Stadsrekening 2015
PCPortal

Wonen

Maatschappelijk effect

Het programma Wonen draagt bij aan een aantrekkelijke woonstad. Goed wonen is een basisbehoefte en een cruciale voorwaarde voor leefbare wijken en een vitale stad. Daarnaast draagt een goed woonklimaat bij aan de economische aantrekkelijkheid van de stad. Nijmegen zal de komende jaren blijven groeien. De woningbouwopgave die daar mee samenhangt vullen we in. Nu de woningmarkt herstelt neemt de productie toe. Slechtere delen van de bestaande woningvoorraad worden aangepakt zodat de kwaliteit en leefbaarheid verbetert. Betaalbaarheid is een belangrijk uitgangspunt. Hier ligt ook de koppeling met verduurzaming van de woningvoorraad. Want lagere energielasten leiden tot lagere woonlasten. We willen een gedifferentieerd woningbouwprogramma realiseren met een mix van centrumstedelijke- en stadsbuurtmilieus en meer groenstedelijke woonmilieus. Met nadruk op goedkope en middeldure woningen, vanwege de grote vraag hiernaar. Prioriteit ligt bij Waalsprong en Waalfront. Ontwikkelingen in de bestaande stad toetsen we kritisch op hun toegevoegde waarde.  Een belangrijke extra opgave is het bieden van voldoende huisvesting voor vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Als antwoord op de vergrijzing en de scheiding van wonen en zorg zijn we bovendien bezig met een inhaalslag op het terrein van woningen met zorg. Prioriteit ligt bij het Centrum, Lindenholt, Midden en Nijmegen Oost. Als studentenstad is goede en voldoende studentenhuisvesting van belang. Dit houden we scherp in de gaten. Ook jongeren en starters op de woningmarkt willen we graag in de stad houden. Om Nijmegen aantrekkelijk te houden voor deze groepen bouwen we ook voor hen.