Stadsrekening 2015
PCPortal

Zorgzame stad

Onze opgave

Met het nieuwe zorgstelsel zijn we vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle zorg die buiten de instellingen
geleverd wordt. Begeleiding, dagbesteding, jeugdzorg, cliëntondersteuning en beschermd wonen worden
daarmee taken die wij gaan regelen. Dat zien we vooral als een kans om onze ambitie een zorgzame stad te zijn de ruimte te geven. Daarbij willen we de kracht van de mensen in onze stad en hun initiatieven benutten; ook door hun ervaringsdeskundigheid te benutten en cliënttevredenheid als belangrijke graadmeter te gebruiken voor de kwaliteit van zorg en ondersteuning. En verder willen we vooral doen wat nodig is voor de kwetsbare inwoners.
En dan is er nog onze eigen kracht als gemeente. We worden een sterke, invloedrijke financier in de wereld van zorg en ondersteuning. Die sleutelpositie vraagt van ons dat we een regisserende rol op ons nemen en
strategische partnerschappen aangaan met de zorgverzekeraars, de woningcorporaties, het onderwijs en
andere partijen. Daarbij vinden we het belangrijk onze taken zo in te richten dat ze toekomstbestendig zijn.
Want alleen dan is de zorgzame stad ook een sterke, sociale en duurzame stad.

Wat hebben we bereikt in 2015

Op allerlei manieren hebben we binnen het domein van zorg en welzijn ook in 2015 geïnvesteerd in de kantelingsprincipes van eigen kracht en ervaringsdeskundigheid, door initiatieven te ondersteunen, door bijvoorbeeld professionals te trainen in sociale netwerkstrategieën, door voorzieningen zoveel mogelijk wijkgericht en in samenhang te organiseren en door innovatieprojecten te financieren. In de uitvoering van de nieuwe zorgtaken heeft het accent gelegen op zorgcontinuïteit, om te zorgen er geen mensen tussen wal en schip zijn gevallen. We hebben een begin gemaakt met de gewenste beweging, maar voor de beoogde trendbreuk in de volle breedte is meer tijd nodig. Zo is de beoogde verschuiving van residentiële naar ambulante jeugdhulp nog niet terug te zien in de cijfers.

In 2015 is een nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. Hierin is de toewijzing van een levensloopgeschikte of rolstoelwoning op lokaal niveau geregeld. Rolstoelwoningen worden in eerste instantie uitsluitend aangeboden aan woningzoekenden met een indicatie voor een levensloopgeschikte c.q. rolstoelwoning. Het urgentiebeleid is uitgebreid voor mantelzorgers. Mantelzorgers (of zorgbehoevenden) kunnen lokaal een urgentie aanvragen om hiermee dichter in de buurt van een naaste te kunnen wonen om de te leveren mantelzorg te kunnen bieden.
Ten aanzien van het Planningskader Wonen en Zorg is in 2015 een actieprogramma opgesteld met negen speerpunten waaraan de komende jaren verder gewerkt wordt. Een deel van de thema’s is specifiek gericht op ontwikkelopgaven of knelpunten op het gebied van Wonen, Zorg en Welzijn in één specifieke wijk. Een ander deel van de actiepunten richt zich op overkoepelende problematiek in meerder wijken in de stad.

In 2015 hebben we op verschillende manieren geïnvesteerd in de samenwerking tussen scholen, leerplicht, jeugdhulp en sociale wijkteams. Zo heeft in 2015 een evaluatie plaats gevonden van het schoolmaatschappelijk werk waarin aandacht is besteed aan de inpassing van het schoolmaatschappelijk werk in de nieuwe structuur van de sociale wijkteams na de transitie van de jeugdzorg en de invoering van Passend Onderwijs. Uit de evaluatie spreekt brede waardering voor het schoolmaatschappelijk werk en de uitkomsten hiervan vormen de basis voor nader te maken afspraken. Om te bepalen wie verantwoordelijk is voor welk type hulp, gemeente (Jeugdwet) of school, is als hulpmiddel voor de sociale wijkteams en andere doorverwijzers de handreiking  “Zorg op school” opgesteld.
Omdat het voortgezet onderwijs (VO) niet wijkgericht is, is specifiek voor verbetering van de samenwerking tussen het VO, sociale wijkteams en jeugdhulp, tijdelijk een 'verbinder' aangesteld, die knelpunten inventariseert en met voorstellen komt voor oplossingen. 
Tot slot is medio 2015 op een aantal PO, SO e V(S)O scholen het innovatieproject De School als Vindplaats gestart. In dit project vindt vroegsignalering op school plaats door de jeugdhulpaanbieders van de Combinatie in samenwerking met ouders, sociaal wijkteam, school, jeugdgezondheidszorg, leerplicht en kind- en jongerenwerk.
Op beleidsmatig niveau werken we samen met de gemeenten uit de regio en samenwerkingsverbanden passend onderwijs aan de uitvoering van de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs aan Jeugd. Centrale thema’s hierbij zijn: leerlingenvervoer, het voorkomen van thuiszitten, het realiseren van een dekkend onderwijsaanbod in de regio en het verbeteren van de verbinding tussen school en zorg. In het kader hiervan hebben we in 2015 een gezamenlijk onderzoek gedaan naar de inzet van specialistische hulp en extra ondersteuning op scholen voor speciaal onderwijs in onze samenwerkingsverbandregio. De knelpunten die hieruit naar voren komen zullen worden meegenomen in de inkoop van jeugdhulp voor 2017 en het verder ontwikkelen van een passend aanbod.

Het afgelopen jaar hebben we het aanvalsplan armoede en schulden vastgesteld. Daarin is onze ambitie voor het voorkomen en bestrijden van de armoede- en schuldensituaties geformuleerd in tien ontwikkellijnen. We brengen bijvoorbeeld beter in kaart wat er allemaal al in de stad gebeurt op dit gebied en we verbinden initiatieven met elkaar. We signaleren schuldensituaties vroegtijdig en pakken de signalen pro-actief op. Ook organiseren we een regiefunctie, van waaruit wordt gestuurd op de juiste inzet van passende instrumenten op het gebied van schulddienstverlening in de wijken. Daarnaast organiseren we meer preventie op scholen en we sturen op kwalitatief betere bewindvoering en een goede afstemming met zorginstellingen over financiële dienstverlening. F!X budgetbeheer en budgetcoaching, een gezamenlijk project van Bureau Schuldhulpverlening en het Inter-lokaal is in 2015 verder doorontwikkeld. Samen met de keten (onder andere Humanitas, FIBON en de Diaconie) zorgen Bureau Schuldhulpverlening en het Inter-lokaal voor een uitgebreid aanbod op het gebied van Schulddienstverlening.
Het minimabeleid hebben we het afgelopen jaar in stand kunnen houden. We vinden het onverminderd belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Er is daarom ook in 2015 een veelheid aan regelingen verstrekt, variërend van cultuur- sport- en schoolbijdragen voor kinderen (het Kinderfonds), toekenningen bijzondere bijstand, toekenningen individuele inkomenstoeslagen en toekenningen individuele studietoeslagen. Ook hebben we middels subsidies in 2015 wederom mogelijk gemaakt dat de Voedselbank, de Kledingbank en het Inter-lokaal voedselpakketten, kledingpakketten en voorzieningenchecks hebben verstrekt. De belangrijkste ontwikkeling in 2015 is wellicht de uitbreiding van de Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering (CAZ) geweest. Het pakket is uitgebreid, de gemeentelijke bijdrage is verhoogd en de inkomensgrens is verhoogd, waardoor de deelname aan de CAZ met bijna 50% is toegenomen.
Zowel in het kader van schulddienstverlening, als armoedebestrijding hebben we in 2015 meer mensen bereikt en zodoende een extra bijdrage kunnen leveren aan de participatie van een kwetsbare doelgroep in Nijmegen.