Stadsrekening 2015
PCPortal

Veiligheid

Belangrijkste resultaten

Veiligheidshuis
Op het sociale veiligheidsdomein staat de aanpak van veelvoorkomende criminaliteit en ernstige overlast centraal. Dat vraagt intensieve samenwerking tussen gemeente, strafrechtpartners, zorg‐ en hulpverleners en soms ook de burger. In het Veiligheidshuis hebben we die samenwerking succesvol opgebouwd en bevinden we ons in een positie waarin we dicht op alle relevante informatie zitten en snel kunnen bijsturen. Het Veiligheidshuis is dan ook de kern van ons sociale veiligheidsbeleid. Bij veel partners ‐ justitie en politie, maar ook jeugdzorg – vinden overigens ingrijpende veranderingen plaats, waardoor het voortdurende aandacht vraagt om de resultaten die we in het Veiligheidshuis boeken vast te blijven houden.

Integraal toezicht op straat
Daarnaast vinden we het belangrijk dat politie en toezichthouders zichtbaar in de wijken aanwezig zijn. Zij zoeken het contact met wijkbewoners en investeren in communicatie en onderling vertrouwen. In 2015 zijn we begonnen om de samenwerking tussen politie en toezicht in de Veiliger Wijkteams (VWT) tegen het licht te houden. Dit heeft geleid tot de grondslagen voor een nieuw VWT-concept dat we in de loop van 2016 willen gaan implementeren. De fundamenten onder dit concept zijn een duidelijker taakverdeling, een versterking van de informatiepositie en een versterking van de gemeentelijke procesregie bij de aanpak van veiligheidsproblemen op straat.

Intelligence
Voor de versterking van de informatiepositie bij de aanpak van veiligheidscasuïstiek, zowel achter de voordeur als op straat, zijn we gestart met een Intelligence-aanpak. In het Beleidskader Integrale Veiligheid 2016-2018 zijn hiervoor in het programma Veiligheid middelen gereserveerd. Na een pilot op het thema woninginbraken, willen we in 2016 structureel dashboards inrichten op de belangrijkste veiligheidsthema’s en investeren we tevens in een projectteam dat deze aanpak structureel kan uitrollen. We verwachten hiermee gerichter en slimmer te kunnen interveniëren op veiligheidscasuïstiek. En tevens verwachten we zo ook de bewonerssterker te kunnen betrekken bij het werk van politie en toezicht in de wijken.

Radicalisering
Eind  2014 zijn we gestart met de aanpak van radicalisering en terrorisme. Begin 2015 heeft dit geleid tot een casustafel in het Veiligheidshuis. Voorts hebben we eind 2015 met succes een beroep kunnen doen op de additionele Rijksmiddelen ter versterking van de veiligheidsketen bij de lokale, integrale aanpak tegen jihadisme. Die middelen gaan we vanaf 2016 inzetten op 3 pijlers:
1. De versterking van de signalering en de deskundigheidsbevordering.
2. De versterking van de moslimgemeenschap.
3. De versterking van het casusoverleg radicalisering in het Veiligheidshuis.

Fysieke veiligheid
Op het fysieke veiligheidsdomein leggen we veel nadruk op het bevorderen van naleefstrategieën. Die kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie van de gevolgen van incidenten. Met de vorming van de regionale brandweer en van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) is krachtig geïnvesteerd in kosteneffectiviteit (VRGZ/brandweer) en kwaliteit van de vergunning‐ en handhavingsprocessen (ODRN). Op basis van de Stadsvisie 2020 zijn we op het fysieke veiligheidsdomein de uitdaging aangegaan om meer te handelen vanuit het vertrouwen in de burger. Een beter risicobewustzijn, meer eigen verantwoordelijkheid en als gevolg daarvan een (pro)actief naleefgedrag zijn de ankers voor het voorkomen van incidenten. Een belangrijk resultaat van dit proces is het nieuwe Plan van Aanpak Fysieke Veiligheid voor de Jaren 2016-2018.

Incidentenmanagement
Een goed veiligheidsbeleid houdt ook in het managen van incidenten. Twee voorbeelden hiervan uit 2015. De brand op 20 februari in wooncomplex De Notenhout in Neerbosch-Oost, die een stevig beroep deed op de gemeentelijke inzet in de crisisorganisatie. En de inrichting van de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Heumensoord, waarbij programma Veiligheid vooral de vraagstukken rondom de veiligheid en de publieke gezondheid gemanaged heeft. Beide voorbeelden tonen aan dat ook in de operatie het domein veiligheid binnen onze gemeente professioneel en taakgericht weet op te treden.