Stadsrekening 2015
PCPortal

Duurzame stad

Onze opgave

Samen met onze bewoners , bedrijven, instellingen en scholen zorgen we voor een groene en duurzame stad. Het thema leeft volop. Er gaat bijna geen dag voorbij dat er niet een groep actief is om een nieuw initiatief met ons te delen of bezig is om een bestaand project  verder te brengen. Die initiatieven en projecten ondersteunen we van harte, we geven ze de ruimte en verbinden groeperingen en projecten met elkaar. We investeren natuurlijk ook zelf in duurzaamheidsmaatregelen, zoals fietsroutes, openbaar vervoer en extra groen.

We houden vast aan het bestaande klimaat- en energiebeleid met als doel om in 2045 energieneutraal te zijn. De klimaatconferentie in Parijs (COP21) heeft ons van de noodzaak doordrongen dat het formuleren van een tussendoel kan helpen om de energietransitie te versnellen. Over 15 jaar zullen we nog maar zeer beperkt over Nederlands aardgas kunnen beschikken.
We blijven stevig inzetten op energiebesparing (10 procent extra in de periode 2014-2018),  we ondersteunen zon- en windenergieprojecten en werken aan de uitbreiding van het warmtenet. We streven naar een circulaire en biobased economie met een positief effect voor de regionale werkgelegenheid en met lagere woonlasten voor onze inwoners.

Door verbindingen te leggen tussen burgers, (energie)bedrijven, woningcorporaties, energie- en milieuorganisaties, coöperaties, kennisinstellingen en mede-overheden versterken we onze aanpak. Onze deelname aan de EU Green Capital award motiveert groepen om ook nieuwe duurzame initiatieven te ontplooien.

Wat hebben we bereikt in 2015

Duurzame stedelijke ontwikkeling

In 2015 hebben we intensieve gesprekken gevoerd met de woningcorporaties over onze ambitie om alle sociale huurwoningen op energielabel B brengen. De verduurzaming van de totale woningvoorraad vormt een gezamenlijk einddoel. We inventariseren op wijkniveau welke opties het meest kosteneffectief zijn voor verduurzaming. We voeren gesprekken met de corporaties om ze zo goed mogelijk te ondersteunen en leggen afspraken vast in prestatie-overeenkomsten. Projecten van SSHN en Standvast/De Gemeenschap hebben financiële ondersteuning in 2015 gekregen.

Met behulp van provinciale en gemeentelijke subsidies hebben al enkele duizenden bewoners hun eigen woning aangepakt (isolatie, zonne-energie, etc.). De ondersteunende subsidies hebben we eind 2015 beëindigd. In de plaats daarvan hebben we het gemakkelijker gemaakt om een goedkope gemeentelijke lening te verkrijgen indien voorfinanciering lastig is voor (verenigingen van) woningeigenaren. Het loket duurzaam wonen ondersteunt de particuliere woningeigenaren.

Voor de langere termijn optimaliseren we de energie-infrastructuur in nieuwe en bestaande stadsdelen en wijken. Naast zon- en windenergie en gebruik van restwarmte bezien we ook verdere mogelijkheden voor het gebruik van bodem- en bio-energie.

Duurzame economie

In de afgelopen jaren zijn in onze stad en haar omgeving diverse bedrijven ontstaan die werk maken van duurzame energie. Bedrijvenverenigingen zoals TPN-West en Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid hebben vooruitstrevende initiatieven ontwikkeld om hun werkgebied te verduurzamen. Energiebesparing en het gebruik van duurzame energie zijn speerpunten.

De energietransitie is Nijmegen letterlijk zichtbaar. De kolencentrale is gesloten, en tegelijkertijd is de eerste vervangende decentrale  energiebron op deze locatie gerealiseerd (4000 zonnepanelen). We helpen het bedrijf zo goed mogelijk om andere hernieuwbare energiebronnen op het terrein te realiseren.  Daarnaast heeft de burgerwindcoöperatie met een zeer succesvolle crowdfundingsactie meer dan voldoende middelen opgehaald om in 2016 4 windturbines te bouwen aan de noordkant van de stad. Het project wordt nu als landelijk voorbeeld gezien hoe windenergieprojecten met inzet van inwoners succesvol kunnen worden gerealiseerd.

We hebben in 2015 onderzoek laten verrichten naar de ontwikkelkansen van een circulaire en biobased economy. TPN-West kan uitgroeien tot een belangrijke circulaire hotspot. De landelijke circular economy boostcamp en het symposium “Bouwen aan groene ketens”  waren succesvolle evenementen. De Rabobank Rijk van Nijmegen analyseert nu innovatie- en businessmogelijkheden voor bedrijven.

In het kader van de landelijke Agenda Stad heeft het Ministerie van EZ ons gevraagd om samen met Arnhem, Ede, Apeldoorn en de provincie Gelderland een citydeal te ontwikkelen. Daarin zullen we afspraken maken hoe we in Gelderland de energietransitie kunnen versnellen.

Leefbare stad

We streven naar een groene stad met een gezonde luchtkwaliteit. Het  onderzoek naar de invoering van een Nijmeegse norm voor roet hebben we afgerond. We ontwikkelen samen met Nederlandse en Duitse partners projecten om de scheepvaart  te verduurzamen. De walstroomvoorzieningen breiden we uit en we hebben een lager haventarief voor schone schepen vastgesteld.  

Door de klimaatverandering moeten we rekening houden met meer periodes van droogte, hittegolven en extreme regenval. Groene ruimte om water te bergen en de zomerse hitte in de stad te dempen zal meer en meer nodig zijn om een gezonde en leefbare stad te blijven.

Onze inzet op duurzame transportbrandstoffen, het faciliteren van elektrisch vervoer (o.a. door het realiseren van openbare laadpunten) en het stimuleren van fietsen en openbaar vervoer dragen ook bij aan een gezond leefklimaat.