Stadsrekening 2015
PCPortal

Erratum

Naar aanleiding van de accountantscontrole is de Stadsrekening 2015 aangepast op de volgende onderdelen:

  • Wet Normering Topinkomens*
  • Begrotingsrechtmatigheid

De aanpassingen hebben geen invloed op de jaarrekeningcijfers en zijn niet beleidsinhoudelijk.

De hiernavolgende tekst is ter vervanging van webpagina’s verderop in de Stadsrekening. Onderstaand wordt aangegeven welke webpagina’s dit betreft.

* Deze opstelling is op twee plaatsen in de Stadsrekening opgenomen.

Wet Normering Topinkomens (WNT)

(Ter vervanging van webpagina’s 268 en 294)

In het kader van de Wet Normering Topinkomens die in werking is getreden per 1 januari 2013, zijn wij verplicht om gegevens van aangewezen topfunctionarissen, i.c. de gemeentesecretaris en de griffier te vermelden, ook wanneer zij beneden de norm worden betaald. In Nijmegen blijven deze functionarissen onder de norm en worden dus enkel en alleen op grond van wettelijke voorschriften vermeld.

Voor het overige hebben wij geen( top) functionarissen boven de norm in dienst. Wij hebben in de gemeente evenmin topfunctionarissen met toezichthoudende taken in dienst.
Er zijn in 2015 in het kader van beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen dan wel niet topfunctionarissen geen uitkeringen verstrekt boven de WNT-norm.

Naam

mevrouw M. Heffels

Functie

Griffier

Beloning

€ 68.070

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

€ 0

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn ; pensioenpremies

€ 9.880

Duur en omvang van het dienstverband

vanaf 1 maart 2015, 36 uur per week

Totaal

€ 77.950

Individuele WNT norm 2015

€ 148.333 (10 maanden)

Naam

de heer B. van der Ploeg

Functie

Gemeentesecretaris

Beloning

€ 125.463  (in 2014: €127.723)

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

€ 137          (in 2014: €566)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen
betaalbaar op termijn ; pensioenpremie

€ 15.641    (in 2014: €21.399)

Duur en omvang van het  dienstverband

vanaf 15 augustus 2010; 36 uur per week

Totaal

€ 141.241

Individuele WNT norm 2015

€ 178.000 (12 maanden)

Naam

mevrouw MMV Mientjes

Functie

Griffier

Beloning

€ 95.564      (in 2014: €105.876)

Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen

€ 140   (in 2014: €0)

Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn ; pensioenpremie

€ 11.446     (in 2014: €17.679)

Duur en omvang van het  dienstverband

vanaf 15 januari 1990 tot 28 oktober 2015, 36 uur per week. Vanaf 1 maart 2015 gewezen topfunctionaris.

Totaal

€ 107.150 (10 maanden, 2 maanden is €21.430)

Individuele WNT norm 2015

€ 29.667  (2 maanden)

Begrotingsrechtmatigheid

(Ter vervanging van webpagina 295)

Op grond van de Gemeentewet zijn alle overschrijdingen op de lasten ten opzichte van de begroting (na wijziging) onrechtmatig. In de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV staan de uitgangspunten voor de begrotingsrechtmatigheid. Op basis hiervan is van lastenoverschrijdingen groter dan € 100.000 getoetst of deze rechtmatig zijn.

Verder is bezien of er investeringen zijn gedaan die het krediet met meer dan € 100.000 hebben overschreden. Dit is alleen het geval bij het project Damwand Waalkade. De overschrijding van ruim € 0,3 miljoen was echter al gemeld bij de nota Slotwijzigingen.

In onderstaande tabel zijn de lastenoverschrijdingen > € 100.000 opgenomen per programma met vermelding van de kwalificatie rechtmatig of onrechtmatig.

Lasten x € 1 miljoen

Begroting 2015
na wijziging

Rekening 2015

Meer uitgegeven

(R)echtmatig / (O)nrechtmatig

Bestuur en Middelen

51,2

54,4

3,2

R

Duurzaamheid

11,4

11,6

0,2

R

Economie en Werk

53,7

57,8

4,0

R

Grondbeleid

108,1

141,1

33,0

R

Openbare ruimte

65,6

67,2

1,6

R

Sport en Accommodaties

46,4

47,7

1,3

R

Stedelijke ontwikkeling

5,9

6,1

0,2

R

Veiligheid

15,5

20,2

4,8

R

Wonen

1,3

1,5

0,2

R

Toelichting per programma:

Bestuur en middelen
De overschrijding van € 3,2 miljoen heeft een tweetal oorzaken. Een voordeel op dit programma, die in later jaren werd verwacht en dan in de saldireserve gestort zou worden, is eerder gerealiseerd. Om die reden is de storting in de saldireserve ook eerder gedaan en deze storting levert ten opzichte van de begroting een lastenoverschrijding op. Aangezien tegenover deze last compenserende baten staan, wordt dit bedrag als rechtmatig gekwalificeerd. Ten tweede is bij de begroting, op grond van ervaring uit voorgaande jaren en overeenkomstig gebruik in voorgaande jaren, rekening gehouden met een voordelig rekeningresultaat. Hiervoor was in de begroting  een negatieve stelpost opgenomen van € 1,8 miljoen.  Op dit programma levert dit een nadeel op. Hiertegenover staan voordelen op andere programma's. Deze post is dan ook als rechtmatig gekwalificeerd.

Duurzaamheid
De overschrijding van 2 ton komt hoofdzakelijk doordat er meer beleidsuren op het programma Duurzaamheid zijn gerealiseerd dan was begroot. Dit is echter een interne doorbelasting van personeelskosten en is in die zin alleen het gevolg van een herverdeling van kosten. Om die reden is deze overschrijding als rechtmatig gekwalificeerd.

Economie en werk
De overschrijding van 4 miljoen wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door re-integratie-uitgaven (€ 1,61 miljoen) en het project ‘Jeugd aan de slag’ (€ 1,59 miljoen). De re-integratie uitgaven zijn moeilijk exact te ramen, maar mede daarom is er een bestemmingsreserve ingesteld ter egalisatie van deze kosten. Deze uitgaven worden dan ook als rechtmatig beschouwd. Het project ‘Jeugd aan de slag’, voor de regionale bestrijding van jeugdwerkloosheid, wordt bekostigd met Europese subsidiegelden. In 2015 is bijna € 1,6 miljoen hieraan uitgeven. Omdat hier een subsidievordering tegenover staat, worden deze uitgaven als rechtmatig bestempeld.

Grondbeleid
Het programma grondbeleid bestaat uit twee producten. Bij het product ‘planexploitaties’ worden de mutaties in het onderhanden werk verantwoord. Dat wil zeggen dat van alle grondexploitaties de werkelijke uitgaven en ontvangsten verantwoord worden. Het saldo van de mutaties wordt via het programma naar de balanspost voorraad grondexploitaties geboekt. In het programma is dit dan ook budgettair neutraal. In het product ‘instrumenten grondbeleid’ wordt het resultaat uit de Voortgangsrapportage Grote Projecten (VGP) verwerkt. Dit jaar was dit een positief resultaat van per saldo € 10,3 miljoen. Het storten van dit resultaat in de saldireserve leidt tot een last bij het programma. Doordat de lastenoverschrijding voortkomt uit de systematiek is deze als rechtmatig bestempeld.

Openbare ruimte
De overschrijding van 1,6 miljoen komt voort uit projecten die vallen onder de integrale samenwerking van Openbare Ruimte met andere programma’s. De kosten van deze projecten worden verantwoord bij Openbare Ruimte en verrekend met andere programma’s waar de budgetten beschikbaar zijn gesteld. Deze verrekeningen zijn nagenoeg budgettair neutraal, waardoor het saldo van baten en lasten in lijn ligt met de begroting (na wijziging). Daarom is deze overschrijding als rechtmatig bestempeld.

Sport en accommodaties
De overschrijding van € 1,3 miljoen op programmaniveau wordt veroorzaakt door lastenoverschrijdingen rondom specifieke projecten (€ 1 miljoen) en vastgoed (€ 0,7 miljoen).  Doordat specifieke projecten zich niet helemaal laten voorspellen en gecompenseerd worden door baten, worden deze als rechtmatig gekwalificeerd. De extra lasten op vastgoed komen hoofdzakelijk voort uit afboekingen van restwaardes bij verkoop van panden en advieskosten c.q. extra personele inzet bij complexe dossiers. Dit conform eerdere besluitvorming respectievelijk een risicomelding in de zomernota. Daarmee is dit als rechtmatig bestempeld. Daarbij worden deze overschrijdingen gecompenseerd door baten, waardoor op programmaniveau sprake is van een beperkt voordeel.

Stedelijke ontwikkeling
De overschrijding van 2 ton wordt veroorzaakt door werkzaamheden ten behoeve van bouwleges. Aanvragen zijn niet geheel voorspelbaar, maar de hogere advieskosten en inzet van uren, worden gecompenseerd door de hogere bouwleges. Daarom is deze overschrijding als rechtmatig bestempeld.

Veiligheid
De grote overschrijding van bijna € 5 miljoen wordt veroorzaakt door de overdracht van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Tegenover de kosten van het afboeken staat een gelijke opbrengst omdat de kazernes tegen boekwaarde zijn overgedragen. Hiermee wordt dit als een rechtmatige lastenoverschrijding bestempeld.

Wonen
De overschrijding van 2 ton heeft twee oorzaken. Allereerst zijn er meer startersleningen verstrekt dan verwacht. De extra lasten worden gecompenseerd door extra geld te onttrekken uit de voorziening  ‘beheerkosten startersleningen’. Daarnaast zijn er meer beleidsuren op het programma Wonen gerealiseerd dan was begroot. Dit is echter een interne doorbelasting van personeelskosten en is in die zin alleen het gevolg van een herverdeling van kosten. Om die reden is dit als rechtmatig gekwalificeerd.