Stadsrekening 2015
PCPortal

Groen, natuur en woonomgeving

Omschrijving

Het Product Groen, natuur en woonomgeving betreft formulering en implementatie van beleid inzake de duurzame kwaliteit, de spreiding van groen over de stad en de toegankelijkheid van het groen en waterpartijen.
Groen en water hebben grote betekenis voor de leefkwaliteit en gezondheid en zijn van essentieel voor de aantrekkelijkheid van Nijmegen, voor bewoners, voor kennisbedrijven en -werkers en voor bezoekers van onze stad. Het hangt samen Spoor 5 van de Duurzaamheidsagenda (Duurzame Stedelijke ontwikkeling).
Dit product betreft bovendien het beleid, onderzoeken en plannen ten aanzien van het integraal (afval)waterbeheer. Volksgezondheid, stedelijke ontwikkeling, lange termijn en  duurzaamheid (inclusief klimaatverandering) staan centraal.

Voor Groen blijven de indicatoren voor tevredenheid en 300 meter-norm gelden. Wij onderzoeken in 2016 of er een goede indicator is voor onze inspanningen voor de ecologische waarden van ons groen en water. Bovendien bepalen wij in 2016 wat een goede en aansprekende indicator is voor onze inspanningen voor verduurzaming van ons (afval)watersysteem. Te denken valt bijvoorbeeld aan ''toenemend stedelijk areaal met duurzaam (afval)watersysteem (=gescheiden stelsels cq afgekoppeld areaal)''.
De indicator ‘minimaal gelijkblijvende restlevensduur’ die wij sinds 2011 hanteren, blijft van kracht: Wij willen dat de kwaliteit (gemeten in 'restlevensduur') van onze afval- en hemelwatervoorzieningen op zijn minst op hetzelfde niveau blijft. Deze kwaliteit is op dit moment goed te noemen.

Met het Programma Openbare Ruimte (product  Beheer Openbaar Groen en product Integraal Waterbeheer)  bestaat een nauwe relatie, met name voor het beheer van ons rioolstelsel.
Bovendien is er een nauwe relatie (beleidsmatig, en bij investeringen 'werk met werk maken') met de Programma’s Grondbeleid, Mobiliteit en Stadsontwikkeling.

Vanuit dit product willen wij zo goed mogelijk aanhaken op initiatieven vanuit en ontwikkelingen in de stad. Zo willen we stimuleren dat (groepen) burgers zich betrokken voelen bij en zich verantwoordelijk stellen voor inrichting en beheer van groen en de ecologische waarden. Betrokkenheid van de Nijmeegse burger bij duurzaam en gezond gebruik van onze stadswateren en het afvalwatersysteem is uiteraard ook van belang.

Wij werken in 2016 aan:
Beleid

 • Met onze campagne "groen verbindt" investeren we in nieuwe mogelijkheden voor participatie van burgers, organisaties en bedrijven in inrichting en beheer van ons stedelijk groen en water.
 • Wij zorgen voor optimale inpassing van ruimtelijke ontwikkelingen en voor optimale afstemming van beheer, evenementen, sport, spel, initiatieven voor stadslandbouw en wensen voor eetbaar openbaar groen. Het ontwikkelen van kansrijke, natuurlijke potenties (bijvoorbeeld voor vlinders  en bijen) krijgt onze speciale aandacht.
 • In ons evenementenbeleid willen wij borgen dat ons groene kapitaal goed en duurzaam wordt benut.
 • Bij al onze ruimtelijke projecten, bestemmingsplannen en andere beleidsdocumenten zorgen wij voor de doorwerking van ons eigen beleid en van wetgeving zoals Flora- en Faunawet en Natuurbeschermingswet, met als belangrijk oogmerk duurzame stedelijke ontwikkeling.
 • Wij werken samen met de regio (onder meer Park Lingezegen, Ooypolder en LOP Wijchen-Beuningen-Druten). Wij staan positief tegenover samenwerking met partners in Duitsland. In Park Lingezegen zetten wij ons met nadruk in voor stadslandbouw/permacultuur.
 • Wij volgen de (inter-)nationale ontwikkelingen, financieringsstromen en beleid op het vlak van duurzame stedelijke ontwikkeling en waar nodig, mogelijk en gewenst werken we aan toepassing voor onze stad.
 • Wij blijven betrokken bij de relevante deelprogramma’s van het nationale Deltaprogramma omtrent de hoofdthema’s Waterveiligheid (binnen- en buitendijks) en de klimaatbestendige stad.  
 • Wij vervolgen de intensieve samenwerking met Waterschap Rivierenland inzake de ruimtelijke ordeningsprocedures (watertoetsproces), monitoringsonderzoek oppervlaktewater en grondwater alsook beheer en onderhoud van het oppervlaktewatersysteem.
 • Wij leggen in voorjaar 2016 het voorstel voor het volgende Gemeentelijk Rioleringsplan 2017-2023 aan Uw Raad voor. Wij integreren hierin de toekomstvisie uit het Waterplan Nijmegen (2001).
 • Wij blijven zoeken naar maximale kosteneffectiviteit in de werking van onze openbare voorzieningen voor afval- en hemelwater en de hele afvalwaterketen, zulks in nauwe samenwerking met onze waterpartners.
 • Wij geven verdere invulling aan regionale samenwerking in de afvalwaterketen met onze partners in de regio Nijmegen: gemeenten Groesbeek, Heumen, Wijchen, Beuningen en Druten en waterschap Rivierenland.
 • Wij verbeteren via het Waterservicepunt/Loket Duurzaam Wonen de informatievoorziening aan burgers en bedrijven over voorkómen van regenwateroverlast en over duurzaam watergebruik en over duurzame afval- en hemelwatersystemen.

Projecten

 • In 2016 gaan we door met  conform de regel ‘groen voor groen’, inzetten van de opbrengst van verkoop Heumensoord voor investeringen in groen in onze stenige wijken.
 • Wij stellen voor het beheer van onze overige bossen een visie en beheerplan vast.
 • Wij gaan verder met maatregelen voor verbetering van het watersysteem ter voorkoming van mogelijke negatieve effecten van de peilverhoging van het Maas-Waalkanaal. We werken samen met het waterschap verder aan de vervanging van de uitwateringsstuw Dukenburg en de verbetering van de doorstroming van de duikers in Malvert en Lankforst.
 • Wij werken in het kader van Woonomgevingsverbetering aan investeringsprojecten zoals toevoegen groen in de stenige Rozenbuurt.
 • Wij werken verder aan Stratemakerstoren/Bastei en aan planvorming/uitvoering Valkhofpark.
 • Bij aanvulling en vervanging van bomen in onze hoofdbomenstructuur blijven we  kiezen voor duurzame soorten en zorgen we voor goede standplaatsen.
 • Wij werken in 2016 aan onze campagne ‘Groene Verbindt’ in samenwerking met onze vele partners in de stad. Participatie, sociale cohesie, ecologie en biodiversiteit zijn hierbij de speerpunten.
 • Wij zorgen dat groen en water een goede plek krijgen in ons klimaatadaptatiebeleid. Hiervoor brengen we met Waterschap Rivierenland, Provincie Gelderland en alle omringende gemeenten -via stresstesten en workshops- knelpunten en kansen ten aanzien van regenwateroverlast en hittestress in beeld.
 •  We geven vorm aan duurzaam waterbeleid door doelgericht onderzoek , planvorming en voorlichting . Het opstellen van het GRP Nijmegen 2017-2023 maakt hier deel van uit.
 • Op voorwaarde van Interregsubsidie werken wij aan het project ISLAND, met enkele buitenlandse steden (onder andere Orléans)  en universiteiten (onder meer Radboud Universiteit). Het project richt zich op duurzame stedelijke ontwikkeling, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie.