Stadsrekening 2015
PCPortal

Stad in de regio

Onze opgave

Onze stad heeft belang bij een sterke regio; de regio heeft belang bij een sterke centrumstad. Met dat gedeelde belang voor ogen werken we op veel terreinen in regionaal verband samen waarbij de keuze voor partners en vorm van samenwerking afhankelijk is van het onderwerp. In bijna alle gevallen is daarbij een goede relatie met het Gelderse provinciebestuur een belangrijke randvoorwaarde.

Regionale samenwerking helpt ons bij het realiseren van verschillende beleidsdoelstellingen: we zorgen daarmee voor efficiency‐ en agglomeratievoordelen, werven externe middelen, verbeteren de concurrentiekracht van de lokale economie, verbeteren het vestigingsklimaat en bereiken draagvlak voor onze educatieve en sociaal‐culturele voorzieningen.
Bij regionale samenwerking gaat het vaak om de keuzes die we maken in samenwerkingsconstructies en de aansturing van bovenlokale partijen. Het borgen van de algemene discussie over democratische legitimiteit vormt een belangrijk onderdeel van onze regionale opgave.   

Wat hebben we bereikt in 2015

Rijk van Nijmegen
De Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen heeft in haar eerste jaar belangrijke voortgang geboekt met (de module) Het Werkbedrijf en de verdere uitbouw met modules voor bijvoorbeeld ICT.

Regio Arnhem-Nijmegen
Alle 19 aangesloten gemeenten besloten tot deelname aan een nieuwe vorm van regionale samenwerking. Eind 2015 zijn de nieuwe vormen van regionale samenwerking bekrachtigd met de start van een Gemeenschappelijk Orgaan Arnhem Nijmegen city region; een platform voor overleg en afstemming. In vier portefeuilleoverleggen (economie, wonen, mobiliteit en duurzaamheid) wordt vorm gegeven aan de regionale samenwerking. Ook de Stichting Economic Board Region Arnhem Nijmegen is eind 2015 formeel gestart. Het bestuur is gevormd en ambities zijn geformuleerd. Voor een aantal uitvoerende taken, zoals het doelgroepenvervoer, de woonruimteverdeling en de lobby van Bureau Brussel zijn pragmatische organisatorische oplossingen gevonden. De gezamenlijke opgaven en ambities van het stedelijk netwerk Arnhem-Nijmegen zijn begin 2015 vastgelegd in een integrale MIRT agenda.  Vervolgens is een MIRT-Uitnodigingsagenda opgesteld waarbij focus is aangebracht met drie programma’s: bruisende binnensteden, campusontwikkeling en smart energy.

Gelrestad
De colleges van de vier grote steden (Arnhem, Ede, Apeldoorn en Nijmegen) en de provincie kwamen 2 maal bij elkaar en verkennen mogelijkheden om hun krachten te bundelen. Deze lichte samenwerking is vooral gericht op gezamenlijke belangenbehartiging. Gelrestad is aangesloten op het proces AgendaStad en werkt aan het vormgeven van een citydeal Energiestransitie waarmee Gelrestad zich landelijk (AgendaStad) en in Europees verband (Urban Agenda) wil profileren als koploperregio. De Giro d’Italia 2016 is een ander project dat concrete samenwerking tussen steden en provincie teweeg heeft gebracht.

Euregio Rijn-Waal
Nijmegen is actief in dit netwerk van vijftig gemeenten, drie Nederlandse provincies en enkele Westfaalse regeringsinstanties. Euregio Rijn Waal heeft het initiatief genomen om tot een platform te komen voor grensoverschrijdende ontmoetingen en gesprekken tussen bestuurders, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Een politiek ontmoetingsforum speciaal voor volksvertegenwoordigers is inmiddels in de maak. Ook de grote centrumsteden erkennen dat de Euregio veel meer is dan een loket voor Interregsubsidies. Deze centrumsteden aan beide zijden van de grens zijn gestart met een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden.
Nijmegen wil een Europese stad zijn waar grensoverschrijdend gewerkt, geleerd en geleefd wordt. Deze lijn is in de Kadernota Onbegrensd en Onbevangen verder uitgewerkt en geconcretiseerd in de Uitvoeringsagenda Europa die in 2015 is vastgesteld. Het ontwikkelen van hartelijke relaties met onze Duitse buren heeft onze speciale aandacht. We proberen o.a. belemmeringen voor grenspendelaars weg te nemen, we willen de kennis van de Duitse taal en cultuur bevorderen en infrastructurele verbindingen versterken. De discussie over reactivering van de spoorlijn Nijmegen-Kleve kreeg eind 2015 een nieuwe impuls door de belangstelling die de Duitse spooraanbieder Arriva toont.

Nieuwe provinciebestuur
Met het nieuw aangetreden college van Gedeputeerde Staten van Gelderland wordt gesproken over de regionale Gebiedsagenda, uitwerking van de provinciale gebiedsvisie en met de MIRT Uitnodigingsagenda als belangrijkste onderlegger. Nadat de gezamenlijke regionale inspanning om tot een Vrijheidsmuseum te komen niet tot succes leidde, is de regionale samenwerking rondom het thema Oorlog en Vrijheid doorgezet. De Liberation Route is daarin een verbindend element.

Overige stedelijke netwerken
We onderhouden goede relaties met de regio’s Oost-Brabant en Noord-Limburg, onder andere gericht op verbetering van infrastructuur en bereikbaarheid, vooral per spoor.