Stadsrekening 2015
PCPortal

Investeringen

Investeringen programma Onderwijs

 Soort Krediet
x1.000 

 Krediet 

 Totaal krediet

 Realisatie t/m vorig jaar

Realisatie huidig jaar

Nog te ontvangen bijdragen

 Budget 2015-2019

vrijval

1. Specifiek

Primair Onerwij Groot Oosterhout

7.000

-

-

-

7.000

Bewegingsonderwijs Kristallis

950

-

-

-

950

Uitbreiding BS Hidaya

274

15

6

-

252

Totaal

1.224

    15

 6

   -

1.202

-  

Bewegingsonderwijs Kristallis
Op basis van het huidige leerlingenaantal van Kristallis (categorie 4 leerlingen) is een sporthal nodig om te voldoen aan de uren bewegingsonderwijs; dit is een wettelijke zorgplicht van de gemeente. Vervoer van deze kwetsbare leerlingen naar andere sportvoorzieningen in de stad is onwenselijk. Om deze reden verdient het de voorkeur de bestaande sporthal op te knappen. Voor het opknappen van de bestaande sporthal met een levensduur van circa 10 jaar bleek het beschikbare budget ontoereikend. De meerkosten op de investering worden geraamd op ongeveer € 200.000, dit bedrag is in de Zomernota 2015 aan de investeringsbegroting van 2016 toegevoegd. Naar verwachting zal de uitvoering in 2016 starten en komt het volledige budget in dat jaar tot inzet.

Uitbreiding BS Hidaya
De begrote aanpassingen zijn voor een deel gerealiseerd. Het resterende deel van de aanpassingen wordt gelijktijdig met de tijdelijke uitbreiding uitgevoerd. De bouw van de uitbreiding van twee noodlokalen is gestart, maar door aanvullende eisen vanwege de omgevingsvergunning vertraagd met circa 8 maanden. Inmiddels heeft de aanbesteding d.m.v. openbare inschrijving plaatsgevonden en zal de bouw waarschijnlijk 1 april a.s. starten. Naar verwachting is de datum van ingebruikname augustus 2016 (start schooljaar 2016/2017) zijn. Het resterend budget van € 237.592 dient overgeheveld te worden naar 2016.