Stadsrekening 2015
PCPortal

Financiering

Hoeveel lenen we waarvoor?

Doel

De gemeente Nijmegen bezit gebouwen, investeert in ruimtelijke ontwikkelingsplannen en verstrekt bij uitzondering leningen. Hiervoor is geld nodig. Omdat onze eigen middelen beperkt zijn, moeten we hiervoor geld lenen. Hieronder geven we allereerst inzicht in de  financieringspositie van de gemeente Nijmegen. Met dit als vertrekpunt beschrijven we vervolgens de financieringsactiviteiten in 2015. Afsluitend gaan we in op de rente en de risico’s die we lopen.

Hoeveel lenen we waarvoor?

Onze behoefte aan geld ontstaat voornamelijk door investeringen. Enerzijds in materiële vaste activa zoals gebouwen, infrastructuur en riolering. Anderzijds in ruimtelijke ontwikkelingsplannen (hierna: grondexploitaties) zoals de Waalsprong en het Waalfront. Daarnaast verstrekken we bij uitzondering leningen aan derden.
Dit samen veroorzaakt een geldbehoefte. Hierin voorzien we door, naast eigen reserves en voorzieningen, leningen aan te trekken.

Onderstaand overzicht komt voort uit de balans van de gemeente Nijmegen. Hierin wordt zichtbaar waarvoor we geld lenen (links) en hoeveel (rechts).

Bedragen
 x € 1 miljoen

Financieringsbehoefte

Financieringsmiddelen

1 jan '15

31 dec '15

1 jan '15

31 dec '15

Investeringen in:

Materiële vaste activa

402

402

Eigen vermogen

88

95

Grondexploitaties

319

423

Voorzieningen

71

51

Verstrekte leningen

Aangetrokken leningen

Langlopend

222

85

Langlopend

674

723

Kortlopend

17

0

Kortlopend

140

135

Hieruit blijkt dat de aangetrokken leningen de volgende drie bestemmingen hebben:

  • Investeringen in materiële vaste activa.
  • Grondexploitaties in eigen beheer
  • Leningen aan derden

Nieuwe investeringen in materiële vaste activa kosten geld, maar ze vertegenwoordigen ook een waarde. Bij grondexploitaties gaan de kosten voor de baten uit. Zolang dit betekent dat de kosten nog niet zijn terugverdiend door verkopen moeten we deze voorfinancieren.

Een beperkt deel van de langlopende leningen (€ 723 miljoen) wordt aangetrokken om langlopende leningen te kunnen verstrekken aan derden (€ 85 miljoen). Het restant is nodig om investeringen te kunnen plegen in materiële vaste activa (55%) en grondexploitaties (45%). Naast de langlopende leningen zetten we hiervoor onze eigen reserves en voorzieningen in en trekken we ook kortlopende leningen aan met een looptijd van enkele weken. Meer dan 80% van het benodigde geld lenen we van derden.

Opvallend verschil met voorgaand jaar is de grote daling van de verstrekte langlopende leningen. Dit komt doordat de vennootschap GEM Waalsprong, waarin Nijmegen enig aandeelhouder was, is ontbonden. De hierin opgenomen grondexploitatie is overgedragen naar de gemeente en geïntegreerd binnen ons Ontwikkelingsbedrijf. Hierdoor verstrekken we de leningen niet langer aan een derde partij, maar stellen we het geld intern beschikbaar. Ondanks dat dit het beeld in de balans verandert, heeft dit verder geen financiële consequenties.