Stadsrekening 2015
PCPortal

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen
x € 1.000

begroting 2015

begroting 2015 na wijziging

Rekening 2015

Lokale heffingen

-Onroerend zaakbelasting

68.416

68.416

67.139

-Hondenbelasting

1.135

1.135

1.074

-Precariobelasting

547

498

497

Toeristenbelasting

467

347

335

Gemeentefonds

191.939

191.425

193.798

Uitkering sociaal domein

150.632

146.926

146.791

Dividend

523

411

405

Saldo financieringsfunctie

10.611

12.791

13.192

Totaal

424.270

421.949

423.231

Voor een nadere toelichting op de lokale heffingen wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen. Hierin staan alle belastingopbrengsten vermeld, ook de kostengerelateerde heffingen zoals bijvoorbeeld de rioolheffing.

De bedragen genoemd in de paragraaf en de bovengenoemde bedragen kunnen afwijken. In bovenvermelde staat zijn de bruto-opbrengsten in totaliteit opgenomen. Dat wil zeggen inclusief afrekeningen voorgaande jaren. Daarentegen is geen rekening gehouden met kwijtscheldingen, verminderingen e.d. In de paragraaf heffingen wordt waar mogelijk wel rekening gehouden met kwijtscheldingen en wordt alleen het belastingjaar 2015 opgenomen.