Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve ISV

Naam reserve

Reserve ISV

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F040

Instellingsdatum raadsbesluit

14-12-2011
159/2011 Najaarsnota 2011

Doel

Om het door de Raad goedgekeurde ISV-programma goed uit te voeren is er vanaf 2011 een reserve ingesteld waarin de in-en uitgaande geldstromen met elkaar worden verrekend.

Bestedingsplan

Het uitvoeringsprogramma ISV loopt t/m 2014.  Bij de najaarsnota 2014 is voor nog af te wikkelen verplichtingen € 556.000 in de reserve beschikbaar gehouden.
Eind 2015 staat er nog € 67.000 aan lopende verplichtingen open voor Wonen boven Winkels en € 155.000 aan monumentensubsidies vanuit het uitvoeringsprogramma ISV..
Daarnaast is er door middel van het Raadsvoorstel 160/2015 een bedrag van € 600.000 toegevoegd aan de ISV reserve. In dit raadsvoorstel is aangegeven dat de teruggevorderde ISV-middelen van de Papengas zullen worden ingezet voor de restauratie van de Bastei en de Valkhofmuur..

Voeding van de reserve

Tot en met 2014 kwam de voeding vanuit de toenmalige reservering van rijksmiddelen met een specifiek bestedingsdoel ISV (001)en Fysiek(002) totaal € 2.768.095.  
Daarnaast is in  2015 is een bedrag van € 600.000 toegevoegd.

Wordt rente toegevoegd?

Neen

Gewenste omvang

Vanuit het uitvoeringsprogramma, de Bastei en de Valkhofmuur is € 822.000 (zie kader) beschikbaar voor lopende verplichtingen die in 2016 worden afgewikkeld. De totale omvang van het budget is binnen de beschikbare ruimte gebleven van totaal € 22,7 miljoen.

Einddatum reserve

31-12-2016

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

556

Storting:

160/2015 subsidie ISV tbv De Bastei
Bijdrage vanuit F055 (Volkshuisvesting). Aanvullende storting.

600
150

Onttrekkingen:

25222222222

129 / 2014 najaarsnota 2014 (dekking vanuit F055, zie hiervoor)

-/- 150

81 / 2015 budgetoverheveling ISV Geluid

-/-   72

161/2015 slotwijzigingen 2015
Vrijval claim t.g.v. programma Duurzaamheid (Geluid 50k en Lucht 100k)

-/- 112
-/- 150

Boekwaarde eind van het jaar

822