Stadsrekening 2015
PCPortal

Investeringen

Financiële verantwoording

Investeringen zijn bij uitstek middelen waarmee in de stad veranderingen, verbeteringen en vernieuwingen kunnen worden gerealiseerd. Dit jaar hebben we voor een bedrag van € 28 mln, in de stad geïnvesteerd en is een aantal investeringsprojecten tot afronding gekomen. Ultimo 2015 is daarmee van het door uw Raad voor de periode tot en met 2019 beschikbaar gestelde investeringskrediet ongeveer de helft uitgegeven. Het resterende bedrag verwachten we in de periode 2016 - 2019 te besteden. Dat bedrag (zie kolom "Budget 2015-2019") en de vrijval van kredieten (zie kolom "Vrijval") hebben we meegenomen in begrotingswijziging BW-01474 (Raadsvoorstel Stadsrekening 2015).

De verschillen tussen beschikbaar gestelde investeringskredieten en de daadwerkelijke besteding daarvan leiden tot een herberekening van de jaarlijkse kapitaallasten. Het meerjarige effect berekenen we na het opstellen van de Stadsrekening 2015 en nemen we mee in de Zomernota 2016.

In de navolgende tabel treft u per programma nadere informatie aan. Aan het eind van de tabel geven we ook informatie over de Bedrijfsinvesteringen. We geven een toelichting op de grootste uitgaven in 2015. Overige informatie over investeringen treft u aan in de investeringsparagraaf van zogenaamde 'webversie' van de
Stadsrekening 2015.

 Soort Krediet
x1.000 

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

Vrijval

Citymarketing, Cultuur en Cultuurhistorie

1. Specifiek

masterplan oude stad

435

101

4

-

330

-

Cultuurhistorie

1.000

600

150

-

250

-

Keizer Karel Podia

7.107

1.286

2.202

385

4.004

-

 Cultuurspinnerij

500

-

-

-

500

-

Duurzaamheid

1. Specifiek

Valkhofpark/Hunnerpark

1.375

-350

-

-

1.725

-

De Bastei

500

-

-

-

500

Goffertpark

306

276

39

-

-

-10

Nijmegen-West Groene Buffer

1.000

-

-

-

1.000

-

Vergroening Stedelijk Gebied

-

-70

-788

-

858

-

2. Bulk

Woonomgevingsverbeteringen

370

-

362

-

-

8

Economie en Werk

1. Specifiek

Bloemerstraat

500

-

-

-

500

-

Waalkade - Damwand

17.014

16.289

1.114

-

-

-389

Waalkade - Oost.Waalkade

1.200

-

-

1.176

2.376

-

Grondbeleid

1. Specifiek

Vasim

2.700

-

-

-

2.700

-

Mobiliteit

1. Specifiek

Selectief toegangssysteem

813

822

-54

-

45

-

Fietstunnels Waalsprong

7.318

2.481

2.116

295

3.016

-

Aanleg Dorpensingel

5.000

199

-

-

4.801

-

Groene Route

2.200

997

1.101

19

121

-

Marienburggarage Parkeerapparatuur

300

-

122

-

178

-

Parkeren Hezelpoort

2.598

2.523

-6

1.898

1.939

40

Parkeergarage Plein 44

2.950

2.828

107

-

-

15

Stationsplein

3.000

-

302

60

2.758

-

Waalbrug fiets- en busbaan

5.000

-

73

-

4.927

-

Tunnel Westzijde Spoorzone

2.500

-

-

-

2.500

-

Fietsvriendelijke Maatregelen

5.000

-

-

-

5.000

-

Park  & Ride

1.200

-

66

-

1.134

-

Fiets 

7.111

5.971

254

1.001

1.887

-

Openbare Ruimte

1. Specifiek

Mini Containers

1.464

-

1.464

-

-

-1

3. Eigen dekking

Groot-en vervangingsonderhoud

5.613

-

3.864

8

1.757

-

 Stelselverbetering

792

-

460

-

332

-

Rioolinvesteringen Waalsprong

2.895

-

1.803

-

1.092

-

Onderwijs

1. Specifiek

Primair Onderwijs Groot Oosterhout

7.000

-

-

-

7.000

-

Bewegingsonderwijs Kristallis

950

-

-

-

950

-

Uitbreiding BS Hidaya

274

15

6

-

252

 -

Sport en Accomodaties

1. Specifiek

Ondersteuning Quick

1.000

655

347

-

-

-2

Talent Centraal

5.000

-

-

4.333

9.333

-

Kunstgrasvelden

1.300

237

740

-

323

-

Revitalisering Binnensportaccomm

1.000

105

867

-

28

-

Stevenstoren

1.300

339

945

-

16

-

Sportpark Staddijk

100

-

-

-

100

-

WC de Brack

100

-

46

-

54

-

Aanpassing wijkaccomodaties ivm WMO

200

-

75

-

125

-

Kinderboerderij Kobus

300

-

220

-

80

-

Meerjarige Renovatie Zwembaden

500

-

-

-

500

-

Cultuurhistorische Panden

250

-

183

-

67

-

Asbest invent. & sanering

600

-

238

-

362

-

Kunstgras Hockeyvelden

219

-

219

-

-

-

Bestaande Voorzieninharten

200

55

93

-

52

-

Waalhalla

375

-

154

-

221

-

2. Bulk

Gemeentelijke accommodaties

750

-

750

-

-

-

3. Eigen dekking

Vastgoed Rendabel

2.600

-

2.374

-

19

207

Duurzaamheid

2.959

-

2.751

-

208

-

Zorg en Welzijn

1. Specifiek

Skaeve Huse

300

-

-

-

300

-

NUNN Renovatie

100

-

-

-

100

-

Jongerencentrum Nijm.Noord

400

1

297

-

102

-

2. Bulk

Bedrijfsinvesteringen

6.307

-

2.833

-

3.474

-

Totaal

123.845

35.360

27.893

9.175

69.896

-132

Citymarketing, Cultuur en Cultuurhistorie
Van het krediet voor de Keizer Karel Podia is in 2015 de tweede fase van de renovatie van de Vereeniging uitgevoerd. Er is nu een nieuw Grand café, een nieuwe centrale toiletgroep en een nieuwe garderobe. De centrale foyer, de zijfoyers, en de Grote Zaal zijn in oude luister hersteld. Het podium is aangepast en de akoestiek is weer optimaal.

Duurzaamheid
Uw raad heeft in 2013 besloten om de verkoopopbrengst van Heumensoord in te zetten voor 'Vergroening Stedelijk Gebied'. In 2015 zijn Park Enkstraat en Park Tollensstraat gerealiseerd en zijn er voorbereidingskosten gemaakt voor de aanleg van Park Spechtstraat. Het restant besteden we aan overige groene projecten in 2016 en 2017.

De middelen voor woonomgevingsverbeteringen zijn geïnvesteerd in Park West (locatie Noviokas), Groen aanpakplan Lindenholt, en het Nachtegaalplein.

Economie en Werk
Het tekort op het project Damwand Waalkade is nu € 0,4 mln . De afronding van het archeologisch onderzoek, de
afwikkeling van enkele claims in het kader van de nadeelcompensatie en de vaststelling van de subsidie in het kader van de walstroom worden in 2016 verwerkt. Conform de melding in de nota Slotwijzigingen 2015 verwachten we het project in 2016 af te sluiten met een lager tekort, namelijk € 0,3 mln.

Mobiliteit
Met het krediet Fietstunnels Waalsprong is de fietstunnel Laauwikstraat gerealiseerd. Het restantkrediet zetten we in voor realisatie van de fietsstraat Griftdijk en willen we inzetten voor de infrastructurele verbeteringen voor de fiets, onder andere de verbetering van fiets op- en afgangen bij de verschillende Waalbruggen. De uitvoering hiervan voorzien we in 2016/2017.

De doorstromingsmaatregelen in het kader van de Groene Route zijn gerealiseerd.

Openbare Ruimte
Het budget voor de Minicontainers is in 2015 volledig besteed aan de aanschaf en levering van (mini)containers
voor inzameling van oud papier en karton.

Het krediet voor de investeringen - Groot- en vervangingsonderhoud en Stelselverbetering - in het bestaande rioolstelsel is in 2015 niet volledig uitgegeven en zal tot verdere besteding in 2016 komen. Datzelfde geldt voor de Rioolinvesteringen Waalsprong.

Sport en Accommodaties
Met het krediet voor Kunstgrasvelden zijn in 2015 de velden van DVOL op de Vossepelsedijk aangepakt.

Het krediet voor Revitalisering Binnensportaccommodaties is gebruikt voor de aanpassing van de Jan Massinkhal. Deze werkzaamheden zijn grotendeels in 2015 afgerond.

De renovatie van de Stevenstoren is in 2015 grotendeels afgerond. Met het restantbudget worden in 2016 nog de noodzakelijke brandveiligheidsaanpassingen en de financiële afwikkeling van de lopende verplichtingen gerealiseerd.

In 2015 is het krediet Vastgoed Rendabel onder andere ingezet voor de aanpassing van de Jan Massinkhal en voor de verbouw van het voormalige DSB gebouw aan de Nieuwe Dukenburgseweg.

De investeringen van het krediet Duurzaamheid betreffen o.a. verdere verduurzaming op het gebied van verlichting, installaties en glasvervanging. In 2015 hebben we in de Nijmeegse parkeergarages led-verlichting aangebracht en is het stadhuis voorzien van dubbel glas. Alle door deze maatregelen gerealiseerde besparingen op energielasten zetten we in voor dekking van de kapitaallasten van deze en nieuwe duurzaamheids- maatregelen.

Zorg en Welzijn

Het krediet Jongerencentrum Nijmegen Noord is ingezet voor de realisatie van twee jongerencentra in Nijmegen Noord bij de voorzieningenharten De Klif en De Ster. Beide locaties zijn opgeleverd. De financiële afwikkeling zal in 2016 plaatsvinden.

Bedrijfsinvesteringen

Bedrijfsinvesteringen zijn middelen om de organisatie haar taak te kunnen laten uitvoeren. Er is geïnvesteerd in busjes die rijden op groen gas, diverse inventaris voor de wijkcentra, de keuken in het pand Nieuwe Dukenburgseweg en in de verbouwing van de Mariënbeurs en de onderverdieping van het Stadhuis. De verbouwingen zijn nog niet klaar en daarom hevelen we de resterende middelen over naar 2016.
De investeringsgelden voor ICT zijn ingezet om de informatievoorziening op een hoger niveau te tillen. Een groot project is het project "Spraakherkenning" bij Publiekszaken Ook voor dit onderdeel worden gelden overgeheveld naar 2016. Dit geldt ook voor de levering van laatste busjes die wegens ombouw naar gas begin 2016 plaatsvindt.