Stadsrekening 2015
PCPortal

Klimaat & Energie

Omschrijving

We willen in 2045 een stad te zijn, die in zijn eigen energiebehoefte voorziet. Dat bereiken we door in te zetten op energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. De Duurzaamheidsagenda (2011), de nota “Duurzaamheid in Uitvoering (2013-2017)”  en het netwerk Power2Nijmegen vormen de spil van het Nijmeegse duurzaamheids- en klimaatbeleid. Ons beleid krijgt vorm in vijf ‘duurzame sporen’ waarbinnen we samen met onze partners in de stad werken aan de realisatie van duurzaamheidsdoelen.

De vijf duurzaamheidssporen zijn:
1. Energieneutrale stad: we zetten in op energiebesparing en duurzame energiebronnen als zon, wind en groengas.  We gaan onder andere bewoners, non-profit instellingen en bedrijven helpen met het verduurzamen van hun woning of pand. Dat doen we door informatie en advies te geven (o.a. Loket Duurzaam Wonen) en het invoeren van revolverende fondsen.

2. Klimaatneutrale organisatie: we willen een klimaatneutrale, en in 2030 een energieneutrale, organisatie zijn. We stellen een visie op hoe deze doelstelling te bereiken. We gaan onverminderd door met het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed en de openbare verlichting. Ook in de aanbestedingen speelt duurzaamheid een essentiële rol, zoals bij ons wagenpark (auto’s op elektriciteit en groen gas) en groene, bij voorkeur regionale opgewekte energie.

3. Duurzame economie:  we stimuleren innovatie op het gebied van duurzame energie en het creëren van groene werkgelegenheid. Biobased economy (biomassa als grondstof) en circulaire economie (afval als grondstof) zijn daarbij voor bedrijven zeer actuele onderwerpen.  Het bedrijventerrein TPN West wil energieneutraal worden, onder andere door toepassing van windenergie op het bedrijventerrein, grootschalige toepassing van zonne-energie en gebruik van stroom en restwarmte van ARN. Hieruit zijn straks lessen te trekken voor nieuwe exploitatiemodellen voor verduurzaming van andere locaties in de stad. Bedrijvenvereniging Nijmegen Zuid onderneemt nu ook diverse initiatieven om de bedrijfsactiviteiten van hun leden te verduurzamen.

4. Duurzame mobiliteit: we stimuleren samen met de buurgemeenten en het bedrijfsleven de productie en afzet van schone brandstoffen, zoals groen gas voor de stadsbussen. Ook zetten we samen in op duurzame logistiek en stedelijke distributie in het rijksprogramma Beter Benutten / Slim Werken / Goederenvervoer.

5. Duurzame stedelijke ontwikkeling: we realiseren klimaatbestendige wijken en werken aan compacte verstedelijking. We (ver)bouwen duurzaam en gebruiken GPR als instrument om de duurzaamheid te toetsen. We stelleneen ruimtelijk ‘Masterplan Decentrale Duurzame Energie’ op waarin we aangeven waar welke (toekomstige) vormen van duurzame energie (infrastructuur) het meest geschikt zijn en welke businessmodellen daarbij horen.

In de afgelopen jaren hebben we flinke stappen gezet: alle sporen hebben inhoudelijk invulling gekregen en duurzaamheid is verankerd in gemeentelijk beleid, waarbij de verschillende programma’s nauw samenwerken aan het verder verduurzamen van onze organisatie en stad. Onze aanpak blijkt succesvol. Sinds 2008 is het stedelijk energieverbruik al met 15% verminderd, ondanks het feit dat de stad sindsdien verder is gegroeid. We zijn echter nog niet klaar.

Ook komende jaren werken we samen met onze partners om onze doelen te bereiken. Duurzaamheid is bij uitstek een terrein dat geschikt is voor participatie door bedrijven, kennisinstellingen en bewoners. De stad verduurzaamt, wij versnellen dat door te stimuleren, verbinden en faciliteren.

De projecten Nijmeegs Energie Convenant, Power2Nijmegen en De Groene Hub zijn hiervan goede voorbeelden. Alleen al binnen Power2Nijmegen werken 200 mensen uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijk instellingen samen binnen ruim 30 projecten, waarvan er sommige heel innovatief zijn. Daarnaast genereren deze projecten weer hun eigen participatie.

Naast samenwerking binnen de stad is bij het behalen van onze doelen ook samenwerking met Arnhem,
de regio, de provincie en de Euregio van belang. Hier weken we o.a. samen in projecten als ‘De Groene
Kracht’ (energietransitie) en het Groene Akkoord (samenwerking bij duurzaam bouwen), het Gelders Energie-akkoord, en op het gebied van waterbeheer