Stadsrekening 2015
PCPortal

Werk

Omschrijving

Het product Werk omvat de activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Nijmegen worden uitgevoerd om mensen, vaak aan de onderkant van de arbeidsmarkt, te stimuleren en begeleiden bij het vinden en behouden van werk. Deze taken worden grotendeels uitgevoerd door het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen. Samenwerking tussen overheid, ondernemers en onderwijs is van groot belang om deze taken met succes te kunnen uitvoeren.

Onze verantwoordelijkheid voor en betrokkenheid bij kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt is sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 fors toegenomen. We zijn verantwoordelijk voor de doelgroep die voor 2015 al aangewezen was op de WWB, de doelgroep jongeren met arbeidsbeperkingen (voormalige Wajong) en de mensen vanuit de Wsw. Deze groep doet een beroep op de gemeente om werk te vinden en te behouden.

Het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen is in opdracht van de gemeente Nijmegen en de andere gemeenten in onze regio verantwoordelijk voor de kandidaatsbenadering, arbeidsbemiddeling en bedrijfsdienstverlening. We willen door deze integrale regionale aanpak de samenhang tussen en duidelijkheid over de verschillende regelingen op het terrein van Werk vergroten, verdringing tegengaan en de match tussen vraag en aanbod van werk verbeteren.

Om de uitstroom naar (regulier) werk te bevorderen, geven we het Werkbedrijf Rijk van Nijmegen opdracht om in ieder geval de volgende activiteiten uit te voeren:

  • Actieve bedrijfsdienstverlening via het Werkbedrijf, waarbij we zoeken naar kansen om mensen naar werk te begeleiden of stage- en leerwerkplekken open te stellen.
  • Social Return inzetten om werk voor werkzoekenden beschikbaar te maken. Hierbij is niet alleen het Werkbedrijf, maar ook de inzet van de gemeentelijke organisatie van groot belang, omdat bij contracten met derden een Social Return component moet worden opgenomen.
  • Inzet van loonkostensubsidie, niet alleen conform de bepalingen daarover in de Participatiewet, maar voor een bredere doelgroep.
  • Bijdragen aan de uitvoering van het Sociaal Akkoord, met name met betrekking tot de Banenafspraak, waarbij binnen het bedrijfsleven en de overheid banen gerealiseerd dienen te worden ten behoeve van mensen uit de doelgroep van de Participatiewet.
  • Jeugdwerkloosheid aanpakken, samen met onderwijs en werkgevers.
  • Uitvoeren van de Wsw. Deze taken worden vanuit de GR WNO (Breed) overgedragen aan de MGR (module Werkbedrijf).

Naast het bevorderen van uitstroom naar werk, richten we ons ook op het beperken van de instroom in de bijstand. Dit doen we onder de andere door te werken met een zoekperiode, waarin mensen eerst aantoonbare inspanningen moeten doen om werk te vinden, en pas daarna bepaald wordt of de uitkering toegekend wordt.