Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve 1% regeling beeldende kunst

Naam reserve

Reserve 1% regeling beeldende kunst

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F004

Instellingsdatum raadsbesluit

12 september 1990
234/1990; Instelling  fonds percentageregeling beeldende kunst en fonds wijkverfraaiing beeldende kunst.
23 februari 2006, besluit om reserve 1%-regeling Beeldende kunst te handhaven.

Doel

In de praktijk is gebleken dat bij sommige projecten waarop de regeling van toepassing was een kunstopdracht weinig zinvol zou zijn, terwijl bij de andere projecten het budget voor een passende opdracht ontoereikend was. Dit was de reden om de in de bouwkredieten gereserveerde “procentgelden” los te koppelen van de locatie/ project waarvoor ze vrijkwamen. Er werd één fonds gevormd, dat werd gevoed door alle percentagegelden die vrijkwamen. De advisering over de plaatsen waar, hoe en met welke kunstenaar een kunstopdrachtprocedure in gang zou worden gezet, kwam in handen van de Commissie Beeldende Kunst.
De beschikking over een reserve is financieel-technisch de eenvoudigste manier om te werken aan kunstopdrachten. Tegenover de gelden die via de regeling gereserveerd worden, wordt een programma van projecten opgesteld. De grilligheid van de projecten in hun verloop- de ene opdracht duurt veel langer dan de andere en elk opdrachtproces verloopt weer anders- maakt  “flexibele” beschikbaarheid van de middelen nodig.
Overigens is deze reserve nodig voor de uitvoering van de landelijke Percentageregeling Beeldende Kunst.

Bestedingsplan

In 2011 is een nieuw beleidsplan “Over Bruggen naar Kunst”  opgesteld waarin de ambities voor 2011 tot en met 2013 verder zijn opgenomen.

Voeding van de reserve

Bij besluitvorming door de Raad over investeringsprojecten die onder het toepassingsgebied van de 1%-regeling vallen wordt door opdracht gevende afdelingen (m.b.t. de investeringen) en de GEM het betreffende bedrag gestort .   
We verwijzen hiervoor naar het college- en raadsvoorstel en het beleidsprogramma 2011-2013 welke is vastgesteld door de  raad  d.d. 15-2-2012. ( 152/2011)
Voeding van de reserve vindt o.m. plaats via de bijdrage van de planexploitaties.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Bijzonderheden

Geen

Gewenste omvang

n.v.t.

Einddatum reserve

Geen einddatum bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar
Storting 2015                                                                                                                                                

310
171

Onttrekking:

27/2015 uitvoeringsplan kunst in de openbare ruimte

-/- 222

161/2015 Slotwijziging 2015; verlaging onttrekking uitvoeringsplan

85

Boekwaarde eind van het jaar

 344