Stadsrekening 2015
PCPortal

Onderhoud wegen en kunstwerken

Financiële gegevens

(bedragen * € 1.000,-)

Onderhoud wegen en kunstwerkenBegroting 2015
na wijziging
Rekening 2015Verschil
Financiële lasten per product
60441Openbare verlichting2.4482.062386
60444DRIS en VOP2534-9
60445Verkeersvoorziening1.0921.156-64
60446VRI1.3411.31526
60447Verkoop en beheer openbare weg158350-191
60448Kunstwerken745961-216
60450Vergunning gebruik openb. weg710-2
60451Wegen KwaliteitsBeheer27224230
60453Wegen2.6902.735-44
61031Wegenonderhoud Regie1.2951.045249
61107Kunstwerken KB813693120
61139Schadecl./schadel.&aanspr.stelling1246064
61232Ondergrondse ordening1.3361.584-248
61258Markt-en evenementenkasten125245-120
61259Kunstwerken Regie553595-42
61273Onderhoud brandkranen130135-5
61284Walstroom1016338
61285Beheer stroom- en wateraansluiting15844114
61320Reclamegelden060-60
61328Electra-en waterverbruik SB562605-43
Totaal lasten product14.00414.023-19
Financiële baten per product
60441Openbare verlichting-150-19343
60445Verkeersvoorziening0-44
60446VRI-350-41666
60447Verkoop en beheer openbare weg-36-4710
60448Kunstwerken0-137137
60450Vergunning gebruik openb. weg-58-7517
60453Wegen-250-2577
61031Wegenonderhoud Regie-250-144-106
61139Schadecl./schadel.&aanspr.stelling-101-22-79
61232Ondergrondse ordening-1.236-1.568332
61258Markt-en evenementenkasten0-118118
61284Walstroom-56-18-38
61285Beheer stroom- en wateraansluiting08-8
61320Reclamegelden-466-351-115
61328Electra-en waterverbruik SB-198-315117
Totaal baten product-3.218-3.726508
Totaal product10.78610.297489

Bij dit product zien we een grote afwijking bij lasten en baten. Deze verschillen hebben vooral betrekking op projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met producten (Integraal beheer openbare ruimte en Onderhoud wegen en kunstwerken) en met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord in het ene product en verrekend met andere producten en programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Omdat niet van al deze projecten de lasten en baten in de begroting zijn aangepast, ontstaat een administratief verschil tussen begroting en realisatie.
Daarnaast zijn de geraamde baten uit reclame niet volledig gerealiseerd. Bij de Zomernota is de begroting eenmalig met € 0,4 mln. bijgesteld. Eind 2015 zien we nu een tekort van € 0,1 mln.  
Tot 2018, als er nieuwe contracten worden afgesloten, zijn we onvoldoende in staat om zonder het nemen van aanvullende voorzieningen het gehele geraamde bedrag te realiseren. Het realiseren van deze voorzieningen vergt tijd. In 2015 is daardoor niet het geraamde bedrag aan reclameinkomsten ontvangen.