Stadsrekening 2015
PCPortal

Inleiding

Voor u ligt de Stadsrekening 2015. De opzet hiervan is enigszins gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. Door de focus te leggen op de bijzonderheden is de Stadsrekening gehalveerd in omvang en daarmee hopelijk beter leesbaar. Per programma is de focus gelegd op de belangrijkste resultaten en de geleerde lessen (Raadsbrief 15.0013521). Via pcportal.nijmegen.nl kunt u naar de vernieuwde interactieve website van de Stadsrekening 2015. Hierin vindt u snel uw weg, worden cijfers grafisch weergegeven en is verdiepingsinformatie binnen handbereik.

De programma’s vormen nog altijd de basis voor de verantwoording en het niveau waarop de gemeentelijke middelen worden geautoriseerd door uw raad. We brengen inhoudelijk een strategische focus aan en verbinden grote opgaven via thema’s aan elkaar. De thema's die we centraal hebben gesteld: zorgzame stad, woon- en groeistad, stad die werkt en leert, duurzame stad, bruisende binnenstad en stad in de regio. De Stadsrekening laat zien welke resultaten zijn behaald binnen de thema’s en programma’s.

We blikken terug op een jaar waarin we voor het eerst uitvoering gaven aan een aantal decentralisaties van overheidstaken. Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Het inrichten van de nieuwe taken was een omvangrijke operatie waarbij de transitie en de continuïteit van de zorg voorop stonden. We hebben ons maximaal ingespannen om de rechtmatigheid van de nieuwe uitgaven vast te stellen. Hierbij zijn gemeenten geconfronteerd met veel onzekerheden en onduidelijkheden die voor een groot deel buiten onze macht liggen. De kans bestaat dat dit gevolgen heeft voor de accountantsverklaring.

De gevolgen van de aanhoudende economische crisis zijn zichtbaar in cijfers rondom werkloosheid, armoede en schuldenproblematiek. Veel huishoudens moeten rondkomen van een laag inkomen en de werkloosheid is nog hoog. Toch bracht het jaar 2015 ons ook voorzichtig economisch herstel. Dat was onder meer zichtbaar in het aantrekken van de woningbouw in Nijmegen-Noord.
Bij andere grote projecten in Nijmegen werd stevige voortgang geboekt. De Dijkteruglegging is afgerond en delen van de Waalsprong en Waalfront zijn verder ontwikkeld. We gaven de regionale samenwerking verder vorm, onder andere bij het Werkbedrijf en de regionale ICT dienstverlening. Samen met bewoners zijn ambities op duurzaamheid verder gebracht: de stad scoort goed op afvalscheiding en het energieverbruik is verder gedaald.

Wat niet was voorzien, is de impact en omvang van de vluchtelingenopgave die ons in 2015 bereikte in Europa, Nederland maar ook in Nijmegen. Onze stad heeft zich bij het realiseren van een tijdelijk vluchtelingenkamp Heumensoord proactief en gastvrij opgesteld. Vluchtelingen die tijdelijke opvang nodig hebben, bieden wij hulp en onderdak.
 
Het financieel beeld wordt voor een klein deel beïnvloed door de normale uitvoering van de begroting. De grondexploitaties hebben de grootste invloed, waar we risico’s en toekomstige eigen bijdrages omzetten naar verliesvoorzieningen. Dit komt voort uit ontwikkelingen bij Bergerden en de Waalsprong ná vaststelling van de Voortgangsrapportage grote projecten (VGP). Onderaan de streep leidt dit tot een tekort van € 29,4 miljoen over 2015. De saldireserve wordt hiermee verlaagd, maar de verhouding tussen risico's en de saldireserve verandert niet. Dit komt doordat de risico’s en geplande bijdrages in de toekomst ook vervallen. Afgezien van de grondexploitaties hebben we meer uitkeringen verstrekt dan verwacht, waarvoor in de nota Slotwijzigingen al was gewaarschuwd. Bij Zorg & Welzijn zien we (tijdelijke) overschotten op vooral de bestaande taken. Om zichtbare knelpunten, risico’s en de gewenste afschaling in de zorg te kunnen opvangen reserveren we het overschot bij Zorg & Welzijn.

Tot slot melden we dat we de bezuinigingstaakstelling voor 2015 volledig hebben kunnen invullen.