Stadsrekening 2015
PCPortal

Gemeentefonds

omschrijving

aantal

bedrag p/e

bedrag x € 1,-

Sociaal

Inwoners

170.681

141,92

24.223.000

Eenouderhuishoudens

5.726

208,30

1.193.000

Huishoudens

95.774

90,84

8.700.000

Jongeren < 20 jaar

34.884

242,58

8.462.000

Ouderen 65+

25.000

81,72

2.043.000

Ouderen  75-85 jaar

7.879

26,99

213.000

Lage inkomens 65-

28.600

96,71

2.766.000

Huishouden met laag inkomen  (drempel)

20.726

332,25

6.886.000

Bijstandsontvangers

6.959

1.697,05

11.810.000

ABW schaalnadeel

1

112.454,68

107.000

ABW schaalvoordeel

2.203

3.715,49

8.185.000

Uitkeringsontvangers

17.124

98,60

1.688.000

Minderheden

13.545

320,40

4.340.000

Centrum functie

Klanten potentieel lokaal

200.600

39,60

7.944.000

Klanten potentieel regionaal

350.600

15,68

5.497.000

Leerlingen VO

11.910

362,50

4.318.000

Leerlingen (V)SO

5.962

230,78

1.376.000

Extra groei leerlingen VO

458

220,56

101.000

Infrastructuur

land

5.330

38,34

204.000

Land bodemfactor  gemeente

5.330

26,11

139.000

binnenwater

430

39,04

17.000

Oppervlakte bebouwing

718

580,90

417.000

Opp bebouwing in woonkernen* bodemfactor

664

3.080,12

2.045.000

Opp bebouwing buitengebied* bodemfactor

54

1.520,38

82.000

Woonruimten

78.744

55,45

4.366.000

Woonruimten*  Bodemfactor

78.744

51,35

4.044.000

Historische kern

20

3.146,42

63.000

Historische woningen in bewoonde oorden 1930

16.196

31,13

504.000

Historische woningen in bewoonde kernen

14.335

85,74

1.229.000

ISV (a) stadsvernieuwing

1,13%

18.401.314,79

208.000

ISV (b) herstructurering

1,41%

11.293.607,47

159.000

Omgevingsadressendichtheid

189.616

77,29

14.655.000

Oeverlengte * Bodemfactor gemeente

1.556

11,70

18.000

Oeverlengte * Bodemf. Gem.*dichtheidsfactor

46.108

5,81

268.000

Meerkernigheid

4

8.111,29

32.000

kernen met minstens 500 adressen

2

27.341,63

55.000

Meerkernigheid *Bodemfactor buitengebied

4

14.833,11

59.000

Bedrijfsvestigingen

14.948

76,03

1.136.000

OZB niet woningen

3.114

356,25

1.109.000

Algemeen

Vast bedrag

1

280.000

280.000

Bedrag in basis

130.941.000

Punten uitkerings factor

1,396

51.853.000

Subtotaal uitgavenijkingen

182.794.000

WOZ  Woning eigenaar

-12.770.000

O.Z.B. niet-woningen  eigenaar

-4.683.000

O.Z.B. niet woningen  gebruiker incl. De Pater

-3.741.000

Subtotaal Algemene Uitkering.

161.600.000

Overgangsregeling groot onderhoud

-1.150.894

Suppletieregeling  afschaffing OZB woningen gebruiker

2.162.786

Decentralisatie-uitkeringen

Beeldende kunst en vormgeving

150.000

Bed, bad en brood

651.363

maatschappelijke opvang

10.149.177

Verankering programma verbetering GGZ

125.000

gezond in de stad

395.000

Jeugdwerkloosheid

100.000

versterking peuterspeelzaalwerk ( 2010 > )

237.660

preventieve lokale jeugdbeleid ( 2010 > )

605.273

Bodemsanering

896.392

vrouwenopvang 2011 e.v.

2.723.531

implementatie participatiewet

500.000

Huishoudelijke hulp toelage

1.422.200

faciliteitenbesluit opvangcentra

39.140

Herstructurering WSW-sector

636.280

Eigen kracht

30.000

veiligheidshuizen

218.680

Project stimulering Interreg V

12.500

Integratieuitkeringen

Integratie-uitkering W.M.O.  Huishoudelijke verz.

12.333.728

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

358.308

Impuls brede school sport en cultuur

538.720

Sociaal domein; jeugd

40.147.689

Sociaal domein; WMO alle taken gemeenten

20.648.058

Sociaal domein; WMO beschermd wonen

45.734.840

Sociaal domein; participatie

40.260.207

Totaal gemeentefonds 2015

341.525.638

restitutie  voorgaande jaren ( 2013-2014 )

-937.057

Totaal verantwoord 2015

340.588.581