Stadsrekening 2015
PCPortal

Investeringen

Investeringen programma Cultuur, cultuurhistorie & citymarketing

 Soort Krediet 
x1.000

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

Vrijval

1. Specifiek

masterplan oude stad

435

101

4

-

330

Cultuurhistorie

1.000

600

150

-

250

Keizer Karel Podia

7.107

1.286

2.202

385

4.004

 Cultuurspinnerij

500

-

-

-

500

Totaal

9.042

1.987

2.356

385

5.084

-  

Masterplan Oude Stad
Het krediet betreft een bedrag uit de restantkredieten 2006 en heeft betrekking op het masterplan oude stad (Subsidieverordening Oude Stad). De afspraken met betrokkenen zijn gemaakt op grond van de toenmalige subsidieverordening. Uitgaven treden pas op na het indienen van declaraties. In 2014 is een subsidie verstrekt voor Lange Hezelstraat 75a.

Cultuurhistorie
De raad heeft op 9 mei (raadsbesluit 42/2012) eenmalig een krediet van € 1 mln. ter beschikking gesteld voor het programma Ruimte en Cultuurhistorie in 2013, in te zetten voor cultuurhistorische projecten.
Bij raadsbrief van 18 februari 2014 is de Raad over de voortgang van het krediet nader geïnformeerd.

M.i.v. 2015 stonden er, financieel gezien, nog twee kredieten open:

  • Bijdrage plankosten herbouw Donjon (€. 250.000), nog geen realisatiekosten. Planexploitatie door de Raad aangenomen 18/9/2013. Status investering: realisatiefase; verwachte afronding medio 2016;
  • Herontwikkeling Stratemakerstoren (€. 150.000), eind 2015 is een investeringsbijdrage verstrekt voor een visuele presentatie.

Keizer Karel Podia
Het krediet Keizer Karel Podia betreft de renovatie van de Vereeniging. In 2015 is daarvan de tweede fase uitgevoerd. Er zijn een nieuw Grand café, nieuwe centrale toiletgroep en nieuwe garderobe gerealiseerd. Ook  zijn de centrale foyer, de zijfoyers, en de Grote Zaal in oude luister hersteld. Het podium is aangepast en de akoestiek is weer optimaal. In 2016 zal de financiële afronding van deze fase plaatsvinden en starten we de voorbereiding van de  3e fase.

Cultuurspinnerij
Het krediet betreft een bedrag waarmee het Vasim-gebouw deels kan worden gerestaureerd en waarbij onder andere de huisvesting van de Cultuurspinnerij mogelijk kan worden gemaakt. Medio 2016 zal meer duidelijkheid komen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan het Vasim-gebouw.