Stadsrekening 2015
PCPortal

Leningen norm renterisico

Berekenen renterisico op de vaste schuld
Op deze staat dient eenmaal per jaar over het voorgaande jaar het renterisico op de vaste schuld te worden
gerapporteerd. Het gaat hierbij om het renterisico van het gehele openbaar lichaam, inclusief bedrijven en
andere takken van dienst. Deze staat wordt jaarlijks als onderdeel van de financieringsparagraaf bij het
jaarverslag naar de toezichthouder verzonden.

bedragen x € 1.000,-

[1]

Renteherzieningen 

-3

[2] 

Aflossingen

19.298

[3] 

Renterisico (1+2) 

19.295

[4] 

Renterisiconorm

157.640

[5a] = [4>3] 

Ruimte onder renterisiconorm 

138.345

[5b] = [3>4] 

Overschrijding renterisiconorm

Berekening: Begrotingstotaal jaar 2015

[4a] 

Begrotingstotaal 

788.200

[4b] 

Percentage regeling 

20%

[4] = [4a] x [4b]/100 

Renterisiconorm 

157.640