Stadsrekening 2015
PCPortal

Stad die werkt en leert

Onze opgave

We willen investeren in een sterk, sociaal en duurzaam Nijmegen en verbinden daarbij economie met arbeidsparticipatie en onderwijs. We spannen ons maximaal in voor economische ontwikkeling, state- of- the- art-onderwijs en een aantrekkelijke arbeidsmarkt, zodat we optimale ontwikkelkansen bieden en er voor elke inwoner van Nijmegen perspectief op een reguliere baan is. Al deze acties en initiatieven winnen aan kracht door gezamenlijk op te trekken. Samenhangend arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid is een randvoorwaarde voor economische groei, voor innovatie en voor de ontwikkeling van (jonge) mensen tot veelzijdige sociale en verantwoordelijke burgers die een waardevolle bijdrage leveren in werk en samenleving. We hebben daarbij specifieke aandacht voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat hebben we bereikt in 2015

Ondernemen in Nijmegen
Ondernemen in Nijmegen zien we als een gezamenlijke opgave van overheid, ondernemers, onderwijs en onderzoek. Met de Economische Innovatie Agenda geven we hier concreet vorm aan. Afgelopen jaar hebben we de volgende resultaten bereikt:

  • In onze startup-aanpak zijn er ondernemerspitches voor startende bedrijven georganiseerd.
  • Met het project “Health Accelerator” van Rock Start in Novio Tech Campus (NTC) werven we wereldwijd startups die aansluiten bij het Nijmeegse ecosysteem van kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven (Health en Life Sciences). Inmiddels hebben zich 10 startups in NTC gevestigd.
  • Met de kennisinstellingen hebben we aan een strategische acquisitie aanpak gewerkt. We hebben het MKB gefaciliteerd om maximaal te profiteren van de Europese innovatiemiddelen. Zo is een proeftuin op het vlak van zorginnovatie waar ook MKB bedrijven innovatieve producten kunnen uittesten opgezet (Parkinsonnet).
  • De Nijmeegse campus, gevormd door Campus Heijendaal, Novio Tech Campus en de HAN Campus, is de hotspot voor innovatie en kennisontwikkeling. De ontwikkeling van de Novio Tech Campus verloopt positief. NTC biedt bedrijven in de health, life science en semiconductors een ideale vestigingsplek en biedt spin-off bedrijven van de RU, UMC en de HAN kansen om zich te vestigen als ze op de campus Heijendaal uit hun jasje groeien. Inmiddels zijn er 21 bedrijven op NTC gevestigd.

Behouden en scheppen van (nieuwe) werkgelegenheid
We zijn er in geslaagd verschillende bedrijven voor de stad aan te trekken, te behouden en te faciliteren in hun groei. Onze acquisitie resulteerde onder andere in de vestiging van nieuwe bedrijven op Novio Tech Campus, maar ook elders in de stad. Acquisitie is van belang voor de uitbreiding van onze werkgelegenheid, maar het faciliteren van behoud en/of uitbreiding van werkgelegenheid bij reeds gevestigde bedrijven is minstens zo belangrijk. GDF-Suez faciliteren we in het proces om de Groene Delta te ontwikkelen (kruisbestuiving tussen allerlei duurzame energieprojecten en vestiging van (nieuwe) bedrijven op deze plek). Al deze ontwikkelingen leiden tot honderden nieuwe banen in Nijmegen. Helaas is er door faillissementen en krimp van bedrijven ook sprake van verlies van arbeidsplaatsen, met name in de sectoren zorg en welzijn en industrie.

Het aantal banen in het Rijk van Nijmegen groeit per jaar met ongeveer 0,5%. Landelijk stijgt het aantal banen in een vergelijkbaar tempo. De groei van de werkgelegenheid in onze regio komt vrijwel volledig voor rekening van zakelijke diensten, waaronder uitzendbureaus. Bij zorg en welzijn en industrie gaan de meeste banen verloren. Tegelijkertijd bieden innovatieve zorgbedrijven en kennisinstellingen veel kansen voor – met name – hoger opgeleiden.

Human capital-scan
De vraag op de regionale arbeidsmarkt ziet er nu anders uit dan voor de crisis en het aanbod van werkzoekenden sluit daar niet overal goed op aan. Daarom werken we samen met onderwijs en bedrijfsleven om in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om een concreet beeld te krijgen over deze ontwikkelingen in de zorg (Cure en Care) hebben we samen met onderwijsinstellingen en werkgevers een human capital-scan in de zorg uitgevoerd. We hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om tot een regionaal Zorgpact te komen. We gaan binnen dit pact projecten realiseren die de knelpunten oplossen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn. De gemeenten Arnhem en Nijmegen, zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsinstellingen (onder andere HAN en ROC’s Nijmegen en Rijn-IJssel) hebben de aftrap gegeven voor een Zorgpact voor de regio Arnhem en Nijmegen. Het Actiecomité Zorg en Welzijnspact is inmiddels van start gegaan. De Zorgpacten zijn een initiatief van de ministeries OC&W en VWS. Daarnaast is een start gemaakt met het Techniekpact waarin afspraken worden gemaakt over de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt in de technieksector om daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Maximale ontwikkelingskansen voor jongeren
Samen met het gehele onderwijsveld, van de voorschoolse periode tot en met de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en Radboud Universiteit, is de gezamenlijke ambitie om jongeren van 0 tot 20 jaar in Nijmegen optimale ontwikkelingskansen te bieden, zodat ze het onderwijs verlaten met een diploma en ze een waardevolle bijdrage kunnen leveren in werk en samenleving. Het afgelopen jaar hebben we samen met het onderwijs de innovatieve onderwijsagenda opgesteld. Het is de agenda geworden van de onderwijspartners en zij stellen een projectleider beschikbaar en realiseren gezamenlijke projecten.

Het aantal jongeren in onze arbeidsmarktregio dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat, blijft dalen. Vanaf 2011 tot eind schooljaar 2013-2014 is het aantal met 42% gedaald. We sluiten nu aan op het landelijk gemiddelde van 1,8%. Uit voorlopige cijfers over schooljaar 2014-2015 van het MBO blijkt dat de daling zich voortzet.

We zien dat het voor het onderwijs een uitdaging is om in te spelen op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het onderwijs stuurt op een goede studievoorlichting, aanbod van arbeidsmarktrelevante opleidingen en keuzevakken. Maar we zullen in 2016 ook de vraag aan werkgevers stellen welke rol het bedrijfsleven zelf wil spelen om goede (geschoolde) jongeren uit het onderwijs aan zich te binden. Het bedrijfsleven kan dat doen door het bieden van voldoende stageplekken en scholen ondersteunen met up to date praktijklokalen, die een realistisch beeld geven van de moderne bedrijven.

Werkbedrijf Rijk van Nijmegen heeft concreet vorm gekregen
In 2015 is het Werkbedrijf concreet aan het werk gegaan om de doelstellingen van de Participatiewet in onze regio te realiseren. We werken er aan om de schotten tussen de verschillende regelingen voor werkzoekenden en mensen met een arbeidsbeperking te doorbreken. Het afbreken van deze schotten komt tot uiting in onze uitvoeringsorganisatie, het Werkbedrijf en Breed zijn per 1 januari 2016 volledig geïntegreerd. In 2015 is in het Werkbedrijf de werkgeversdienstverlening opgezet. We hebben ingezet op samenwerking tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijs en overheid, om de kansen voor mensen met een arbeidsbeperking te vergroten. We liggen op schema bij het realiseren van de banenafspraak (nieuwe banen voor mensen met een beperking). Er blijft sprake van stevige uitdagingen; van het aantrekken van de economie profiteren vooral goed gekwalificeerde werkzoekenden. Het vergroten van de uitstroom naar werk van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, blijft een enorme opgave.

Doorontwikkeling thema
Het thema ‘De stad die werkt en leert’ begeeft zich op het snijvlak van de programma’s Werk & Economie en Onderwijs. Beide programma’s willen in hun samenwerking in 2016 het thema – en de hieraan verbonden opgaven - meer concreet maken. De beroepsgerichte aspecten van het voortgezet onderwijs willen we verder versterken, door onderwijs en bedrijfsleven te faciliteren en waar mogelijk regie te voeren op dit proces. In de sectoren Zorg en Techniek heeft de samenwerking inmiddels concreet vorm gekregen door het Zorgpact en het Techniekpact. Daarnaast richten we ons ook op de sector Logistiek, die onder andere van belang is voor de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt, waarin we de samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid willen versterken.