Stadsrekening 2015
PCPortal

Burgerzaken

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

BurgerzakenBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60021Burgerlijke stand1.2401.22317
60022BRP540547-7
60023Reisdocumenten1.9471.971-24
60024Rijbewijzen3783727
60026Naturalisatie222245-23
60028VOG16915712
60029Verkiezingen/referenda8178170
61266RNI-loket40538817
Totaal lasten product5.7195.721-1
Financiële baten per product
60021Burgerlijke stand-292-30413
60022BRP-192-166-26
60023Reisdocumenten-2.072-2.10433
60024Rijbewijzen-528-5346
60026Naturalisatie-129-16536
60028VOG-180-162-18
61266RNI-loket-314-3217
Totaal baten product-3.706-3.75650
Totaal product2.0141.96549

Lasten:
Burgerlijke Stand   voordeel € 17.000
Het budget overige kosten bij de burgerlijke stand is onderschreden. Jaarlijkse kosten kunnen fluctueren afhankelijk van hetgeen aangeschaft moet worden.

BRP nadeel € 7.000
De overige kosten van de BRP zijn met € 7.000 overschreden.

Reisdocumenten nadeel € 24.000
Doordat er meer reisdocumenten verstrekt zijn dan begroot waren de legesinkomsten en daardoor ook de legesafdrachten aan het rijk hoger dan begroot (€ 17.000). Daarnaast een overschrijding van de doorbelaste portikosten van  € 7.000.

Rijbewijzen voordeel € 7.000
Het budget voor overige kosten werd niet helemaal besteed (€ 7.000).

Naturalisatie nadeel € 23.000
Het aantal naturalisaties was hoger dan begroot waardoor de legesafdracht aan het rijk € 27.000 hoger was.  Daarnaast werd het overige budget met € 4.000 onderschreden.

VOG  voordeel € 12.000
Het aantal verstrekte VOG's was lager dan begroot waardoor de legesafdracht aan het rijk ook € 12.000 lager lag.

RNI-loket  voordeel € 17.000
Omdat de aantallen RNI-inschrijvingen  lager liggen dan oorspronkelijk gepland, houden we wat budget over.

Baten:
Burgelijke Stand   voordeel € 13.000
Het aantal huwelijken is hoger dan begroot waardoor er € 13.000 meer legesopbrengsten zijn.  

BRP nadeel € 26.000
De verstrekte uittreksel RNI waren geraamd op 2.000; dit aantal blijkt echter veel lager te liggen wat een nadeel van € 13.000 veroorzaakt. Daarnaast worden er minder uittreksels BRP verstrekt dan begroot, wat ook voor € 13.000 minder legesopbrengsten tot gevolg heeft.

Reisdocumenten voordeel € 33.000
Doordat er meer reisdocumenten verstrekt zijn dan begroot waren de gemeente legesinkomsten € 16.000 hoger dan begroot. De rijkslegesinkomsten (die afgedragen zijn aan het rijk, waren € 17.000 hoger).

Rijbewijzen voordeel € 6.000
Doordat er meer rijbewijzen verstrekt zijn dan begroot waren de legesinkomsten € 6.000 hoger dan begroot.

Naturalisatie voordeel € 36.000
Het aantal naturalisaties was hoger dan begroot wat € 9.000 meer aan gemeente legesopbrengsten opleverde en € 27.000 meer aan rijkslegesopbrengsten (die doorbetaald zijn aan het rijk). Het hogere aantal werd vooral veroorzaakt door mee-naturaliserende kinderen (waar in verhouding weinig legesopbrengsten voor zijn).

VOG  nadeel € 18.000
Vanaf 2014 nemen de aantallen verstrekte VOG's  af, waardoor de leges, ten opzichte van de begroting achterblijven. Dit heeft geleid tot lagere gemeentelijke leges van € 6.000 en lagere rijksleges van € 12.000.

Verkiezingen/ referenda geen afwijking
Bij de slotwijziging is melding gedaan van de lagere uitgaven bij de (gecombineerde) verkiezingen op 1 dag, wat heeft geleid tot aanpassing van de begroting. Hierdoor is er nu geen afwijking op dit deelproduct.

RNI-loket  voordeel € 7.000
Omdat er nu nog  een garantieregeling van het Rijk van kracht is zijn we verzekerd van de maximale vergoeding die € 7.000 hoger ligt dan begroot.