Stadsrekening 2015
PCPortal

Algemene baten en lasten

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

Algemene baten en lastenBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60778Financiering23.59423.53262
60779Concernposten - Ove. Concernposten300924-624
60780Concernposten - Stelposten-1.2010-1.201
60783Saldo directie DBO-Directie-4.183-3.267-916
60932Mut. res. PG Financiering2.9662.9651
60936Mut. res. PG Concernposten5.6597.948-2.289
61073Bespaarde rente reserves88-1
61125Post Onvoorzien1410141
Totaal lasten product27.65932.486-4.827
Financiële baten per product
60775Uitkeringen gemeentefonds-191.425-193.7982.373
60777Opbrengst beleggingen-411-405-6
60778Financiering-31.851-32.210360
60779Concernposten - Ove. Concernposten-1.833-4.7562.924
60783Saldo directie DBO-Directie-2511.578-1.829
61315Integratieuitkering sociaal domein-146.927-146.791-136
Totaal baten product-385.069-388.7553.686
Totaal product-357.410-356.269-1.140

Wij hebben ten opzichte van de begroting een negatief resultaat van € 2,0 ton.
Het grootste deel heeft betrekking op de pijlers gemeentefonds, financiering, stelposten en de organisatiekosten.

Algemene lasten en baten € 1,1 miljoen nadelig

(bedrag x miljoen)

Nadelig

Voordelig

Gemeentefonds

1,7

Rekeningresultaat

1,8

Overhead Organisatie

1,1

Financieringslasten

0,4

Belastingdossiers

0,6

Pensioenen Wethouders

0,9

Totaal

3,8

2,7

Resultaat

1,1

Toelichting:
Gemeentefonds € 1,7 miljoen voordelig.

De uitkering gemeentefonds (inclusief correcties voorgaande jaren) is € 1,7 miljoen hoger dan geraamd
In 2015 is het jaar 2013 definitief vastgesteld. We hebben € 382.000 terug betaald in verband met de definitieve vaststelling WOZ waardes en van de maatstaf lage inkomens.
Bij de opmaak van de jaarrekening 2014 was de verwachting dat we nog €1miljoen zouden ontvangen. Gedurende 2015 heeft het Rijk een aantal maatstaven vastgesteld hetgeen een voordeel van € 0,5 miljoen tot gevolg heeft. Het Rijk zal in 2016 de maatstaven huishoudens laag inkomen en WOZ-waardes nog definitief vaststellen. Per saldo melden we over 2014 een nadeel van €0,5 miljoen.

Bij de decembercirculaire 2015 hebben we een aantal maatstaven opnieuw beoordeeld. We zijn  tot de conclusie gekomen dat de huidige stand € 3.174.000 hoger is.  Maatstaven met een groot effect zijn omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per vierkante kilometer)en klantenpotentieel. Daarnaast was er in de decembercirculaire 2015 een nieuwe decentralisatie-uitkering herstructurering WSW opgenomen van € 636.280. In 2015 hebben we werkelijk €  341.394.000 ontvangen. Het verschil tussen de huidige stand en het werkelijk ontvangen bedrag nemen we op als vordering op het Rijk.

In de decembercirculaire 2015 is € 0,6 miljoen toegekend voor de herstructurering van de WSW-sector. In het kader van deze regeling heeft Breed een plan met begroting ingediend om de herstructurering uit te voeren.
Het bedrag is in december ontvangen en derhalve zijn de bijbehorende lasten ook in 2015 verantwoord

FinancIering € 0,4 miljoen voordelig
Wij hebben hogere rente ontvangsten geboekt voor een bedrag van € 0,4 miljoen

Saldo Directie € 1,1 miljoen nadelig

Hieronder wordt het bedrijfskostenresultaat van de gemeentelijke organisatie verantwoord. Deze organisatiekosten die niet direct aan programma's toegerekend konden worden, € 1,1 miljoen nadelig.
In een aparte bijlage wordt op het kostenplaatsresultaat  een nadere analyse gegeven. Voor het nadelig effect op de loonsom door de cao-afspraken hebben we € 8,0 ton geraamd onder de post taakstellingen en stelposten. Gegeven de relatie met het directieresultaat hebben we deze hier laten vrijvallen.

Taakstellingen en Stelposten € 1,8 miljoen nadelig.

Bij de begroting is op grond van ervaring, rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat van € 1,8 miljoen. Dit jaar is deze verwachting niet uitgekomen.

Belastingdossiers € 0,6 miljoen voordelig.
Een aantal onderhanden belastingdossier van 2005-2011 hebben in 2015 geleid tot een financiële afwikkeling. Dit heeft geleid tot een teruggave van totaal € 0,6 miljoen.

Pensioenen wethouders € 0,9 miljoen nadelig.
De pensioenverplichtingen van de (oud)wethouders zijn als gevolg van de lage rentestand bijgesteld met € 0,9 miljoen.