Stadsrekening 2015
PCPortal

Leeswijzer

De Stadsrekening bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag
In het jaarverslag staat de beleidsinhoudelijke verantwoording centraal. Wat hebben we gedaan en wat hebben we hiermee bereikt? Hiertoe hebben we onze activiteiten verdeeld over 16 programma’s. Dit jaar ligt per programma de focus op de belangrijkste resultaten en de geleerde lessen. Naast de programma’s rapporteren we ook over thema’s, grote en urgente politiek-maatschappelijke opgaven.
Het hoofdstuk 'financieel beeld' geeft op hoofdlijnen inzicht in het resultaat over 2015 en de vermogenspositie eind 2015. In de voorgeschreven paragrafen gaan we in op gemeente brede onderwerpen die de programma’s overstijgen. Dit jaar ligt ook hier de focus op de bijzonderheden.

Jaarrekening
De jaarrekening is financieel van aard. Op de balans staan onze bezittingen en schulden eind 2015. In het overzicht van baten en lasten 2015 worden de kosten tegen de opbrengsten afgezet.

Interactieve website Stadsrekening
De gemeente Nijmegen zet maximaal in op de interactieve website Stadsrekening via pcportal.nijmegen.nl. Hier vindt u sneller uw weg, worden cijfers gevisualiseerd in grafieken en is verdiepingsinformatie op bijvoorbeeld productniveau binnen handbereik. De ‘papieren versie’ is in PDF te vinden www.nijmegen.nl .