Stadsrekening 2015
PCPortal

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Bij het opstellen van de balans is de volgende gedragslijn gevolgd:
In de balans zijn niet opgenomen de op grond van beschikkingen, overeenkomsten (huur/lease), toezeggingen
etc. te baseren toekomstige vorderingen en/of schulden. Ook zijn geen voorzieningen getroffen voor
toekomstige verplichtingen betreffende vakantietoelagen, verlof, wachtgelden en dergelijke. Uitgangspunt
daarbij is geweest dat de lasten die, in verband met deze verplichtingen in de toekomst zullen optreden,
structureel gedekt zijn in de meerjarenbegroting. Voor voorzienbare en calculeerbare toekomstige risico’s zijn in de balans voorzieningen opgenomen.
Buiten de telling zijn bij de balans vermeld welke zakelijke zekerheidstellingen en gewaarborgde geldleningen
de gemeente kent.

Bedragen x € 1.000

gewaarborgde geldleningen

percentage door de gemeente te waarborgen

boekwaarde
31-12-2015

boekwaarde
31-12-2014

Woningbouwvereniging Gelderland

50%

0

21

eigen woningverbetering met 50% deelname Rijk

50%

610.290

578.224

krediethypotheken

100%

490

669

hypotheken (woon)vereningingen en particulieren

100%

15.737

21.955

overige zakelijke zekerheidsstellingen

100%

788

1.296

schoolbesturen

100%

27.500

0

 Totaal

654.805

602.165

Deelnemingen
BREED
Bij de GR Breed (werkvoorzieningschap Nijmegen e.o.) vindt een reorganisatie plaats. De kosten die Breed hiervoor moet maken zullen leiden tot een negatief vermogen bij Breed. De werkelijke kosten van de reorganisatie zijn berekend  op € 11,3 miljoen. Gemeenten zullen meerjarig een subsidie verstrekken ten behoeve van de versterking van het eigen vermogen van Breed.

ODRN
De GR ODRN heeft in het kader van een vertrekregeling afscheid genomen van 8 mensen. De betaalde afkoopsom komt volgens afspraak voor rekening van de gemeente Nijmegen. Daartegenover staat dat de vervallen salariskosten in mindering worden gebracht op de bijdrage van de gemeente Nijmegen. Op deze wijze worden de kosten van de vertrekregeling in de komende 3 jaar inverdiend. In de meerjarenbegroting van de gemeente Nijmegen is een bijdrage aan de ODRN opgenomen waarmee de kosten van de vertrekregeling met de ODRN worden verrekend.

Langlopende huurcontracten
De gemeente huurt de bij elkaar gelegen adressen Arsenaalgas 7, 7a en 8,  Mariënburg 75 en de parkeergarage Mariënburg in één contract van een vastgoedeigenaar. De totale jaarlijkse huurpenningen daarvoor bedragen circa  € 1,4 miljoen.

De looptijd voor  de objecten Arsenaalgas 8 (= kantoor boven de parkeergarage Arsenaalgas 7) en Mariënburg 75 (= Elckerlyc en Stadswinkel) eindigt per 1-1-2033.

De looptijd voor Arsenaalgas 7 en 7a (= parkeergarage en fietsenstalling) eindigt per 1-8-2034.

VSA (Sport en Recreatie) huurt het pand Triavium aan de van Rosenburgweg 2 voor een jaarlijks bedrag van circa  € 1,2 miljoen. Het contract loopt t/m 23 september 2033.

Inkoopcontracten groter dan € 0,5 miljoen inkoopwaarde
De gemeente Nijmegen heeft diverse inkoopcontracten afgesloten – dan wel heeft aanbestedingen lopen voor contracten – met een inkoopwaarde voor de jaren 2016 en later van meer dan  € 0,5 miljoen. Belangrijke financiële verplichtingen zijn of worden daarmee aangegaan ten aanzien van de volgende inkoopcategorieën:

 • ICT (software, hardware, dienstverlening)
 • Energie
 • Catering
 • Beveiliging
 • Leerlingenvervoer
 • WMO
  - Huishoudelijke hulp
  - Voorzieningen*
  - Medische voorzieningen
 • Publieke Gezondheid
 • Volwasseneneducatie
 • Reinigingsdiensten
 • Onderhoud stadsbrug
 • Openbare verlichting

*N.B.: bij de WMO voorzieningen gaat het deels vooralsnog om verlengde jaarcontracten

Recht vakantietoeslag
Per 31 december 2015 is € 3,1 mln aan vakantiegeld opgebouwd.