Stadsrekening 2015
PCPortal

Woon- en groeistad

Onze opgave

Een aantrekkelijke stad om te wonen die kan blijven groeien. Dat willen we mogelijk maken. Variatie in woonmilieus  in een ongedeelde stad voor iedereen. Dat betekent dat we een stevige ontwikkelopgave hebben. Wat de woningbouw betreft is daarbij de betaalbaarheid, met name in de huursector, een belangrijk speerpunt. Een aantrekkelijke woonstad heeft, naast goede en voldoende woningen, ook te maken met goede voorzieningen, een aantrekkelijke binnenstad, sport en cultuur, bereikbaarheid en cultuurhistorische elementen in het stadsbeeld.
De opgave bestaat uit de invulling van de woningbouwopgave, met prioriteit voor Waalfront en Waalsprong, en focus op betaalbaarheid en meer middeldure woningen. We hebben meer woningen met zorg nodig om effecten van de vergrijzing op te vangen. De hoge instroom van vergunninghouders zorgt voor een extra opgave.  

Wat hebben we bereikt in 2015

We hebben in 2015 600 woningen opgeleverd, en meer dan 1.000 in aanbouw genomen. De productie is lager dan begroot doordat de oplevering van een aantal projecten over de jaargrens zijn geschoven.
Het accent ligt daarbij op de 2 grote uitbreidingslocaties, Waalsprong en Waalfront. Op het terrein van wonen en zorg zijn er 6 nieuwe complexen voor beschermd wonen gereed of in aanbouw, met totaal 97 woningen.  Voor starters en jongeren is de Nimbustoren opgeleverd, met 116 sociale huurappartementen. In  de nieuwe woonvisie, die op 1 december door het college is vastgesteld, is de taakstelling voor goedkope woningbouw met 2600 woningen opgehoogd om de grote instroom aan vergunninghouders en de effecten van de extramuralisering het hoofd te kunnen bieden. Een eerste project voor opvang van vergunninghouders is gerealiseerd in de het voormalige SSHN complex aan de Griftdijk. Het project om meer locaties te vinden, en haalbare plannen te ontwikkelen om meer mensen op te vangen is in 2015 gestart  Met de opgaven uit de nieuwe woonvisie is de basis gelegd voor het maken van prestatieafspraken met de woningcorporaties .
De raad neemt in 2016 een besluit over de woonvisie.