Stadsrekening 2015
PCPortal

Voorstel om te besluiten

Onderwerp

Vaststellen Stadsrekening 2015

Programma

Bestuur & Middelen

Portefeuillehouder

H. Tiemens

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.

19 april 2016

Voorstel om te besluiten

 1. De Stadsrekening 2015 vast te stellen.
 2. Het nadelig jaarrekeningresultaat van € 29.353.132 te onttrekken aan de saldireserve.
 3. Het voordelig programmaresultaat van Zorg & Welzijn te storten in de volgende bestemde reserves door een onttrekking uit de saldireserve.
  1. Wmo-jeugd:                                         € 8.357.687
  2. Wmo beschermd wonen:                   € 1.400.000.
 4. De bestemmingsreserves ‘Onderhoud gemeentelijke panden’ en ‘POG buitensport’ in te stellen.
 5. De reserves Volkshuisvesting en ‘Groen in W-wijken’ op te heffen.
 6. De begrotingswijziging over investeringskredieten vast te stellen (BW-01474).
 7. De begrotingswijziging nummer BW-011471 vast te stellen.