Stadsrekening 2015
PCPortal

Resultaat(bestemming) na mutaties reserves

Resultaat, reserves en bestemming

Bedragen x € 1 miljoen

Programma

Rekeningresultaat 2015

werkelijke lasten

827,5

werkelijke baten

814,2

Saldo van lasten -/- baten

-13,3

N

Stortingen en onttrekkingen reserves volgens begroting na wijziging (per saldo storting)

0,6

S

Resultaat na reservemutaties begroting

-13,9

N

Stortingen en onttrekkingen niet begroot (per saldo storting)

O = onttrekking / S = storting

a

Hogere onttrekking uit de reserve 'Groen in de w-wijken' voor de aanleg van groen

Duurzaamheid

0,2

O

b

Hogere storting in saldireserve vanuit maatwerkinterventie

Bestuur & Middelen

-2,3

S

c

Hogere voeding van de bestemmingsreserve Bereikbaarheidsfonds met een parkeerbijdrage

Mobiliteit

-0,3

S

d

Hogere storting in reserve 1%-regeling Beeldende kunst

Cultuur, cultuurhistorie en citymarketing

-0,2

S

e

Onttrekking uit de bestemmingsreserve gesubsidieerde arbeid

Economie en Werk

1,1

O

f

Storting positief resultaat VGP (raadsbesluit 16 maart 2016) in saldireserve

Grondbeleid

-10,3

S

h

Vrijval onderhoudsvoorzieningen en storting in betemmingsreserves

Sport en Accommodaties

-3,6

S

-15,5

S

Resultaat na reservemutaties besluitvorming over 2015

-29,4

N

Voorstel bestemming resultaat

Nadelig jaarrekeningresultaat onttrekken aan de saldireserve.

-29,4

Voordelig programmaresultaat Zorg & Welzijn storten in bestemmingsreserves door onttrekking uit de saldireserve

Wmo-jeugd

8,4

Wmo beschermd wonen 

1,4

Onttrekking uit saldireserve

-9,8

-29,4

N

In de jaarrekening staat het overzicht van baten en lasten. Om te komen tot het rekeningresultaat over 2015 beginnen we met de werkelijke opbrengsten (baten) en kosten (lasten). Dit leidt in 2015 in eerste instantie tot een tekort van € 13,3 miljoen. De oorzaken zoals genoemd in het onderdeel 'resultaat en afwijking' liggen hieraan ten grondslag.

Naast deze stromen in 2015 hebben we de gemeentelijke reserves. Door hieruit geld te onttrekken kunnen activiteiten in 2015 worden bekostigd. Of we kunnen ervoor kiezen om hierin te storten voor de toekomst.

In de begroting maken we een schatting van de stortingen en onttrekkingen. Door een onttrekking van per saldo € 0,6 miljoen komt het negatieve resultaat hierna op € 13,9 miljoen.

Stortingen en onttrekkingen niet begroot

Daarna volgende de stortingen en onttrekkingen die niet waren begroot, maar waartoe wel is besloten.
Allereerst de stortingen en onttrekkingen in bestemmingsreserves waarbij de omvang afwijkt van de schatting, omdat de exacte omvang pas na afloop van het jaar kan worden bepaald (a t/m e). Deze verwerking is conform de door de Raad vastgestelde spelregels van de betreffende reserves.
Uit de Voortgangsrapportage Grote Projecten 2016 (VGP) bleek een positief resultaat van € 10,3 miljoen (f), als gevolg van een lagere verliesvoorziening voor de Waalsprong. Dit was vooral te danken aan toekomstige ‘rentevoordelen’ die we hebben behaald door leningen die de komende jaren aflopen alvast te vervangen. Doordat besluitvorming heeft plaatsgevonden via het vaststellen van het VGP is dit (positieve) resultaat direct in onze saldireserve gestort.
Tot slot hebben we geconstateerd dat de ‘Onderhoudsvoorziening voor panden’ meer het karakter heeft van een bestemmingsreserve. Reden is dat het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het jaarlijks beschikbare budget. Dit terwijl bij een egalisatievoorziening de uitgaven normaal fluctueren op basis van het beschikbare onderhoudsplan. Een 1-op-1 aansluiting tussen de hoogte van de voorziening en het onderhoudsplan valt daarom niet maken. Daar komt bij dat de buitensportaccommodaties niet zijn meegenomen bij een aanbestedingsprocedure voor het onderhoud van gemeentelijke panden. Het gevolg hiervan is dat de gemeente het onderhoud voor de buitensportaccommodaties zelf doet, terwijl dit voor de overige panden is uitbesteed. Om beide redenen wordt voorgesteld om de voorzieningen vrij te laten vallen, waarna het geld kan worden gestort in een tweetal nieuwe bestemmingsreserves (h).
Door een niet begrote storting van per saldo € 15,5 miljoen stijgt het negatieve resultaat naar € 29,4 miljoen.

Voorstel bestemming resultaat
Per saldo zien we bij Zorg & Welzijn over 2015 een overschot van € 9,8 miljoen (5,6 % van de totale begroting). Dit overschot kunnen we niet naar komende jaren doortrekken. Er zijn voor de komende jaren risico’s te verwachten gezien de geschetste financiële ontwikkeling bij de nieuwe Wmo en Jeugdhulp. Hoewel er nog geen sprake is van een stabiel financieel beeld kunnen we wel in de tijd gaan sturen en bijsturen dankzij de in de Stadsbegroting 2015 ingestelde bestemmingsreserves Wmo-Jeugd en Wmo beschermd wonen. Bij het instellen van beide reserves in de Stadsbegroting 2015 is deze splitsing gemaakt omdat de gemeente Nijmegen beschermd wonen uitvoert als centrumgemeente.
Om zichtbare knelpunten en risico’s in de toekomst te kunnen opvangen stelt ons College voor om het programmaoverschot bij Zorg & Welzijn te storten in de bestemmingsreserves Wmo-Jeugd (bijna € 8,4 miljoen) en Wmo beschermd wonen (€ 1,4 miljoen). Dit conform afspraken in het Coalitieakkoord.  Deze buffers zorgen er ook voor dat we hiervoor geen beroep hoeven te doen op de saldireserve.