Stadsrekening 2015
PCPortal

Bestuur en Middelen

Belangrijkste resultaten

Belastingen
De Waarderingskamer heeft ons wederom een goedkeurende verklaring gegeven. Dit betekent dat de processen en de modellen voor het modelmatig waarderen goedgekeurd zijn en dat wij de OZB aanslagen mochten opleggen. Wij hebben eind februari 2015 95% van de WOZ-beschikkingen/gecombineerde belastingaanslagen over 2015 verzonden. Op 31-12-2015 was dit 98,3%. Van de 1.827 ingediende bezwaarschriften WOZ 2015 (tegen de waarde, de objectafbakening en het belang, m.u.v. ambtshalve bezwaren)hebben wij 97% afgehandeld. Hiervan was 71% ongegrond.
Met een aantal objecten van aanzienlijk belang zijn fiscale compromissen gesloten.

Organisatieontwikkeling

De omgeving waarin gemeenten nu en de komende jaren opereren is complex. Denk aan de
omvangrijke en snelle decentralisatie van rijkstaken, de nog aanhoudende economische crisis en complexe maatschappelijke vraagstukken.

Ook in Nijmegen hebben we daarom onze organisatie verder ontwikkeld richting een netwerkorganisatie. De basis is gevormd door een aantal trajecten als MeeAnder, De Bedoeling en Vanuit ’t Hart. Hiermee hebben we ons vooral gericht op samenwerken, flexibel werken en het lager in de organisatie leggen van verantwoordelijkheden. In de loop van dit jaar is aan de hand van de principes Slim, Slank en Soepel een vervolg gestart. Vanuit het Lean Team zijn organisatiebreed een aantal procesdoorlichtingen gedaan, wat geleid heeft tot kortere doorlooptijden, minder processtappen en meer rol duidelijkheid.

Vanuit de nog steeds aanwezige bezuinigingen en de verdergaande regionalisering hebben we de middelenafdelingen samengevoegd en het ruimtelijk domein heringericht.

Tevens is besloten de volledige organisatie van de GEM Waalsprong op te laten gaan in de gemeentelijke organisatie. Dit heeft voornamelijk effect op onze afdelingen Ontwikkelingsbedrijf en Financiën. Met ingang van  2015 is ook de regionale ICT dienstverlening in de vorm van de IRVN (ICT Rijk van Nijmegen) een feit. De IRVN maakt samen met het Werkbedrijf Regio NIjmegen (WBRN) onderdeel uit van de regionaal gevormde Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR).

Planning & Control producten
IIn 2015 hebben we conform de wens van uw Raad belangrijke wijzigingen doorgevoerd in onze zogenaamde Planning & Control cyclus. Voor het eerst verscheen de Zomernota, waarin zowel inzicht wordt gegeven in het lopende begrotingsjaar als een vooruitblik naar de komende begrotingsjaren. De Zomernota vervangt daarmee de Perspectiefnota en Voorjaarsnota. Daarnaast is de Najaarsnota komen te vervallen. In de plaats daarvan is de nota Slotwijzigingen gekomen die vooral ingaat op de financiële afwijkingen van het lopende begrotingsjaar.

Bestuur en ondersteuning
Wij dragen zorg voor het op een kwalitatief goede wijze besturen van onze gemeente.
Er zijn diverse grotere en kleinere onderzoeken uitgevoerd. Zo is er een brede burgerpeiling gehouden, waarvan de resultaten begin 2016 zullen worden gepresenteerd in een nieuwe editie van de Stads- en Wijkmonitor. En is onderzoek gedaan in het kader van de detailhandelstructuurvisie en bijvoorbeeld ook een onderzoek naar de werkwijze van re-integratiebedrijf WorkFast. Alle gemeentelijke onderzoeksrapporten zijn gepubliceerd op de gemeentelijke website.

Juridische zaken boekt succes binnen een aantal categorieën met de informele aanpak. We hebben ons daarom ook als pionier verbonden aan het project Enmediaition, dat mediation een plaats wil geven in het hele palet van middelen voor geschiloplossing. Voor de afhandeling van zowel de bezwaarschriften als de klachten hebben we onze doelstellingen ruim gehaald.

In een samenleving waar communicatie van iedereen is, vergt dat een goed samenspel binnen de organisatie en met partners. Zeker bij thema’s met een grote maatschappelijke impact, zoals afgelopen jaar bij bijvoorbeeld de vluchtelingenopvang in Heumensoord en de voorbereidingen van het wijzijnnijmegen-jaar.
Naast het volgen van de meer klassieke media is het monitoren van en reageren via social media onderdeel van ons werk geworden. Kortere en directere communicatielijnen met inwoners zijn mede daardoor geïntensiveerd.

Externe betrekkingen
Wij hebben ons ingezet ons in om de positie van Nijmegen in het regionale, nationale en internationale krachtenveld te versterken. Dit door te participeren in diverse netwerken het en onderhouden van contacten met bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties om de noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen leggen. Regionaal is energie gaan zitten in het oprichten van het Gemeenschappelijk Overleg en de Economic Board en de verdere inrichting van de MGR.