Stadsrekening 2015
PCPortal

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen in de openbare ruimte

Algemeen
Tot de kapitaalgoederen in de openbare ruimte rekenen we onder andere de wegen en civiele kunstwerken, openbare verlichting, riolering, het water en het groen in de stad. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Onderhoud bestaat uit dagelijks onderhoud, groot onderhoud, technische vervanging en renovatie. Voor kapitaalgoederen in de openbare ruimte hanteren wij afschrijvingstermijnen, op basis van de technische levensduur. Onder de kapitaalgoederen zijn investeringen van maatschappelijk en van economisch nut opgenomen. Ook op de investeringen van maatschappelijk nut wordt op basis van de levensduur afgeschreven.

Integraal beheer openbare ruimte
Beleidskader: Begin 2013 is de beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ vastgesteld. Deze nota gaat niet meer uit van A en B - onderhoudsniveaus maar van één basisniveau, het Marikenniveau. Het Marikenniveau voldoet aan de wettelijke kaders van de gemeente- en wegenwet. Accenten kunnen worden gelegd op plekken die belangrijk zijn voor bewoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en de gemeente (als het gaat om het algemene belang). In 2014 is dit Marikenniveau door het College vastgesteld.
Dit betekent dat we voor een aantal beheeronderdelen de technische norm loslaten en  de grens opzoeken van wat technisch aanvaardbaar is en voor bewoners acceptabel. Voor een aantal beheeronderdelen blijft de technische norm leidend, zoals bij asfaltwegen, omdat een lager niveau van onderhoud negatieve financiële consequenties heeft in de toekomst.

Areaalmutaties
De woningdichtheid van Nijmegen groeit de komende jaren en de openbare ruimte verandert voortdurend. Dit brengt veranderende beheerkosten met zich mee. Areaaluitbreiding, functieverandering van de openbare ruimte en de hieruit voortvloeiende hogere beheerkosten moeten structureel in de begroting worden opgenomen. Deze structurele uitbreiding van het beheerbudget is nodig om onze stad te beheren en onderhouden zoals we voor ogen hebben bij de inrichting en ontwikkeling van nieuwe gebieden. Voor iedere woning die wordt opgeleverd, nemen we vanaf 2012 een bedrag voor beheer en onderhoud op in de begroting. Als onderdeel van de reguliere cyclus van begroten en verantwoorden beoordelen we periodiek of de ontwikkeling van de beschikbare middelen gelijke tred houdt met de benodigde lasten op het programma. In 2015 is € 0,3 miljoen aan de begroting toegevoegd.

Wegen
Beleidskader: Vanaf begin 2013 geldt de beleidsnota ‘Geef ze de (openbare) ruimte’ als beleidskader. In deze nota is gekozen voor één basisniveau voor de hele stad, het zogenaamde Marikenniveau. Dit heeft geen invloed op onze kapitaalgoederen, de grote asfaltwegen. Hier blijft de technisch norm leidend.
Beleidsrealisatie: Van de grote wegen zijn in 2015 de Berg en Dalseweg, Nieuwe Dukenburgseweg en Kwakkenbergweg opnieuw geasfalteerd. Op de Berg en Dalseweg zijn gelijktijdig de verkeerslichten vervangen (werk met werk maken). De St. Jacobslaan is nu geheel heringericht. Ook is in 2015 de Ooysedijk van nieuw asfalt voorzien en is de Kerkstraat gereconstrueerd. In een aantal wijkstraten zoals de Einsteinstraat is het asfalt voor klinkers vervangen volgens ons duurzame onderhoudsbeleid. In het Willemskwartier worden in samenwerking met Portaal de wegen in de wijk fasegewijs opgeknapt. De voorbereidingen voor de Daalseweg, Bloemerstraat, Tweede Oude Heselaan en oude Molenweg zijn in volle gang voor groot onderhoud. Dit doen we samen met bewoners.
Financiële realisatie: Het onderhoud van wegen en civiele kunstwerken is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2015 werd € 8,2 miljoen besteed aan onderhoud en vervanging van verhardingen en civiele kunstwerken.

Openbare verlichting
Beleidskader: Voor Openbare verlichting is een  apart beleidskader vastgesteld in 2011. In deze beleidsnota staat een duidelijk kader voor de openbare verlichting in de komende jaren, met  aandacht voor de balans tussen veiligheid, beeldkwaliteit, duurzaamheid, burgertevredenheid en kosten. Het doel van de maatregelen is een zo laag mogelijk energieverbruik van de openbare verlichting, zonder in te leveren op verkeersveiligheid en sociale veiligheid. Zo wordt bij nieuwe ontwikkelingen alleen nog laag energetische verlichting zoals LED  toegepast, passen we ‘licht op maat’ toe en experimenteren we met reflecterend asfalt. Het kabelnet voor openbare verlichting heeft een onderhoudsachterstand. Deze achterstand wordt de komende 20 jaar weggewerkt door 18 km kabel per jaar te vervangen.
Beleidsrealisatie: In het kader van het nieuwe beleidsplan vervangen we steeds meer verlichting in de stad door LED verlichting. Er is LED verlichting aangebracht op een groot aantal straten rond de Tweede Oude Heselaan, de straten rondom de Wedren, rond de Einsteinstraat, op het parkeerterrein bij het winkelcentrum Hatert, de Corduwenstraat, de Beukstraat en de Kerkstraat. In projecten is langs het fietspad door de Goffert en op het parkeerterrein van Cinemec LED-verlichting geplaatst. Ook is vanuit het programma Openbare ruimte bijgedragen aan de nieuwe openbare verlichting op de Waalbrug en de poort van Neerbosch. In totaal zijn 554 lantaarnpalen met verlichting vervangen.
De hele slechte stukken kabelnet zijn nu vervangen. Vanaf nu vervangen we stapsgewijs de volledige verlichtingsinstallaties met inbegrip van kabels, masten en armaturen. Dit is efficiënter en bespaart kosten op termijn. In 2015 is 13 km kabel vervangen en meer masten en armaturen dan vorige jaren.
Financiële realisatie: Er waren 72 kabelstoringen met totale kosten van rond de € 160.000, tegen 66 vorig jaar voor € 156.000. De kosten van de storingen zijn de afgelopen jaren minder geworden. In 2013 waren de kosten nog € 375.000. Dit komt enerzijds doordat de laatste twee jaren, jaren waren met weinig vorst en sneeuw en anderzijds omdat de oude slechte kabels langzamerhand worden vervangen. In totaal is voor € 2,5 miljoen besteed aan onderhoud en vervanging voor openbare verlichting in 2015.

Riolering
Beleidskader: Gemeentelijk rioleringsplan 2010-2016. In 2009 heeft uw Raad dit beleidskader vastgesteld. Het accent ligt op planmatig onderhoud gericht op behoud van restlevensduur van ons rioolstelsel. Dit in tegenstelling tot het voorgaande rioleringsplan 2005-2009 waarin de nadruk lag op statistisch bepaalde investeringsbehoefte.
Beleidsrealisatie: De restlevensduur bedroeg eind 2014 48,130 jaar; op basis van de in 2015 uitgevoerde rioolinspecties en onderhoudsmaatregelen bedraagt de indicator eind 2015 49,462 jaar. We concluderen dat de restlevensduur stabiel is. Voor de volledigheid: gemiddelde restlevensduur is bijna 50 jaar;
gemiddelde ouderdom is circa 40 jaar;
De gemiddelde levensverwachting van de riolen is daarmee momenteel bijna 90 jaar.
Financiële realisatie: Het beheer en onderhoud van ons rioolstelsel is begroot in het programma Openbare ruimte. In 2015 besteedden wij aan rioolstelsel en watersysteem circa €12 miljoen waarvan circa  €4,16 miljoen voor vervangingsinvesteringen.

Water
Beleidskader: Waterplan 2001. Het Doel is: duurzaam omgaan met water en waterpartijen in de stad. Het gaat om  het schoonhouden van het stadswater, verbeteren van de (grond)waterkwaliteit, water zichtbaar maken in de openbare ruimte en verminderen van het waterverbruik. Het beleidskader is uitgewerkt in het actieplan 2005 met daarin een vertaling van deze ambities. In het waterplan is een planning opgenomen van projecten die in de geplande periode uitgewerkt worden in deelplannen.
Beleidsrealisatie:  Er is verder gewerkt aan stelselverbetering in Dukenburg en in Neerbosch-Oost.
Financiële realisatie: Het onderhoud van water en waterpartijen in de stad is begroot in het programma Openbare ruimte. In 2015 besteedden wij aan rioolstelsel en watersysteem circa € 12 miljoen waarvan circa € 4,16 miljoen voor vervangingsinvesteringen.

Groen
Beleidskader: De Groene Draad (2007), Groene Allure Binnenstad (2007), Handboek Stadsbomen (2009), Groenaanpakplan Dukenburg (2010), Hoofdlijnennotitie Groenvisie Lindenholt (2012),  Richtlijn Natuur Nijmegen (2004), Uitvoeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (2013), Natuurtoets en beheerkalender (2005), Beheervisie Heumensoord (2011).
Beleidsrealisatie: Er is  geen specifiek nieuw groenbeleid ontwikkeld. De groen beleidskaders zijn onderdeel van de  ruimtelijke ontwikkeling van onze stad. In 2015 is begonnen met de  inhoudelijke uitwerking  van de beleidsnota 'Geef ze de (openbare) ruimte' waarbij in 2014 het Marikenniveau is vastgesteld.  Conform de plannen wordt het dagelijkse beheer en onderhoud van het groen in de stad uitgevoerd. Voor het onderhoud van de bomen en het bosplantsoen is de technische norm leidend vanwege de fysieke en sociale veiligheid. Het onderhoud van de bomen verloopt volgens planning en ligt op schema In de gehele Muiderslotlaan is de laanbeplanting vernieuwd omdat veel iepen waren uitgevallen vanwege de de Iepenziekte
 In de Palmstraat zijn alle sierperen vervangen. Het Dommerplein is vergroend met nieuwe bomen. Ook is opnieuw geïnvesteerd in nieuwe grotere bomen in het centrum.
In 2015 is de start van de meerjarige campagne Groen Verbindt, waarbij een twintigtal groene projecten zijn uitgevoerd. Vanuit budget afkomstig uit verkoop Heumensoord is geïnvesteerd in park Spechtstraat (aankoop, sloop school en planvoorbereiding). Vanuit budget Woonmilieuverbetering zijn meerdere groenprojecten gefinancierd, zoals bijdrage in (feitelijke inplant in 2016) park locatie Noviokas.
Financiële realisatie: Het dagelijks onderhoud van het groen is begroot in het programma Openbare Ruimte. In 2015 isj € 6,3 miljoen besteed.In 2015 investeerden we €375.000 vanuit Woonmilieuverbetering, onder meer in ontwikkeling park Noviokas (feitelijke inplant 2016); en €300.000 vanuit krediet Groen in de W-wijken: Park Spechtstraat (2015 sloop schoolgebouw, planvorming), Park Enkstraat (afronding) en Dichterspark Tollenstraat (realisatie).