Stadsrekening 2015
PCPortal

Geluid, lucht en Bodem

Omschrijving

GELUID
Wat willen wij bereiken?
We bevorderen de kwaliteit in de leefomgeving door huidige knelpunten met betrekking tot geluid en lucht aan te pakken en knelpunten in de toekomstige situatie te voorkomen. Ondanks autonome ontwikkelingen willen we de geluidoverlast in de buurt door wegverkeer niet laten toenemen. Zo kunnen we ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in Nijmegen op een verantwoorde manier mogelijk maken.

Wat gaan we ervoor doen?

 • Bestaande geluidhindersituaties saneren we door gevelisolatieprojecten (geluidswerende voorzieningen) uit te voeren. In 2016 ongeveer 50 woningen.
 • Om nieuwe hindersituaties te voorkomen toetsen wij alle ruimtelijke ontwikkelingen, festiviteiten en bouwactiviteiten aan de wet en het gemeentelijke geluidbeleid.
 • Door zonebeheer zorgen we dat het geluid afkomstig van de industrieterreinen
 • binnen de vastgelegde normen blijft. In 2016 toetsen en adviseren we hierop ook voor de Gemeente Beuningen.
 • In 2016 geven we uitvoering aan het vastgestelde “actieplan Geluid” met maatregelen
 • voor het aanpakken van knelpunten. We streven bij groot onderhoud van wegen naar 1,5 dB stiller asfalt dan dicht asfaltbeton. Dit actieplan vloeit voort de EU-regeling Omgevingslawaai.
 • In 2016 actualiseren we de 'beleidsregels voor geluid bij evenementen in de open lucht' en 'beleidsregels a.g.v. werkzaamheden'

LUCHT
Wat willen wij bereiken?
We bevorderen de kwaliteit in de leefomgeving door huidige knelpunten met betrekking tot  lucht aan te pakken en knelpunten in de toekomstige situatie te voorkomen.  We  streven  naar een gezonde luchtkwaliteit waarbij we niet alleen uitgaan van wettelijke normen,  maar ook de gezondheid van Nijmeegse inwoners van groot belang achten. Zo kunnen we ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit in Nijmegen op een verantwoorde manier mogelijk maken. Voor een gezonde luchtkwaliteit introduceren we, waar mogelijk, een Nijmeegse roetnorm aansluitend op aanbeveling van de World Health Organisation. We verbinden een gezonde luchtkwaliteit met de beleidsonderwerpen zoals gezondheid, mobiliteit, sport en bewegen.

Wat gaan we ervoor doen?
Het uitvoeringsprogramma luchtkwaliteit 2010 -2014 is uitgevoerd conform planning. Aan de wettelijke Europese norm voor PM10 voldoen we al. In 2015 gaat ook een wettelijke Europese norm voor PM2,5 gelden. Volgens prognoses voldoen we daar in 2015 aan. Indicator 8 "Aantal km met overschrijding grenswaarde van NO2" houden we bij omdat we in 2015 aan de wettelijke Europese norm voor NO2 moeten voldoen. Of we aan die norm voldoen kunnen we alleen uit berekeningen over 2015 met zekerheid concluderen. De resultaten die nodig zijn voor die berekeningen zijn pas in 2016/2017 bekend.  
We richten ons vanaf 2015  op een gezonde luchtkwaliteit om de gezondheid van onze inwoners te verbeteren. We verkennen daarvoor eerst integraal met andere beleidsterreinen een Nijmeegse roetnorm. Als meer over deze norm bekend is, kunnen we roetbeleid ontwikkelen en aanvullende maatregelen bepalen als we niet voldoen aan die norm. We verkennen en pakken kansen samen met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en inwoners voor een gezonde luchtkwaliteit. Zo nodig zullen we een indicator voor het volgen van roetbeleid toevoegen, vooral om het gebruik van schone en duurzame brandstoffen en doorstroming van het verkeer te volgen. We werken daarbij samen met o.a. de provincie en de regiogemeenten en stemmen af met het programma Mobiliteit. Ook zetten we in op samenwerking met Duitse steden binnen het Interreg gebied. De maatregelen moeten er voor zorgen dat bij de grote projecten, zoals Waalsprong en Waalfront, wordt voldaan aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit. Dit levert niet alleen een bijdrage aan de vermindering van fijn stof, stikstofdioxide en stank, maar ook aan het klimaatvraagstuk.
In 2016 gaan we verder met het project ‘schoner varen’ om schonere en efficiëntere scheepvaart te bevorderen. Onderdeel hiervan is het uitbreiden van het gebruik van walstroom in de Lindenberghaven en de Waalhaven. Verder werken we aan nageschakelde technieken op bestaande schepen die frequent in de Stadsregio (rond)varen.  Onder voorbehoud van Europese subsidie nemen we deel aan het Europese project CLINSH (CLean INland SHipping) waarin vergroening van divers scheepstransport onderzocht wordt. Daarnaast stimuleren we het varen op LNG, onder andere door te bevorderen dat in (regio) Nijmegen een LNG-tankfaciliteit gevestigd wordt voor scheepvaart.
Daarnaast:

 • Voeren we doorstromingsmaatregelen uit (Dynamische Verkeer Management) op de Groene route.
 • Bevorderen we CO2 koeling op vrachtwagens bij transporteurs in Nijmegen.
 • Breiden we ons eigen wagenpark uit op groengas, danwel met zero-emmissie elektrische auto’s.
 • Bevorderen we het fietsgebruik.
 • Stimuleren we  de overstap van taxi’s en andere bedrijven op aardgas of elektrisch rijden waar het lichtere voertuigen betreft (mixed strategy).
 • Bevorderen we duurzame en schonere stadsdistributie. In lijn daarmee geven we uitvoering aan  de landelijke Green Deal Zero-emissie stadslogistiek.

BODEM
Wat willen wij bereiken?
We werken aan een gezonde en duurzame bodem en ondergrond, waarbij we gezondheidsrisico’s en risico’s voor ecologie en verspreiding van grondwaterverontreiniging voorkomen, wegnemen of beheersen, waardoor huidige en toekomstige gebruiksfuncties mogelijk zijn en blijven. We streven ernaar dat de bodemkwaliteit in Nijmegen minimaal gelijk blijft en/of op termijn verbetert.

Wat gaan we ervoor doen?
Convenant. Eind 2016 hebben wij formeel vastgesteld op welke locaties verontreinigingen aanwezig zijn die risico’s kunnen veroorzaken voor mens of milieu. Daarvoor voeren we ook zelf bodemonderzoek uit. Eén van de locaties waar we zelf onderzoek uitvoeren is het voormalig ASW-terrein in Bottendaal.
 We gaan er voor zorgen dat op deze locaties zo snel mogelijk maatregelen worden getroffen. Ook geven we verder invulling aan duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond voor allerlei mogelijke functies (energie, ondergronds bouwen, drink- en proceswater, etc.). We willen al zo veel mogelijk anticiperen op de in voorbereiding zijnde Omgevingswet.

Ruimtelijke projecten.We streven naar vroegtijdige betrokkenheid om ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken door noodzakelijke bodemonderzoek en -sanering uit te voeren en planning en afspraken op elkaar te af te stemmen. De actieve sanerende maatregelen voor de grondwaterverontreiniging afkomstig van het voormalige bedrijfsterrein Lent worden  vanaf 2016 omgevormd naar eeuwigdurende nazorg. Bij de ontwikkeling van het Waalfront zorgen we er voor dat de aanwezige bodemverontreiniging gesaneerd wordt, zodat de herontwikkeling van dit oude industriegebied naar woningbouw mogelijk wordt.

Zorgplicht.Wij beperken nieuwe bodemverontreiniging en waar deze optreedt zorgen we voor
verwijdering hiervan.

Beheer en gebruik van ondergrond.Om duurzaam en efficiënt beheer en gebruik van de bodem en ondergrond voor allerlei mogelijke functies (energie, ondergronds bouwen, drink- en proceswater, etc.) te faciliteren willen al zo veel mogelijk anticiperen op de in voorbereiding zijnde Omgevingswet. We voeren de AmvB Bodemenergie uit, waarbij de Gemeente bevoegd gezag is voor gesloten systemen van koude warmte opslag. Voor de open systemen vindt invulling (rolverdeling) in overleg met Provincie plaats.