Stadsrekening 2015
PCPortal

Subsidiestaat

Programma / product

 Begroot 

 Betaald 

 Restant 

Externe betrekkingen

                  53.731

               41.632

             12.099

Organisatie

                  5.000

              -5.000

Totaal programma Bestuur en Middelen

                  53.731

               46.632

               7.099

Citymarketing en evenementen

               521.088

             521.088

                      -  

Culturele ketens

          12.130.041

       12.089.265

             40.776

Cultuureducatie en amteurkunst

            4.026.205

          3.996.107

             30.098

Cultuurhistorie

               140.964

             142.964

              -2.000

Talent en kwaliteit

            1.196.358

          1.187.670

               8.688

Totaal programma Citymarketing, cultuur en cultuurhistorie

          18.014.656

       17.937.093

             77.563

Groen, natuur en woonomgeving

               271.135

             276.134

              -4.999

Geluid, lucht en Bodem

               383.156

             302.800

             80.356

Klimaat & Energie

               977.500

             779.054

          198.446

Totaal programma Duurzaamheid

            1.631.791

          1.357.987

          273.804

Economie

               690.247

             863.828

         -173.581

Werk

               199.070

             199.148

                   -78

Totaal programma Economie en Werk

               889.317

          1.062.976

         -173.659

Armoedebestrijding

            1.795.223

          1.799.945

              -4.722

Inkomen

                  11.348

                         -  

             11.348

Totaal programma Inkomen & Armoedebestrijding

            1.806.571

          1.799.945

               6.626

Verkeer

                           -  

               16.000

           -16.000

Totaal programma Mobiliteit

                           -  

               16.000

           -16.000

Stimuleren ontwikkelingskansen

            7.070.004

          6.924.413

          145.591

Zorgplicht onderwijshuisvesting

                  55.000

               55.000

                      -  

Bestrijden voortijdig schoolverlaten

               681.187

             675.568

               5.619

Totaal programma Onderwijs

            7.806.191

          7.654.981

          151.210

Integraal beheer openbare ruimte

                           -  

                  1.000

              -1.000

Totaal programma Openbare Ruimte

                           -  

                  1.000

              -1.000

Sport

               287.636

             262.200

             25.436

Sportaccommodaties

            1.968.005

          1.965.112

               2.893

Wijkaccommodaties

                           -  

                         -  

                      -  

Totaal programma Sport en Accommodaties

            2.255.641

          2.227.312

             28.329

Openbare orde & Veiligheid

                  45.000

                  5.000

             40.000

Totaal programma Veiligheid

                  45.000

                  5.000

             40.000

Speelvoorzieningen

                    7.410

                  7.000

                  410

Wijkaanpak

               566.823

             493.896

             72.927

Totaal programma Wijkontwikkeling

               574.233

             500.896

             73.337

Wonen

                  42.886

               40.000

               2.886

Totaal programma Wonen

                  42.886

               40.000

               2.886

Diversiteit

            1.391.474

          1.364.830

             26.644

Individuele voorzieningen WMO

                           -  

                         -  

                      -  

Jeugd

          31.936.199

       31.744.647

          191.552

Maatschappelijke opvang

          17.976.911

       15.942.173

       2.034.738

Publieke Gezondheid

            1.020.479

             956.906

             63.573

Welzijn

          15.665.094

       15.527.138

          137.957

Totaal programma Zorg en Welzijn

          67.990.158

       65.535.694

       2.454.464

Ruimtelijke inrichting

                  15.000

                         -  

             15.000

Totaal programma Stedelijke ontwikkeling

                  15.000

                         -  

             15.000

Totaal per jaar

       101.125.174

       98.185.516

       2.939.658