Stadsrekening 2015
PCPortal

Reserve Gesubsidieerde arbeid

Naam reserve

Reserve Gesubsidieerde Arbeid

Soort reserve

Bestemmingsreserve

Nummer

F052

Instellingsdatum raadsbesluit

11 juni 2014
40/2014

Doel

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de uitgaven die verband houden met de afbouw van de gesubsidieerde arbeid. In de notitie “Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen” is de programmering van de inzet van de beschikbare gemeentelijke middelen vastgesteld. In 2012 was aan de hand van het raadsbesluit een voorziening in de jaarrekening opgenomen, die voorziening had meer het karakter van een bestemmingsreserve en om die reden is de voorziening ultimo 2013 naar 0 teruggebracht en is het beschikbare bedrag opgenomen onder de reserves.

Bestedingsplan

Beleidsregels afbouw gesubsidieerde banen en de Overeenkomst met Breed met betrekking tot de overgang van WIW- en ID-medewerkers naar de WSW.

Voeding van de reserve

De reserve werd gevoed uit de middelen die de Raad voor de afbouw van de gesubsidieerde arbeid beschikbaar had gesteld. In november 2010 nam de Raad het besluit over te gaan tot het afbouwen van de gesubsidieerde banen in Nijmegen. Hiervoor werd een budget beschikbaar gesteld van € 4,3 mln. Bij de Perspectiefnota 2012 heeft de Raad voor 2012 aanvullend een eenmalig budget beschikbaar gesteld van € 1.5 mln voor het ondervangen van de maatschappelijke effecten van de afbouw. Oorspronkelijk waren deze middelen opgenomen in een voorziening afbouw gesubsidieerde banen. Bij besluitvorming jaarrekening 2013 is het saldo van de  voorziening ad € 2,8 mln overgeheveld naar deze reserve.

Wordt rente toegevoegd?

Nee

Bijzonderheden

Geen

Gewenste omvang

n.v.t.

Einddatum reserve

Geen einddatum bepaald

Verloop van de reserve

Bedragen x € 1.000

Boekwaarde begin van het jaar

2.226

Onttrekking:

kosten 2015

-/- 1.116

Boekwaarde eind van het jaar

1.110