Stadsrekening 2015
PCPortal

Economie

Omschrijving

Het product Economie omvat het initiëren, het aanjagen en stimuleren van de economische ontwikkeling in Nijmegen. Alle activiteiten binnen dit product zijn gericht op duurzame groei en behoud van werkgelegenheid en de zorg voor een goed vestigings- en ondernemersklimaat.

Nijmegen werkt aan een duurzame en innovatieve economie. Daarbij maken wij optimaal gebruik van de sterke punten van de stad: de hoogopgeleide bevolking, de aanwezigheid van kennisinstellingen en innovatieve bedrijven en de gunstige geografische ligging. Een goede woonomgeving, groen, culturele activiteiten en een krachtige bruisende (binnen-)stad zijn het visitekaartje van onze stad en dragen bij aan het realiseren van onze economische ambitie. Met de Agenda voor de Binnenstad en de Nota “Binnenstad voor de Toekomst” werken we langs 3 pijlers aan het verstevigen  de economische vitaliteit van onze binnenstad : versterken van het aanbod en de ambiance in de binnenstad, transformatie “van place to buy” naar “place to meet” en visie op tranformatie en aanpak van leegstand.
In onze Economische Innovatie Agenda 2020 leggen we de nadruk op de speerpuntsectoren Health en Education en de dwarsverbanden met de sectoren Semiconductors en Energie en Milieutechnologie. Wij zoeken nadrukkelijk samenwerking met partijen in de stad en belangrijke kennis- en innovatiecentra in andere regio's die onze economische positie kunnen versterken en maken gebruik van (regionale) uitvoeringsorganisaties bij het realiseren van onze economische ambities. In onze Economische Innovatie Agenda 2020, maar ook in de gebiedsagenda voor het MIRT zetten we maximaal in op een gezonde groei en ontwikkeling van de economische hotspot Novio Tech Campus op Winkelsteeg.

We optimaliseren het vestigingsklimaat voor bedrijven  door het verbeteren van de niet fysieke omstandigheden voor gevestigde en nieuw te vestigen bedrijven. De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel is een belangrijke vestigingsplaatsfactor. We zorgen voor een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Verder gaat het om een scala aan activiteiten: het stimuleren van innovatie bij bedrijven, het uitvoeren van de Economische Innovatie Agenda 2020,  samenwerking met andere snel groeiende kennisregio's en samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen, inzet van relatiebeheer en accountmanagement, economische promotie en het acquireren van bedrijvigheid (die de economische structuur versterkt en werkgelegenheid biedt voor zowel de onder- als de bovenkant van de arbeidsmarkt), het verbeteren van de omstandigheden voor starters en ZZP-ers en optimalisering dienstverlening aan bedrijven (bedrijvenloket en bureau Zelfstandigen).

Een belangrijk onderdeel van de waardering voor het Nijmeegse vestigingsklimaat is de fysieke bedrijfsomgeving. Dan gaat het om zaken als de zorg voor voldoende aanbod en kwaliteit van verschillende bedrijvenlocaties (bedrijventerreinen, kantorenlocaties en overige werklocaties), een goede bereikbaarheid, een adequate infrastructuur (ook glasvezel) over weg en water (havens/kade), het up to date houden van bedrijvenlocaties (revitalisering en herstructurering) en een goed relatienetwerk met de verschillende bedrijven- en ondernemersverenigingen. Ook het stimuleren van werklocatiemanagement draagt bij aan de verbetering van de bedrijfsomgeving.