Stadsrekening 2015
PCPortal

Bedrijfsvoering

Organisatieontwikkeling

De omgeving waarin gemeenten nu en de komende jaren opereren is complex. Denk aan de
omvangrijke en snelle decentralisatie van rijkstaken, de nog aanhoudende economische crisis en complexe maatschappelijke vraagstukken. Ook in onze stad hebben we ook in 2015 gestaan voor grote opgaven: meer regionalisering, afronding van de dijkteruglegging, de verdere ontwikkeling van Waalsprong en Waalfront, nieuwe taken op het gebied van de AWBZ, de Jeugdzorg en de Wet Werken naar Vermogen. Dit alles vond plaats in combinatie met grootschalige bezuinigingen.

Al deze opgaven vragen om een organisatie waarin mensen samenwerken, verantwoordelijkheid krijgen en nemen, zich snel en flexibel richten op de actuele vraagstukken in de stad, waar professioneel en efficiënt wordt gewerkt. Daarbij werken we vanuit onze regierol en gaan we uit van de kracht van de stad waarbij burgers, partners en ondernemers en een eigen inbreng hebben en initiatieven ontplooien om samen met ons stappen te zetten.

We hebben daarom onze organisatie verder doorontwikkeld. De basis is gevormd door een aantal trajecten als MeeAnder, De Bedoeling en Vanuit ’t Hart. Hiermee hebben we ons vooral gericht op samenwerken, flexibel werken en verantwoordelijkheden lager in de organisatie gelegd. In de loop van dit jaar is aan de hand van de principes Slim, Slank en Soepel een vervolg gestart. Vanuit het Lean Team zijn organisatiebreed een aantal procesdoorlichtingen gedaan, wat geleid heeft tot kortere doorlooptijden, minder processtappen en meer rol duidelijkheid.

Vanuit de nog steeds aanwezige bezuinigingen en de verdergaande regionalisering hebben we de middelenafdelingen samengevoegd en het ruimtelijk domein heringericht.

Tevens is besloten de volledige organisatie van de GEM Waalsprong in te vlechten in de gemeentelijke organisatie. Dit heeft voornamelijk effect op onze afdelingen Ontwikkelingsbedrijf en Financiën. Met ingang van 2015 is ook de regionale ICT dienstverlening een feit. De sturing vanuit Nijmegen gebeurt voortaan vanuit een dienstverlening overeenkomst ICT Rijk van Nijmegen (IRVN).

In 2015 zijn we ook gestart met de voorbereiding op de invoering van de belastingplicht voor overheidsondernemingen per 2016. Op basis van een risico-inventarisatie is in 2015 een impact/risico analyse gemaakt van de gevolgen van de VPB-plicht. Volgens planning is de Gemeente Nijmegen in maart 2016 gereed voor het naleven van de VPB-plicht voor de overheid.

De functie van de afdeling Juridische Zaken bevordert de juridische kwaliteit van het gemeentelijk handelen en ondersteunt het bestuur en de organisatie met juridische advisering bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering.

De afdeling Juridische Zaken heeft in 2015 op het terrein van de bedrijfsvoering (rechtsbescherming en juridische advisering)  het accent onder meer gelegd op het project Enmediation (mediation bij geschillen), het sneller afwikkelen van bezwaarschriften, digitalisering klachtafhandeling, regievoering op de inzet van de landsadvocaat en op afhandeling van WOB verzoeken en juridische toetsing van College- en raadsvoorstellen.