Stadsrekening 2015
PCPortal

Saldireserve

Naam reserve

Saldireserve

Soort reserve

Algemene Reserve

Nummer

F022

Instellingsdatum raadsbesluit

Doel

Het opvangen van tegenvallers en risico’s in de exploitatie.

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

De saldireserve wordt gevoed vanuit een voordelig rekeningresultaat en/of aan de hand van een expliciet besluit van de gemeenteraad.

Wordt rente toegevoegd?

De bespaarde rente reserves wordt in beginsel aan de saldireserve toegevoegd. Het rentepercentage is vastgesteld op 4%.

Gewenste omvang

De hoogte van de saldireserve beweegt zich binnen een bepaalde bandbreedte, bestaande uit een “harde” ondergrens en een flexibele bovengrens. De ondergrens bestaat uit een bedrag per inwoner waar de provincie de kwalificatie “goed" aan toekent, i.c. € 120. In de stadsbegroting 2012 is de ondergrens verhoogd van € 20 naar € 25 mln. De bovengrens bestaat uit een bedrag per inwoner waar de provincie de kwalificatie “(ijzer-)sterk” aan toekent, te weten € 180. In de stadsbegroting 2012 is de bovengrens verhoogd van € 30 naar € 45 mln. De bovengrens is extra verhoogd om een buffer op te bouwen ter dekking van bijzondere risico’s. Stijgt de saldireserve tot boven deze grens, dan kan de raad besluiten de reserve af te romen en het vrijvallende geld te bestemmen.

Einddatum reserve

n.v.t.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

68.572

Stortingen:

53/2015 rekeningresultaat 2014

8.729

81/2015 saldo reserve waalsprong

482

63/2014 VJN 2014 bespaarde rente

4.533

161/2015 budgetoverhevelingen slotwijzigingen 2015

836

81/2015 onderuitputting kapitaallasten

700

63/2014 VJN 2014 vertrekarrangement

2.449

63/2015 toelage huishoudelijke hulp

593

69/2015 subsidie NIM

156

12/2015 bugetoverheveling DU bodem

225

126/2014 Grondbeleid

218

Maatwerkinterventie

2.288

Effect VGP januari 2016

10.338

Onttrekkingen:

51/2011 PN 2014 huishoudelijke hulp

-1.000

129/2014 bluswatervoorziening

-410

129/2014 goedkope bouw

-299

126/2014 exploitatie Keizer Karel garage

-396

126/2014 Grondbeleid

-174

129/2014 ICT

-460

129/2014 sociale wijkteams

-1.800

10/2014 parkeerplaatsen Plein 1944

-70

137/2014 budgetoverheveling GIDS

-80

137/2014 budgetoverheveling mantelzorg

-60

161/2015 budgetoverhevelingen slotwijzigingen 2015

-525

57/2012 dempingsbudget a-structurele tekorten

-2.000

Boekwaarde eind van het jaar

92.845