Stadsrekening 2015
PCPortal

Wijkontwikkeling

Maatschappelijk effect

Met het programma Wijkontwikkeling dragen we bij aan leefbare en veilige wijken, met goede sociale relaties en samenhang in buurten. We verbinden vraag en aanbod van bewoners, wijkpartijen en de gemeente aan elkaar, zorgen voor kennisuitwisseling over ontwikkelingen in de wijken en de aansluiting tussen praktijk en beleid.  Door onze inzet bevorderen we ‘meedoen’ op allerlei manieren:  van het vormgeven aan de eigen leefomgeving, het bieden van onderlinge hulp tot het onderling aanspreken op gedrag. We dragen bij aan een zo laagdrempelig mogelijke relatie tussen de gemeente en de wijk. We zorgen voor samenwerking op gebiedsniveau met (en tussen) betrokken wijkpartijen zoals woningcorporaties, politie, zorg- en welzijnsinstellingen, scholen en bewoners.

Het programma wijkontwikkeling bestaat uit twee onderdelen:

  • Wijkaanpak
  • Speelvoorzieningen

De wijkaanpak richt zich op een samenhangende aanpak van sociale, fysieke en economische kansen en problemen in de wijken. Het gaat om het op peil houden van wijken waar het goed gaat, het aanpakken van achterstanden in deelgebieden die achterblijven en het stimuleren van participatie. Speelvoorzieningen bestaan uit (wijk)speeltuinen, speelplekken, recreatieve sportplekken en kinderboerderijen. Naast aanleg en beheer van formele speelplekken ligt de aandacht ook op de mogelijkheden die de totale openbare ruimte biedt voor spelen en op de participatie van bewoners.