Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve Bereikbaarheidsfonds

Naam reserve

Bereikbaarheidsfonds

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F047

Instellingsdatum raadsbesluit

14 september 2005
185/2005

Doel

Met het Raadsvoorstel “Kiezen en Delen, Parkeren in Nijmegen, is de Verordening Bereikbaarheidsfonds gemeente Nijmegen aangepast. Belangrijkste aanpassing is dat de bestemming van dit fonds verruimd is. Voorheen was de inzet beperkt tot parkeervoorzieningen en nu gaat het om een bijdrage bereikbaarheidsbeleid in bredere zin.  De parkeerbijdrage heeft als doel bij te dragen in de financiering van het bereikbaarheidsbeleid van de gemeente Nijmegen indien een nieuwe ontwikkeling er zelf niet in slaagt om de parkeerbehoefte op eigen terrein op te lossen.

Bestedingsplan

Met het Raadsvoorstel “Kiezen en Delen, Parkeren in Nijmegen, is het beheer van het bereikbaarheidsfond aan het college gedelegeerd.
In 2014 is € 138.535 gestort voor het niet realiseren van parkeerplaatsen.  Naar het zich laat aanzien wordt er met terugwerkende kracht een regeling getroffen met betrokkene, ofwel hij gaat in natura voldoen, hetgeen een bestuurlijke wens is. Daardoor zou de aanvankelijke storting teniet gedaan kunnen worden.

Voeding van de reserve

Een parkeerbijdrage moet betaald worden wanneer er bouwactiviteiten ontplooid worden waarvoor parkeerruimte nodig is die niet op het bouwterrein of anderszins gerealiseerd kan worden.
In 2015 is € € 332k toegevoegd aan de reserve..

Wordt rente toegevoegd?

Nee.

Gewenste omvang

Niet bepaald

Einddatum reserve

Niet bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

193

Toevoegingen:

233/2008 Najaarsnota 2008

100

161/2015 slotwijzigingen 2015

-100

parkeerplaatsen Voorstadslaan

332

Boekwaarde eind van het jaar

525