Stadsrekening 2015
PCPortal

Duurzaamheid

Belangrijkste resultaten

Klimaat & Energie

Warmtenet van start gegaan
In 2015  werd het warmtenet van de Waalsprong aangesloten op warmte van afvalverbrandingsinstallatie ARN. Dit levert energie  aan 4.000 huishoudens in de Waalsprong. Tevens is in dit jaar de aanleg van de aftakking richting Waalfront gestart.

Nieuwe financieringsconstructies voor verduurzaming ontwikkeld
In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om diverse doelgroepen te ondersteunen bij het verduurzamen. Wij hebben de mogelijkheden verkend en hebben per januari 2016 twee leningen ingevoerd, waardoor particuliere woningeigenaren van bestaande en nieuwbouwwoningen en non-profitinstellingen geld kunnen lenen om hun woningen en panden energiezuiniger te maken. Met de komst van deze nieuwe regelingen hebben we de Premieregeling Energiebesparende Maatregelen Particulieren beëindigd.

Deelnemers Nijmeegs Energieconvenant 2.0 halen doelstelling ruimschoots
De bedrijven en instellingen die deelnemen aan het Nijmeegse Energie Convenant (NEC 2.0) bespaarden in de periode 2012-2014 19 procent CO2. Dat is ruim boven de doelstelling van drie procent minder uitstoot per jaar. De besparing staat gelijk aan de CO2 die 16.000 huishoudens jaarlijks produceren. Daarnaast werkten we ook succesvol samen met bedrijven, instellingen en buurgemeenten in het kader van Power2Nijmegen, het doortrekken van het warmtenet en klimaatadaptatie.

Basis voor bouw windmolens is gelegd
Windcorporatie Windpower Nijmegen is een organisatie van burgers die duurzame energie willen realiseren in de regio Nijmegen. In ruim drie maanden groeide de coöperatie van 400 naar 1500 leden. De coöperatie heeft 3,5 miljoen eigen vermogen opgebouwd, waarmee de financiering van de turbines rond is. In 2015 zijn ook alle ruimtelijke procedures afgerond en benodigde vergunningen verleend, zodat in 2016 met de bouw gestart kan worden.

Grootste klimaatadaptatieproject van Nederland “Ruimte voor de Waal” afgerond
Het project  Ruimte voor de Waal heeft binnen tijd en budget haar hoogwaterdoelstelling bereikt. De Spiegelwaal is gegraven en de stad heeft met Veur Lent een eiland gekregen. De Waal heeft bij hoogwater  meer ruimte. waardoor de kans op overstromingen aanmerkelijk kleiner is geworden. Ruimte voor de Waal is hiermee het grootste klimaatadaptatieproject van Nederland.

Geluid, Lucht & Bodem

Geluidoverlast door wegverkeer licht gedaald
Uit de burgerpeiling blijkt dat de geluidoverlast door wegverkeer in 2015 is afgenomen t.o.v. 2013. Daartoe zijn we in 2015 doorgegaan op de ingeslagen weg. Bij groot onderhoud aan de hoofdwegen passen we standaard stiller asfalt toe. We toetsen nieuwbouwplannen aan ons gemeentelijke beleid en gaan door met geluidisolatieprojecten bij bestaande woningen. Verder monitoren we het geluid van industrieterreinen en van het verkeer op de Energieweg en de Neerbosscheweg  na de opening van de Oversteek.  In 2015 is het Knooppunt Neerbosch heringericht en is  de verlengde Waalbrug heropend waarbij stillere wegdekken en geluidsschermen zijn toegepast.

Luchtkwaliteit verder verbeterd
De overschrijding van de wettelijke normen voor NO2 is ten opzichte van voorgaande jaren verder afgenomen. Voor 2014 zijn geen overschrijdingen meer geconstateerd, tegenover overschrijdingen op 0,7 km wegvak voor 2013. Voor PM10 waren al langer geen overschrijdingen meer.
In 2015 is het project Gezondheid en luchtkwaliteit gestart om o.a. vorm te geven aan een Nijmeegse roetnorm. We hebben vastgesteld dat deze roetnorm de vorm van een reductienorm krijgt. Met deze reductienorm kunnen we een relatieve afname (%) van de hoeveelheid roet in de tijd realiseren. De stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10, PM2,5) nemen daarmee ook verder af. We zijn gestart met onderzoek  naar de mogelijke hoogte van het percentage van de reductienorm.

Onderzoek en aanpak van bodemverontreinigingen die risico’s kunnen veroorzaken op streek
Bodemverontreinigingen die risico’s (voor mens, grondwater of ecosysteem) kunnen veroorzaken heten in jargon spoedlocaties. In het landelijk Convenant ‘bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties’ is afgesproken om eind 2015 de spoedlocaties die mogelijke risico’s voor mensen veroorzaken, beheerst te hebben. Op die datum moesten de spoedlocaties met mogelijke risico’s voor het grondwater of het ecosysteem in beeld zijn. In Nijmegen hebben we deze doelstelling gerealiseerd.

Groen, Natuur & Woonomgeving

Campagne “Groen Verbindt” succesvol van start gegaan
In het kader van onze meerjarige campagne 'Groen Verbindt' hebben wij in de stad bijna 100 groene voorstellen opgehaald, de helft aangedragen door wijkgroepen, via onze wijkbeheerders, de andere helft aangedragen door 33 professionele organisaties, op onze aan hen gerichte uitvraag.
Tijdens een zeer geanimeerde bijeenkomst met de inschrijvers zijn zeven wijkvoorstellen en twaalf ‘professionele’ voorstellen uitgekozen om uit te voeren. Deze variëren van groeninrichting en -beheer in Dukenburg aangepast op de daar levende dassen tot inrichting van een wijkparkje aan de Hommelstraat. Een aantal van deze projecten komt in 2016 tot afronding.