Stadsrekening 2015
PCPortal

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Bedragen x € 1.000,-

Programma

Reserve

2015

Stortingen

Bespaarde rente reserves

Bestuur en Middelen

Saldireserve

4.533

Voeding parkeerbijdrage

Mobiliteit

Res. Bereikbaarheid

332

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en accommodaties

Reserve Duurzaamheid

364

Totaal structurele stortingen

5.229

Onttrekkingen

Exploitatie Keizer Karel Garage

Bestuur en Middelen

Saldireserve

396

Egalisatie kapitaallasten

div. programma's

Reserve afschrijvingen

59

Onderwijshuisvesting

Onderwijs

Res. Onderwijshuisvesting

44

Duurzaamheid Vastgoed

Sport en accommodaties

Reserve Duurzaamheid

274

Totaal structurele onttrekkingen

773

Totaal structurele reserve mutaties

4.456