Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve Onderwijshuisvesting

Naam reserve

Reserve Onderwijshuisvesting

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F029

Instellingsdatum raadsbesluit

14 juli 2004
119/2004 Stadsrekening 2003.

Doel

Oormerken gelden onderwijshuisvesting (uitvoering aanvaard amendement Onderwijsgeld voor onderwijs dd 18 december 2002, agendapunt 20 Integraal Huisvestingsplan 2003-2006).

Bestedingsplan

In 2009 is € 1,7 miljoen in de bestemmingsreserve onderwijshuisvesting gestort. Uit deze bestemmingsreserve moet te zijner tijd de afboeking van de verbouwing van € 1,7 miljoen in de tijdelijke huisvesting van het Citadel College aan de Dijkstraat gedekt worden. Dit omdat deze investering in het pand in eigendom van de GEM niet verkoopbaar is. Doordat op deze investering jaarlijks wordt afgeschreven ontstaat vanaf 2011 een verschil tussen de werkelijke boekwaarde en het saldo in deze reserve. Dit verschil, bestaande uit de jaarlijkse afschrijvingslast van de investering, laten we conform raadsvoorstel 17/2011 ‘Realiseren en beheren/exploitatie voorzieningen voor voortgezet onderwijs en sport in Nijmegen Noord’ jaarlijks uit de bestemmingsreserve vrijvallen en zetten we in ter dekking van de jaarlijkse doordecentralisatievergoeding van het Citadel College. Dat kan tot het moment van afboeking van de investering als gevolg van vertrek uit de tijdelijke voorziening.  

Voeding van de reserve

Niet gebruikte investeringsmiddelen onderwijshuisvesting worden aan het einde van het boekjaar, na besluitvorming door de Raad, gestort in de reserve.

Wordt rente toegevoegd?

nee

Gewenste omvang

Minimaal gelijk aan de boekwaarde van de tijdelijke huisvesting van het Citadel College aan de Dijkstraat in Lent, € 1.511.000 per jaareinde 2015.

Einddatum reserve

n.v.t.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

2.090

Onttrekking:

17/2011 doordecentralisatie Citadelcollege

-/- 44

Boekwaarde eind van het jaar

2.046