Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve Afschrijvingen

Naam reserve

Reserve Afschrijvingen

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F046

Instellingsdatum raadsbesluit

Jaarrekening 2007

Doel

Bijdragen die ingezet worden als dekking voor investeringen, kunnen via de reserve afschrijvingen verantwoord worden.
Hiermee wordt enerzijds het doel van het beoogde kapitaallastenniveau in de jaarrekening en begroting gediend en anderzijds wordt voldaan aan de regelgeving BBV. De regelgeving stelt dat materiële vaste activa met economisch nut bruto verantwoord moeten worden, waarbij alleen bijdragen die direct aan het actief gerelateerd zijn in mindering mogen worden gebracht. Hiermee wordt een aantal bijdrage-categorieën uitgesloten (bijvoorbeeld verkoopopbrengsten, verzekeringspenningen, e.d.). Die bijdragen kunnen dan verantwoord worden in de reserve afschrijvingen.

Bestedingsplan

Voeding van de reserve

De bijdragen die door de Raad bestemd zijn als dekking voor een investering worden aan de reserve toegevoegd.

Wordt rente toegevoegd?

Nee.

Gewenste omvang

n.v.t.

Einddatum reserve

n.v.t.

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

835

Onttrekkingen:

0

81/2015  Vrijval reserve ter dekking kapitaallasten

- /- 59

Boekwaarde eind van het jaar

776