredere zin. De parkeerbijdrage heeft als doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Nijmegen indien een nieuwe ontwikkeling er zelf niet in slaagt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen.

Reserve Focus citymarketing
De raad heeft middelen vrij gemaakt voor het meerjarenprogramma citymarketingactiviteiten. Tevens heeft ons college het (meerjarige) uitvoeringsprogramma Citymarketing 2015-2018 vastgesteld.  Teneinde middelen in te kunnen zetten  voor dit doel is de reserve gevormd.

Reserve afbouw gesubsidieerde arbeid
Het doel van deze reserve is het egaliseren van de uitgaven die verband houden met de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. In de notitie “Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen” en het besluit met betrekking tot  “de overeenkomst met Breed over de overgang van WIW- en ID-medewerkers naar de WSW”  is de programmering van de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen vastgesteld. In 2015 is er vanuit de reserve ruim  1,1 miljoen ingezet voor de kosten die verband houden met de afwikkeling van de afbouw  van de gesubsidieerde arbeid.

Reserve ondernemersfonds inzake lastenverlaging
Doel van de reserve is om de middelen uit het ondernemersfonds beschikbaar te houden voor de ondernemers. Indien het ondernemersfonds op enig moment een onderbesteding kent, dan behoort dit ingezet te worden voor verlaging gebruikerstarief OZB niet woningen.

Reserve volkshuisvesting
In 2014 heeft de finale afrekening plaatsgevonden van de BWS-regeling (Besluit Woning gebonden Subsidies).
Hiermee heeft Nijmegen een bedrag ontvangen wat besteed moet worden aan doelen in de volkshuisvesting. In 2015 is een groot deel van  deze middelen besteed aan het project Vlaamse Gas en is het restant bedrag toegevoegd aan de voorziening BWS. Aan de voorziening BWS ligt een bestedingsplan ten grondslag voor wonen met zorg, en voldoet hiermee ook aan de doelen van deze reserve. De reserve kan dan ook  per 31 december 2015 opgeheven worden.

Reserve Groen In W-Wijken
Deze reserve is in 2013 ingesteld met als doel dekking te geven voor groenaanleg investeringen in stenige wijken. Voeding van de reserve heeft in 2013 plaatsgevonden door de verkoop van Heumensoord. In 2015 zijn een aantal projecten gerealiseerd waarmee de reserve volledig is benut en dus opgeheven kan worden per 31 december 2015.

Reserve duurzaamheid
De Gemeenteraad heeft in mei 2013 het Vliegwielprincipe Duurzaamheid vastgesteld. De kern van dat  voorstel is dat met investeren in duurzaamheidsmaatregelen kostenbesparingen (op energie) worden gerealiseerd. Het bedrag van deze besparingen brengen we in mindering op de betreffende (energie)budgetten en storten we, ter dekking van de kapitaallasten van de  gerealiseerde duurzaamheids- investeringen in de reserve duurzaamheid.

Reserve WMO-jeugd
Het doel van deze reserve is om eventuele incidentele tekorten binnen het programma Zorg en Welzijn te kunnen opvangen, mede in het licht van de nieuwe WMO- en Jeugdtaken. Na vaststelling van de jaarrekening 2014 is het resultaat van het programma Zorg en Welzijn in de reserve gestort.

Reserve onderhoud vastgoed
Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud van panden. Dit onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden kunnen jaarlijks afwijken van het budget. Ter egalisering van deze kosten en het beschikbaar houden van het budget is deze bestemmingsreserve gevormd. Voorheen was dit een onderhoudsvoorziening panden, maar het karakter van deze post heeft meer kenmerken van een reserve  dan van een voorziening. Om die reden is in de jaarrekening 2015 deze wijziging van voorziening naar reserve doorgevoerd.

Reserve POG buitensport
Jaarlijks wordt een budget beschikbaar gesteld voor onderhoud buitensport. Dit onderhoud is opgenomen in een meerjarig onderhoudsplan. De werkzaamheden kunnen jaarlijks afwijken van het budget. Ter egalisering van deze kosten en het beschikbaar houden van het budget is deze bestemmingsreserve gevormd. Voorheen was dit onderdeel van de onderhoudsvoorziening. In de jaarrekening 2015 is deze wijziging van voorziening naar reserve doorgevoerd.

Voorzieningen

Hieronder staat het verloop van de voorzieningen gedurende 2015 weergegeven. In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen die ten gunste van de rekening van lasten en baten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht. Onderstaand is per voorziening een toelichting op de aard, noodzakelijke omvang en de mutaties in 2015 van de betreffende voorziening weergegeven.
Een belangrijke reden voor de daling van de voorziening in 2015, is het opnemen van de GEM Waalsprong in de gemeentelijke exploitatie. Daar waar de verliesvoorziening voor de verbonden partij Waalsprong in 2014  (€ 27.056.000) nog onder deze voorzieningen werd gepresenteerd, is de verliesvoorziening nu als correctie op de boekwaarde van de planexploitatie Waalsprong verantwoord onder voorraden, grondexploitaties.

Voorziening

31-12- 2014

toevoeging

aanwending

vrijval

31-12-2015

voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

V002  Bezwaar en Beroep heffingen

859

210

852

217

V025  Bergerden

5.276

6.923

12.200

V036  Pensioenverplichting  wethouders

1.196

1.510

2.706

V040  Spaarverlof

267

82

185

V091 IBB (ik bouw betaalbaar)

449

8

44

414

V094  Waalfront

19.732

701

20.433

V095  Ziekengeldverplichting Uitzicht

20

20

V096 Waalsprong GEM deel *)

27.056

V097 Voorziening BWS

688

49

550

187

Subtotaal

55.543

9.401

1.528

0

36.362

Egalisatievoorzieningen

V017 Onderhoudsvoorziening panden

5.751

6.781

8.892

3.640

0

V019 Ruiming Explosieven

3.824

227

3.596

0

V085 Onderhoudsvoorziening Triavium

227

104

98

233

V086 Verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen

102

102

V087 Beheerkosten startersleningen

739

130

126

743

V101 Onderhoudsvoorziening stadsbrug

418

553

160

811

Subtotaal

11.061

7.568

9.503

7.236

1.889

V050 GRP-nieuw

4.335

8.721

8.658

737

3.660

subtotaal

4.335

8.721

8.658

737

3.660

Totaal

70.939

25.690

19.689

7.973

41.911

*) De voorziening V096 Waalsprong GEM deel is per balansdatum 31-12-2015 opgenomen onder de verliesvoorzieningen planexploitaties.

Voorziening bezwaar en beroep heffingen
Deze voorziening dient ter afhandeling van lopende bezwaar- en beroepsprocedures met betrekking tot gemeentelijke heffingen. Bij gegrondverklaring van het bezwaar of beroep volgt een correctie op de aanslag wat kan leiden tot ( gedeeltelijke) terugbetaling.

Voorziening Bergerden
Deze voorziening dient ter afdekking van een tekort van de deelname in de GR Bergerden. De financiële en economische crisis heeft ook de glastuinbouw hard geraakt. De verkoop van bouwrijp terrein is geruime tijd nagenoeg stilgevallen.  In het verleden is door de Raad een toekomstscenario vastgesteld.  Om de risico’s van de exploitatie af te dekken is de ombestemming (ruimer bestemmen) van een deel van het plangebied van glastuinbouw naar agrobusiness (aan de tuinbouw gelieerde bedrijvigheid) voorzien. De meeropbrengst daarvan zou voorzien  in de afdekking van een deel van het nadelig saldo. De provincie heeft afgelopen jaar aan de door de GR ingediende begrotingen 2015 en 2016 goedkeuring onthouden. De achtergrond daarvan is kortgezegd dat de provincie geen goedkeuring kan geven aan begrotingen die zijn gebaseerd op een verbredingsopgave die planologisch-juridisch ongewenst en niet realistisch is. Dit betekent  een totaalherziening van  de grex.  Dat resulteert uiteindelijk in een tekort van circa € 24 miljoen.(Nijmeegs aandeel € 12 miljoen)  exclusief de kosten uit risico’s uit overeenkomsten en verkregen subsidies ca. Beide partners in de gemeenschappelijke regeling  gaan een besluit voorbereiden om de GR op te heffen. Daarmee is het genoemde risico werkelijkheid geworden.
Om die reden hogen we de voorziening van € 5,5 miljoen op met € 6,5 miljoen en daarmee is het gehele nijmeegse aandeel voorzien

Pensioenvoorziening wethouders
Deze voorziening betreft een berekende contante waarde van te zijner tijd uit te keren wethouders pensioenen. In een aantal gevallen komen de lasten in de toekomst geheel  voor rekening van de gemeente Nijmegen, in andere gevallen is een verzekeringspolis afgesloten en is de voorziening getroffen voor het meerdere boven de afgesloten polis. Jaarlijks wordt een waardebepaling gedaan voor de benodigde omvang van de voorziening.

Voorziening spaarverlof
Deze voorziening is in 1993 ingesteld met als doel beschikbaar houden  van financiële middelen om de kosten van inhuur van personeel af te kunnen dekken op het moment dat een ambtenaar spaarverlof opneemt. Dit is een aflopende regeling. Er is alleen nog aanwending van de bestaande voorziening, er worden geen nieuwe aanspraken meer opgebouwd.

Voorziening ik bouw betaalbaar
De voorziening is voor de dekking van de rentelasten en de uitvoeringskosten van de SVN, die samenhangen met het faciliteren van de Ik Bouw Betaalbaar Nijmegen lening. Voorziening om het mogelijk te maken om voor 30 zelfbouwers van woningen een lening van 50.000 per woning uit te geven en dus een maximale  capaciteit van € 1,5 miljoen faciliteren.

Waalfront
Het doel van deze voorziening is  afdekking van het aandeel van de gemeente Nijmegen in het tekort van de gebiedsontwikkeling Waalfront. Eind 2015 heeft de directie van Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW) een Grex 2015 aangeboden aan haar aandeelhouders. Deze grondexploitatie 2015 kent als eindresultaat een tekort van-€ 29,9  miljoen NCW per juli 2015, en een looptijd tot en met 2030. In deze GREX is een aantal geschilpunten tussen BPD en de gemeente Nijmegen (bijdragen gemeente, contigenten BPD, inbreng Slachthuis) niet verwerkt. Na afronding van de onderhandelingen tussen BPD en de gemeente zal een nieuwe GREX worden opgesteld (en vastgesteld) en zullen de financiële effecten in beeld worden gebracht. Aangezien de effecten op dit moment nog niet geheel duidelijk zijn is de voorziening niet aangepast en heeft over 2015 alleen rentetoevoeging plaatsgevonden.
Naast deze risicovoorziening van € 17,2 miljoen is een extra bedrag van € 3,255  miljoen in de voorziening opgenomen. Op grond van gemaakte afspraken is dit bedrag voorzien omdat Nijmegen hiervoor wordt  belast indien in 2030 mocht blijken dat de grondexploitatie Waalfront sluit met een nadelig saldo.

Ziekengeldverplichting Uitzicht/
Bestemd voor het egaliseren van de uitgaven ziekengeld van (ex-) medewerkers van Uitzicht. De Gemeente Nijmegen heeft van de Belastingdienst premies ziekengeld m.b.t. (ex-) medewerkers Stichting Uitzicht terugontvangen. Deze premies zijn in 2012 in de voorziening gestort. De doorbelaste (ziekengeld) kosten van het UWV worden ten laste van deze voorziening gebracht. Het risico van het betalen van ziekengeldkosten beperkt (e) zich tot 3 personen.

Voorziening BWS
Besluit Woninggebonden Subsidies was een subsidieregeling van het rijk voor betaalbare nieuwbouw. Het beleidskader zijn de afspraken die met de Stadsregio over de besteding van de vrijvallende BWS middelen. De middelen dienen te worden besteed aan doelen in de volkshuisvesting.

Onderhoudsvoorziening panden
Het onderhoud per pand is middels het POG onderhoudsschema ingedeeld naar nut en noodzaak.  Dit geeft in enig jaar een dal of een piek in de (groot) onderhoudskosten. Ten behoeve van de gelijkmatige verdeling van deze kosten is tot eind 2015 een voorziening in stand gehouden. Bij de jaarrekening 2015 is deze voorziening gesplitst en omgezet in twee reserves.

Voorziening ruimen explosieven
De voorziening explosieven is bedoeld als egalisatievoorziening voor het ruimen van explosieven. We kregen hiervoor een bedrag van rijkswege. Deze regeling is opgeheven. Eind 2015 is bezien welke uitgaven we nog verwachten te maken voor het ruimen van explosieven en de voorziening is teruggebracht naar dat niveau.

Onderhoudsvoorziening Triavium
Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van 10 jarig POG onderhoudsschema ingedeeld naar nut en noodzaak.  Dit geeft in enig jaar een dal of een piek in de (groot) onderhoudskosten.  Ten behoeve van de gelijkmatige verdeling van deze kosten in de exploitatie is deze  voorziening opgenomen.

Voorziening toegankelijkheid openbare gebouwen
Deze voorziening is  ingesteld met als doel openbare gebouwen beter toegankelijk te maken voor invaliden en minder mobiele ouderen.

Voorziening beheerskosten startersleningen
De voorziening dient voor het faciliteren van startersleningen. Vanuit de voorziening worden  de rentelasten voor het aantrekken van middelen en de beheerkosten van de SVN gedekt.

Onderhoudsvoorziening stadsbrug
Het onderhoud aan de stadsbrug is afgekocht. De betalingen per jaar fluctueren. Deze zijn vastgelegd in een betaalschema en laten in enig jaar een dal of een piek zien. Ten behoeve van de gelijkmatige verdeling van deze kosten in de exploitatie is deze voorziening ingesteld.

Voorziening GRP-nieuw
Deze voorziening is ingesteld op 8 juni 2005 en heeft als doel een meerjarige evenwichtige tariefsopbouw van de rioolrechten. Het bestedingsplan is gebaseerd op het Gemeentelijk Rioleringsplan 2010-2016.

Voorziening GRP

31-12-2014

Toevoeging en

Bestedingen

 31-12-2015

Restant voorziening investeringen te verrekenen in tarief

2.060

412

1.648

Restant voorziening onderhoud te verreken in tarief

1.300

260

1.040

Exploitatieresultaat ( verschil begroot-realisatie) te verrekenen in tarief

617

52

565

Spaarcomponent ter dekking investeringen en kapitaallasten

0

6.454

6.454

0

Voorziening onderhoud

358

2.267

2.217

408

Totaal

4.335

8.721

9.395

3.660

Langlopende schulden

Onderstaand wordt het verloop weergegeven van de langlopende  schulden over het jaar 2015:

Ten aanzien van de leningen kan de volgende toelichting gegeven worden:

langlopende schulden

31-12-2014

Vermeerderingen

Aflossingen

31-12-2015

Onderhandse leningen

674.195

143.100

94.159

723.135

Waarborgsommen

161

26

188

Totaal

674.356

143.126

94.159

723.323

De met deze langlopende leningen samenhangende rentelast bedraagt in 2015 € 18,9 miljoen.

De waarborgsommen per balansdatum zijn als volgt opgebouwd:

Waarborgsommen

31-12-2015

31-12-2014

Beheer objecten, GB

58

45

Parkeerbadges

43

43

Sleutelgeld accommodaties

20

18

Vastgoed management panden en woningen

  67

55

Totaal

188

161

Vlottende passiva

KORTLOPENDE SCHULDEN

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

kortlopende schulden

 31-12-2015

 31-12-2014

Kasgeldleningen openbare lichamen

0

40.000

Kasgeldleningen overige

134.500

100.000

banksaldi

218

188

Crediteuren

5.920

18.406

Afdracht loonheffing en sociale lasten

5.754

7.982

Verhaalbare bijstand

0

Door derden belegde gelden

248

635

Rekening-courantverhouding derden

500

5.730

Totaal

147.141

172.941

Overzicht schatkistbankieren

Bedragen in miljoenen €

1e kw

2e kw

3e kw

4e kw

Gemiddeld saldo per kwartaal

4,0

3,6

3,1

2,8

Af: drempelbedrag

4,3

4,3

4,3

4,3

Overschrijding (-/- )  /  ruimte ( + )

0,3

0,7

1,2

1,5

Op basis van de wettelijke regeling schatkistbankieren parkeren wij tijdelijk overtollige middelen boven een drempelbedrag van € 4,3 miljoen bij het Rijk.

OVERLOPENDE PASSIVA

De specificatie van de overlopende passiva is als volgt:

overlopende passiva

31-12-2015

31-12-2014

Verplichtingen inzake ondernemersfonds

866

1.040

Nog te betalen bedragen

24.707

17.894

Nog te betalen rente onderhandse leningen

8.609

9.487

Gelden van derden

12.668

47.623

Vooruit ontvangen bedragen

985

449

Totaal

47.835

76.493

Nog te betalen bedragen         24.707
De stijging van deze post wordt met name veroorzaakt door de integratie van de GEM Waalsprong en door nog te ontvangen facturen van zorgaanbieders waarvoor reeds een inschatting is gemaakt.

Gelden van derden          12.668
Van de overlopende passiva wordt onderstaand het verloop van de van derden ontvangen gelden en de besteding daarvan weergegeven. Verder wordt per onderwerp een toelichting gegeven. Het gaat hier om van andere overheden ontvangen gelden met een specifieke aanwendingsrichting. De restant boekwaarden zijn nog uit te geven bedragen voor dat doel, dan wel nog af te rekenen bedragen.

naam gelden van derden

boekwaarde 31-12-2014

toevoeging

Onttrekking

Boekwaarde 31-12-2015

O005 Onderwijs en minderheden

334

5.695

5.397

632

O006 Participatiebudget (Educatie, inburgering en re-integratie)

0

1.084

1.070

14

O009 BDU Sociaal, integratie & Veiligheid

451

387

64

O015 Impuls regeling .combinatiefuncties

364

126

238

O023 EFRO en ESF

24

24

O037 EU-richtlijn omgevingslawaai

63

63

O047 Francia media

65

65

O054 Onderzoek scheepvaart

3

3

6

O055 Effectonderzoek stadsverwarming

10

76

29

57

O056 vervolg Nijmegen West Weurt

16

6

15

7

O057 Regiocontract Provincie

1.086

902

1.147

841

O058 Stadscontract Provincie

635

1.653

1.570

717

O061 E-scooters

143

143

0

O068 walstroom

28

189

42

174

O073 RVMK Zuid

28

30

36

22

O074 Participatie migrantenjeugd/EIF

100

129

229

0

O076 aanpak jeugdwerkeloosheid 2014-2015

142

300

159

283

O077 project deelname CLINSH

50

50

O078 regioarcheologie

20

20

15

25

O079 SSV gevelisolatie

750

105

645

O080 FES4 deelproject LNG

0

152

23

129

O083 woninginbraken

31

31

O084 dijkteruglegging

42.946

35.650

7.296

O086 instandhouding monumenten Nijmegen

40

40

28

52

O089 Velocity

530

93

437

O090 economische innovatie-agenda

800

544

256

O092 uitstapprogramma prostituees

99

99

O093 competentie ontwikkeling sociale wijkteams

440

440

O043/O071/O072/O081/O082*

295

Eindtotaal

47.623

12.148

46.808

12.668

*Deze gelden van derden  zijn opgenomen om aansluiting te houden met de stand ultimo 2014. Door wijzigingen in de positie verschuiven bedragen van passiva naar activa.

Onderwijs en minderheden

De middelen hebben betrekking op de bestrijding van het voortijdig schoolverlaten en onderwijsachterstanden. Ook loopt de Europese financiering voor specifieke projecten, zoals het Flex College, door deze post. Deze post is gevoed met rijksmiddelen uit de beleidsvelden RMC en OAB en met Europese subsidie (ESF).

Participatiebudget

Het participatiebudget betrof één budget waarbij de rijksmiddelen voor reā€integratie, educatie en inburgering worden ontvangen. Vanaf 2015 worden de middelen voor re-integratie echter als één uitkering via het Gemeentefonds ontvangen en als opdrachtbedrag naar de MGR Rijk van Nijmegen/Werkbedrijf overgemaakt. Alleen het vanuit het ministerie van OCW voor volwassen-educatie geoormerkte budget loopt nog via deze OMBD.

BDU Sociaal, Integratie & Veiligheid

Dit betreft vooruit ontvangen rijksmiddelen vanuit de Brede Doel Uitkering Sociale Integratie & Veiligheid 2005-2009 ten behoeve van het Meerjaren Ontwikkelings Programma III 2005-2009 (MOP-III). Na afloop van de GSB-III periode is aanvullend met het Rijk overeengekomen, dat kosten verbonden aan in 2009 gestarte inburgeringstrajecten t/m 2011 mogen worden opgevoerd. Ook dient deze post ter dekking van de verwachte terugbetalingsverplichting uit hoofde van de reeds verantwoorde inburgeringstrajecten.

Impulsregeling combinatiefuncties

Dit is bedoeld voor de implementatie impulsregeling brede scholen, sport en cultuur. Met het invoeren van combinatiefuncties wordt de verbinding en samenwerking tussen onderwijs, sport en cultuur versterkt. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever maar werkzaam is voor twee of meer sectoren. Het Rijk heeft een bijdrage verstrekt om de impulsregeling te realiseren. De combinatiefunctionaris gaat de komende jaren de sportverenigingen versterken, het dagelijkse sport- en beweegaanbod vergroten, het bewegingsonderwijs vernieuwen en de samenwerking tussen sportverenigingen en onderwijs intensiveren. De ontvangen rijksmiddelen zijn bestemd voor de uitvoering van de Impulsregeling combinatiefuncties.

EFRO en ESF

De laatste afwikkeling van de subsidie Cool Breaks  moet nog plaatsvinden.

EU-richtlijn omgevingslawaai

Dit betreft een bijdrage ten behoeve van het opstellen van geluidbelastingkaarten en actieplannen in de periode van 2010 tot en met 2013. De besteding van middelen loopt langer door.

Francia Media

Het Valkhof wordt onderdeel van de Europese erfgoedroute De gemeente Nijmegen gaat met Het Valkhof deelnemen aan het Europese project Francia Media, een project dat zich richt op de vroege middeleeuwen en de periode van het Frankische Middenrijk. Belangrijk onderdeel van het project is een erfgoedroute langs tien plekken die in de tweede helft van de 9e eeuw van groot cultuurhistorisch belang waren. Het Valkhof wordt een van de plekken van de erfgoedroute. Nijmegen ontvangt voor de deelname aan Francia Media  een Europese subsidie.

Onderzoek scheepvaart

Subsidie ten behoeve van het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via stimulering schonere scheepvaart.

Effectonderzoek stadsverwarming

Bijdrage voor het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via een onderzoek om het effect van stadsverwarming en schone vrachtwagens op de luchtkwaliteit in beeld te brengen.

Vervolg Nijmegen West Weurt

Uitvoering gemeenschappelijke milieumaatregelen in Nijmegen-West en Weurt door Nijmegen, Beuningen en provincie Gelderland. Vervolg op Milieuprogramma Nijmegen-West Weurt 2007-2010.Einddatum van dit vervolgtraject is naar verwachting in de loop van 2016  wanneer de middelen volledig zijn uitgeput.

Regiocontract

Voor de periode 2012 t/m 2015 is door de Stadsregio Arnhem-Nijmegen een subsidie verleend van circa € 5,0 miljoen. Bij het regiocontract gaat het om een totale provinciale bijdrage van € 15 miljoen voor een veelheid aan regionale projecten, zoals de uitvoering van de Regionale Sociale Agenda binnen de regio Nijmegen, de koppeling van de regionale - niet-commerciële - glasvezelnetwerken van Nijmegen en Arnhem en het project TPN West. De projectperiode loopt door tot eind 2015. Afrekening volgt in 2016.

Stadscontract

Voor het stadscontract 2012-23015/2017 is een  provinciale subsidies toegekend. Voor vrijwel alle projecten eindigt het tijdvak per 31-12-2015. Alleen het sleutelproject Waalfront eindigt per 31-12-2017. Dit contract dient - voor alle projecten behalve Waalfront-  vóór 1 oktober 2016 aan de provincie definitief te zijn verantwoord.

E-scooters

Bijdrage van de Stadsregio om te kunnen voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit die voor 2015 gelden, via stimulering van aanschaf elektrische scooters. Deze subsidie is inmiddels afgerekend

Walstroom

Vermindering schadelijke luchtemissies door aan de waalkade aangemeerde schepen via de aanleg van walstroom, zodat schepen geen eigen elektriciteit meer hoeven op te wekken. De werkzaamheden voor de waalkade zijn afgerond en de financiële afwikkeling komt in 2016. Walstroom Waalhaven loopt nog en wordt in 2016 afgerond.

Regionale verkeersmilieukaart zuid

Jaarlijkse actualisatie van de Regionale Verkeersmilieukaart. Nijmegen is hierbij project- en procesleider en verantwoordelijk voor de actualisatie van de regionale kaart en verrekend de uitgaven met de regiogemeenten.

Project migrantenjeugd

Het project richt zich op de verbetering van de toegang en participatie van migranten in de zorgsector. Doel: de gemeente gaat samen met partners de signalering van psychische problematiek bij migrantenjeugdigen en de hulp aan deze Jongeren structureel verbeteren. Dit project is in 2015 afgerond en afgerekend.

Aanpak jeugdwerkeloosheid

Dit heeft betrekking op de Provinciale subsidie voor het project “Aanpak Jeugdwerkloosheid 2014-2015”. In het kader van het provinciale programma Robuuste Investeringsimpuls (bron NUON middelen) wordt er ook in de jeugdwerkgelegenheid in Nijmegen geïnvesteerd. Er wordt een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld  van € 552.500. Het project is nog niet afgewikkeld.

Project deelname CLINCH

Terugdringen van lokale luchtvervuiling door schepen. Nijmegen is gevraagd projectpartner te worden binnen het Europese project CLINSH (Clean INland SHipping). De afwikkeling van de subsidieaanvraag bij andere cofinanciers  wordt verwacht in 2016.

Regioarcheologie

Het adviseren van gemeenten op het gebied van de archeologie; het initiëren voorlichting, educatie en bevorderen draagvlak; het beoordelen van de kwaliteit van archeologisch onderzoek; inbedding archeologie in ro-beleid; advisering beheer en behoud archeologische monumenten voor de periode 2014-2016.

SSV gevelisolatie

Aanbrengen van geluidwerende maatregelen aan particuliere woningen. De bij de start ontvangen subsidiemiddelen zijn voor apparaatskosten t.b.v. voorbereiding en begeleiding van de latere uitvoering door een aannemer. Deze subsidie is toegekend op grond van de SSV-regeling. Voor de uitvoeringsfase door de aannemer worden aanvullende subsidiemiddelen door het ministerie verstrekt. De sanering van woningen loopt tot 2021. De maatregelen voor subsidieproject voor gevelisolatie op grond van de  ISVG regeling moeten 1-1-2017 zijn afgerond; waarna het verslag 1-3-2017 moet zijn ingediend bij het Rijk.

FES4 deelproject LNG
Het faciliteren van de realisatie van één of meerdere LNG vulpunten voor de scheepvaart in de regio Arnhem Nijmegen. Op grond van afspraken met het Rijk is de projectperiode verlengd tot eind 2016.

Woninginbraken

Een ontvangen rijkssubsidie te besteden aan een fenomeenanalyse terugdringen woninginbraken, overvallen en straatroven . Het onderzoek waar deze bijdrage voor is ontvangen is  in 2015 worden afgerond.

Dijkteruglegging

De ontvangen rijksmiddelen ten behoeve van de dijkteruglegging worden verantwoord bij de grondexploitaties. De rijksmiddelen die nog niet besteed zijn, worden hier verantwoord en worden zodra de uitgaven zijn gedaan, weer ten gunste van het project dijkteruglegging gebracht.

Instandhouding monumenten Nijmegen

Voor het verlenen van subsidies aan eigenaren van gemeentelijke monumenten voor de instandhouding van deze monumenten op basis van de gemeentelijke subsidieregeling, heeft de gemeente Nijmegen een bijdrage van de provincie ontvangen. Deze subsidieregeling loopt voor de periode 2014-2016.

Velocity
Nijmegen en Arnhem  organiseren gezamenlijk het internationale  fietscongres Velo-city 2017 (13 t/m 16 juni). Het hoofddoel van ons velo-city congres is kennis overdragen vanuit onze positie als nummer 1 fietsland. De provincie heeft hiervoor een subsidie ter beschikking gesteld.

Economische innovatie agenda
Door de provincie Gelderland is een subsidie toegekend voor het uitvoeren van een aantal projecten uit het programma Topsectoren en Innovatie Nijmegen in het kader van het programma Topsectoren en Innovatie Gelderland. Het gaat hier om het versterken van de volgende programmasporen: Innovatie, versterken bedrijvigheid, Human Capital, Internationale Profilering en versterken van het vestigingsklimaat door middel van het ontwikkelen en realiseren van een palet van projecten. Het project moet eind 2017 afgerond zijn.

Uitstapprogramma prostituees
Het Rijk heeft een subsidie toegekend voor de periode tot en met december 2017 voor het uitstapprogramma prostituees. De subsidie wordt verstrekt ter uitvoering van de volgende activiteiten: De ontwikkeling en uitvoering van nieuwe uitstapprogramma's,  het uitbreiden van een bestaand uitstapprogramma en het versterken van de sociale positie van prostituees. Aangezien er nog geen besluitvorming is geweest in 2015 over dit programma zijn de ontvangen voorschotten hier verantwoord.

Competentie ontwikkeling sociale wijkteams
De Provincie heeft in het kader van het programma Jeugd een eenmalige bijdrage toegekend voor de periode tot eind 2016 voor de ontwikkeling van sociale wijkteams.
De subsidie wordt ingezet voor het creëren van  ruimte voor competentieontwikkeling en innovatie door extra jeugdexpertise in de sociale (wijk)teams in te zetten. Hierdoor kan vanuit ieder team een medewerker met jeugdexpertise deelnemen aan de ontwikkelteams en zijn/haar collega’s coachen, zonder dat dit ten koste gaat van ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen.