Stadsrekening 2015
PCPortal

Externe betrekkingen

Omschrijving

Het product Externe betrekkingen illustreert de inzet die wij doen op activiteiten en maatregelen waarmee Nijmegen zijn positie in het regionale, nationale en internationale krachtenveld kan versterken. Een sterke positie is nodig om in aanmerking te komen voor fondsen en middelen van Europa, rijk en provincie; het gaat om de Europese structuurfondsen, nationale en provinciale subsidiecontracten en projectsubsidies voor onze stedelijke ontwikkeling. Met die middelen kan Nijmegen beleidsdoelen en projecten realiseren. Daarmee ligt er een sterke relatie tussen het product Externe betrekkingen en andere gemeentelijke programma’s.
Om medewerking te verkrijgen van Europa, Rijk en provincie brengen we de Nijmeegse belangen goed en gestructureerd onder de aandacht. Waar mogelijk sluiten we aan op belangen die op (inter)nationaal en provinciaal niveau spelen.  
Daarvoor nemen we  initiatieven op het vlak van externe oriëntatie, subsidieacquisitie, gerichte lobby, public affairs en stedenbanden. We participeren actief in netwerken en onderhouden intensieve contacten met bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties om de voor onze lobby noodzakelijke dwarsverbanden te kunnen leggen.
Voor het realiseren van doelen en projecten die de gemeentegrenzen overschrijden werken we samen met lagere en hogere overheden, bedrijven en (kennis)instellingen op nationaal en internationaal niveau.