Stadsrekening 2015
PCPortal

Financiering

Wat is er gebeurd in 2015?

Verstrekte leningen

Bedragen x € 1 miljoen

1 jan '15

31 dec '15

Verstrekking -/- aflossing '15

Langlopende leningen

GEM Waalsprong C.V.

280

0

-280

Waalfront B.V.

4

0

-4

DAR N.V.

5

6

1

Woningcorporaties

45

35

-10

NUON

37

33

-3

Overige instellingen met een publieke taak

11

10

-1

382

85

-297

Kortlopende leningen

Waalfront B.V.

0

7

7

0

7

7

Het wegvallen van de verstrekte leningen aan de voormalige deelneming GEM Waalsprong C.V. maakt het beeld overzichtelijker. Eind 2015 resteren de woningcorporaties en de NUON als de twee grootste posten. Beide zijn oude langlopende leningen die langzaam aflopen door tussentijdse aflossingen.

Woningcorporaties
Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken gemeenten zelf geen leningen meer aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het waarborgfonds garant staat richting de bank.

NUON
De lening aan de NUON komt voort uit de verkoop van aandelen in 1998. Een deel van het geld wat aan ons verschuldigd was, is toen omgezet in een lening.

Overige instellingen met een publieke taak
In 2015 zijn geen nieuwe leningen verstrekt aan overige instellingen met een publieke taak. Door aflossingen op bestaande leningen staat nu nog € 10 miljoen open.

Waalfront
De lening aan de vennootschap Waalfront B.V. was langlopend, maar is in 2015 omgezet naar een rekening-courant. De gemeente maakt de gronden bouwrijp en draagt deze vervolgens over aan deze publiek-private samenwerking waarin Nijmegen voor 50% deelneemt. Het verschuldigde bedrag wordt niet direct betaald, maar verwerkt in de rekening-courant positie. Waalfront B.V. lost tussentijds af met de inkomsten uit verkopen.

Opgenomen leningen
Langlopende leningen

De schuldpositie van de gemeente Nijmegen bestaat uit langlopende (85%) en kortlopende leningen (15%). De totale schuldpositie ligt eind 2015 met € 858 miljoen, na een tijdelijke daling vorig jaar, weer in lijn met het niveau van eind 2013 (€ 841 miljoen). De tijdelijke daling in 2014 was hoofdzakelijk het gevolg van een voorschot van ongeveer € 100 miljoen van Rijkswaterstaat voor uitgaven binnen het project Dijkteruglegging. Omdat een deel van dit geld eind 2014 nog niet was uitgegeven, hoefde de gemeente langlopende leningen die in 2014 afliepen niet meteen te vervangen. In het eerste kwartaal van 2015 hebben we alsnog vervangende leningen afgesloten bij pensioenfondsen, provincies en de Bank Nederlandse Gemeenten.

Grondexploitaties
Van de langlopende leningen die we aantrekken stellen we een groot deel beschikbaar aan ons Ontwikkelingsbedrijf. Eind 2015 ging dit om € 367 miljoen (eind 2014: € 94 miljoen). Deze stijging is het gevolg van de ontbinding van de deelneming GEM Waalsprong en de integratie van deze grondexploitatie binnen ons Ontwikkelingsbedrijf. Het project Waalsprong heeft daarmee nu een aandeel van 75% in het onderhanden werk van de grondexploitaties en de leningen die we daarvoor aantrekken. Daarnaast heeft het project Waalfront een aandeel van 15%.

Toekomstige leningen Waalsprong
In de zomer van 2015 hebben we voor de grondexploitatie Waalsprong nu alvast een aantal leningen vervangen. De nieuwe leningen gaan pas in als de bestaande aflopen. De bedongen rente van gemiddeld 1,5% ligt veel lager dan de geschatte rente van 3,5% waarmee anders gerekend wordt voor toekomstige financieringsbehoeftes. Dit had een positief effect van € 12,6 miljoen op het verwachte verlies en daarmee de verliesvoorziening.

kortlopende leningen

Tijdelijke tekorten worden opgevangen met kasgeldleningen met een looptijd van enkele weken. Via geldmakelaars sluiten we deze af bij verzekeraars, pensioenfondsen en provincies. Hierbij houden we rekening met de wettelijke (kasgeld)limiet die de omvang van deze leningen maximeert (limiet 2015: € 67 miljoen). Dit om de gevolgen van een snelle rentestijging te beperken. Eind 2015 overschrijden we tijdelijk de limiet, zoals blijkt uit de bijlage ‘Leningen limiet kasgeld’. Dit mag zolang je dit binnen twee kwartalen herstelt.